Građevinska inspekcija obavila je 4. prosinca 2017. godine nadzor na navedenoj lokaciji (na k.č. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža) i utvrdila da je investitor na jugozapadnom dijelu postojeće građevine na rubu parcele izveo zid dužine 6 m i visine 1,6m u sklopu dogradnje postojeće građevine. Također izgrađena je armirano betonska građevina „L“ oblika tlocrtnih površina 12,5m x 4m + 3,8m x 3,8m dubine 3 m i po sredini parcele izveden je iskop tlocrtnih dimenzija 8 x 4,8m dubine 1m i betonirana podna armiranobetonska ploča.

Navedeni radovi izvodili su se u građevinskoj zoni, bez građevinske dozvole te je inspektor zatvorio gradilište. 10. siječnja 2018. godine doneseno je rješenje o uklanjanju. Prema informacijama kojima raspolaže građevinska inspekcija, za navedene radove investitor je podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole dana 30. listopada 2017. godine.

Također, inspekcija ima informaciju da je investitor i ishodio nepravomoćnu građevinsku dozvolu  10. svibnja 2018.

05.09.2017. prijavljujemo bespravnu gradnju građevinskoj inspekciji u Splitu.

30.10.2017. investitor (Pjerino Ivčević, Ames izleti j.d.o.o.) podnosi nepotpuni zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole.

04.12.2017. građevinska inspekcija izlazi na teren nakon tri mjeseca, iz ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja odgovaraju:

Građevinska inspekcija obavila je nadzor na navedenoj lokaciji te utvrdila da se izvode radovi bez potrebnih odobrenja za gradnju. Inspektor je zatvorio gradilište službenim znakom te je daljnji inspekcijski postupak u tijeku.

27.12.2017. očitovanje iz Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Splitu koji potpisuje Pročelnik dr. sc. Radoslav Bužančić :

Bespravna gradnja i iskopi na tom mjestu imaju negativan utjecaj na crkvu i potencijalni arheološki lokalitet, stoga je odlučeno da se, na okolnim česticama, provede preventivna zaštita dok se ne utvrde spomenička svojstva u navedenom obuhvatu. Time bi se zaustavilo daljnje devastiranje i omogućilo buduće prezentiranje ostataka benediktinskog samostana ukoliko oni budu pronađeni.

Inspekcija je 05.01.2018. protiv investitora podnijela i optužni prijedlog zbog izvedenih radova bez prethodno ishođene izvršne, odnosno pravomoćne građevinske dozvole.

Građevinska inspekcija zatvorila je bespravno gradilište 4.12.2017.

Kuća investitora Pjerina Ivčevića (lijevo) i susjedna kuća obitelji Torre/Tafra (cca 45m2), za čiji je otkup Ivčević velikodušno ponudio 4000 eura.

1. Prijava radi smetanja posjeda

Obitelj Torre/Tafra  podnijela je 7. rujna 2017. prijavu protiv investitora Ames izleti j.d.o.o. radi smetanja posjeda (na fotografiji je vidljivo da je investitor ušao u susjednu česticu). Sudski proces je još u tijeku.

Investitor je ušao cca 1m u susjednu česticu bez odobrenja vlasnika

2. Podaci o gradilištu

Gradilište nije označeno prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). Iako se ne može utvrditi temeljem čega se gradi, sigurno je da se jre trebalo raditi prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), tj. da je vlasnik trebao ishoditi građevinsku dozvolu (članci 106 – 120). Naime, djelomično se radi o rekonstrukciji zgrade izgrađene prije 15. veljače 1968. godine, a djelomično o dogradnji i novogradnji što je jasno iz fotografija gradilišta u prilogu.

Katastarsko stanje: crveno je Ivčević (građevisnka zona), zeleno Torre/Tafra (građevinska zona), plavo Karlovac (izvan građevne zone). Čestica 7343/4 je javni put. (izvor arheoloških lokaliteta: The Adriatic Islands Project. Volume 3. The Archaeological Heritage of Vis Bisevo Svetac Palagruza and Solta)

3. Usklađenost s prostorno – planskom dokumentacijom

Građevne čestice nalaze se u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Komiže (“Službeni glasnik Grada Komiže”, broj 10/06, 2/15).

Prema kartografskom prikazu „Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih ograničenja u prostoru“, čestice se nalaze u osobito vrijednom predjelu – prirodnom krajobrazu i u ekološkoj mreži označenoj s HR2001097, Biševo kopno. Nameće se pitanje veličine degradacije prirode, uništenja dijela krajobraza…

Zaštićeno obalno područje mora. Obalno područje je krajobrazna cjelina sa statusom područja s posebnim ograničenjima u korištenju. Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (”Narodne novine”, broj 76/07, 39/09, 55/11, 90/11 i 50/12) određeno je obalno područje prema sljedećim kriterijima: Zaštićeno obalno područje mora (ZOP) obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 metara od obalne crte, i pojas mora u širini od 300 metara od obalne crte. Obalna crta je crta plimnog vala na obali. (izvor: Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije)

Devastacija dijela suhozida, tamponiranje i betoniranje cca 850m2 parcele pod zaštitom Natura 2000 (izmjereno preko http://geoportal.dgu.hr). Ivčević nije vlasnik čestice 7562/1.

Prema kartografskom prikazu „Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih uvjeta korištenja“, čestice se nalaze u arheološkom području. Dodatno, nalaze se kontaktnoj zoni crkve sv. Silvestra upisane u Registar kulturnih dobara Hrvatske. Drugim riječima, minimalno potrebna je bila potvrda glavnog projekta nadležnog javnopravnog tijela.

Uvažavajući delikatni kontekst, činjenicu da je prilikom zemljanih radova (koji su u glavnini napravljeni) bio potreban barem arheološki nadzor, vlasnik čestice u prekršaju je prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17).

Do sada nezakonito izgrađeni dio odvojen od postojeće građevine nije usklađen s odredbama iz PPUG-a Komiže, naročito uvjetima iz članka 31 koji se odnose na uvjete izgradnje u izgrađenom kontaktnom području. Nije usklađen u pogledu udaljenosti objekata od granica čestice i tlocrtnih veličina što znači da se za ovako zamišljen sklop niti ne može dobiti građevinska dozvola.

Dio postojeće građevine uklonjen je, a neki otvori su zazidani. Za uklanjanje je bila potrebna dozvola za uklanjanje, a izmjena otvora na tradicijskim građevinama principijelno nije dopuštena.

4. Zaštita na radu

Naročito je opasno i utječe na sigurnost mještana činjenica da gradilište nema zaštitnu ogradu, a iskopi su duboki minimalno 3 metra te se dio iskopa nalazi neposredno uz prometnicu. Iskopi i grubi građevinski radovi u jednom dijelu nalaze se i uz susjednu izgrađenu česticu pa postoji mogućnost i od materijalne štete.

5. Zloupotreba javnog novca

Osim toga, u vlasnički list upisano je založno pravo radi osiguranja tražbine od strane Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Budući da je uobičajena praksa odobravanje kredita za zakonito građenje, onda je i kredit HBOR-a utrošen na nezakonite radnje.

Traži se od nadležnih tijela postupanje u skladu s kaznenim odredbama pripadajućih zakona.

Iako iz HBOR-a tvrde da za sve navedene radove nije potreban akt koji dozvoljava gradnju, iz Županije smo dobili upravo suprotan odgovor. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje splitsko-dalmatinske županije daje očitovanje kako je za predviđene zahvate (rekonstrukcija i proširenje postojećeg objekta, izgradnja donjeg dijela zgrade, izgradnja rezervoara za vodum izgradnja ogradnog zida i dr.) nedvojbeno potrebno ishoditi građevinsku dozvolu na temelju glavnog projekta.

UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO

Pred. 11. studenog 2016. Z-28820/16 Na teret nekretnina upisanih u listu A, a na temelju Sporazuma o zasnivanju založnog prava na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine “U Zagrebu, 28.10.2016. godine”, uknjižuje se ugovorno pravo zaloga u iznosu od jedanmilijundevetstopedesettisuća kuna, što je na dan 05.07.2016. godine predstavljalo protuvrijednost od 259.229,16 EUR-a, uvećano za sve ugovorene kamate, naknade, troškove i ostale nuzgredice, u korist:

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ, ZAGREB, OIB: 26702280390, ZAGREB, STROSSMAYEROV TRG 9

Iznos: 1.950.000,00 KN

HBOR u kupe, Županija u špade

6. Investitor Ames izleti j.d.o.o

Naime, bez dozvole za gradnju g. Pjerino Ivčević početkom 2017. započeo je izgradnju objekta unutar dvorišta obiteljske kuće na č.zgr. 1498, č.zem. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža (čijih je vlasnik tvrtka AMES IZLETI j.d.o.o. ), te bez pristanka susjeda direktno naslonio gradnjom svega 14 cm od kuće (prizemnice) na č.zem. 7328, 7326/1 i 7326/2 k.o. Komiža zatvarajući svjetlarnik sa sjeverne strane. Čini se da je naumio izgraditi dvokatnicu s još dva objekta direktno na granici katastarske čestice.

Prva faza predviđenog Ivčevićevog projekta u blizini crkve sv. Silvestra za koji ne postoji nikakva dokumentacija o građenju iako se radi o dvojnom objektu (dvojni objekt su dva objekta prislonjena jedan uz drugi). Žuto je kuća obitelji Torre/Tafra.

Drugu fazu projekta za koju je Ivčević tražio dozvolu, potpisuje arhitekt Ante Maredešić iz Komiže, studio u+a — uvid u cjelokupnu projektnu dokumentaciju.

Druga faza predviđa izgradnju još većeg stambenog objekta koji se naslanja na susjednu prizemnicu — uvid u cjelokupnu projektnu dokumentaciju.

Zanimljivo je kako su za ovaj projekt, te za projekt obnove stare biševske škole (investitor grad Komiža), geodetsku podlogu i dokumentaciju radile iste osobe (Geo arcus 3D i arhitekt Ante Mardešić) — uvid u cjelokupnu projektnu dokumentaciju.

Anatomija devastacije:

 • Pjerino Ivčević (AMES izleti j.d.o.o.) gradi pomoćni objekt na č.zem. 7326/3. Naslanja se na susjednu kuću na č.zem. 7328 i time želi zatvoriti svjetlarnik (susjedna kuća ima samo jedan prozor i svjetlarnik),
 • Otvara prozor na č.zem. 7326/2 (taj je zid u međuvrenu porušila oluja — video : https://youtu.be/LAmDvz1o4G4?t=49), gradi ukopani objekt nepoznate namjene na međašu s č.zem 7343/6 i na manje od pola metra od kuće na č.zem. 7328,
 • Temeljenje spomenutog objekta niže od kuće na č.zem. 7328. bez ikakve projektne dokumentacije, ispitivanja i zaštite građevinske jame što je zaigurno poremetilo statiku kamene prizemnice (ovo mora potvrditi statičar),
 • Predviđa se gradnja zida visine 2m koji bi zatvarao vrt, a bi time bi potpuno blokirao postojeći pogled na more kuće na č.zem. 7328,
 • Ivčević izvan ovog građevinskog sklopa na udaljenosti 40-tak metara od crkve (broja č.zem. 7562/1 k.o. Komiža), bez dozvole za gradnju, te znanja i odobravanja vlasnika gosp. Nevena Karlovca tamponira i betonira cca 500m2. Ti radovi svojim izgledom grubo narušavaju arheološki lokalitet samostana sv. Silvestra i cjelokupan krajolik naselja Napoje (po urbanističkom planu uređenja zaštićenog kao nepokretno kulturno dobro).

Ivčević se doslovno naslanja na susjednu kuću i time zatvara svjetlarnik susjedne prizemnice

Ivčević otvara prozor na susjednu parcelu bez prethodne suglasnosti vlasnika. Također želi zatvoriti svjetlarnik susjedne prizemnice.

Pjerino Ivčević suprug je vlasnice tvrtke AMES IZLETI j.d.o.o, te prvi rođak komiške gradonačelnice Tonke Ivčević.

Temeljem usmenog očitovanja g. Petra Petrica voditelja Ispostave Vis, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Županije Splitsko-dalmatinske, da nije prijavljena gradnja na otoku Biševu i da ne postoji dozvola za građenje za istu, za vjerovati je kako investitori i izvođači radova na predmetnoj č.zgr. 1498, te č.zem. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža grubo krše članke 162. i 167. Zakona o gradnji.

Nepropisno izvedeni i osigurani iskopi remete statiku susjednog objekta

7. Zapisnik o obavljenom arheološkom očevidu na k.d. 7343/5 K.O. Komiža:

 • Temeljem navedene dojave obavljen je očevid kojim je utvrđeno da su na k.č. 7343/5 obavljeni radovi iskopa, gradnje betonskih temelja te gradnje cisterne za vodu. Predmetna čestica nalazi se izvan obuhvata zaštite kulturnog dobra – crkve sv. Silvestra (RST-0613-1972). U vidljivom dijelu profila obavljenih iskopa nisu uočeni ostaci arhitekture niti kulturnog sloja. Pronađeno je nekoliko ulomaka kasnoantičke keramike.
 • Na k.č. 7562/1 (predmetna čestica nalazi se izvan zone zaštite crkve sv. Silvestra) koja se nalazi nasuprot k.č. 7343/5 obavljen je pregled nasipa koji je možebitno nastao odlaganjem zemlje iz iskopa nak.č. 7343/5. Navedeni nasip je betoniran. Pregledom vidljivog zemljanog dijela predmetnog nasipa nisu utvrđeni arhitektonski ili arheološki ostaci izuzev nekoliko ulomaka keramike.

8. Bespravna gradnja na k. č. 7562/1

K.č. 7562/1 (cca 1.500 m2) u potpunom je vlasništvu gosp. Nevena Karlovca koji živi u Kaliforniji. U ekološkoj mreži Natura 2000 ta je parcela označena kao “trajni travnjak 2015“.

Valja napomenuti kako je Ivčević bez znanja i pristanka vlasnika ušao u posjed navedene čestice, gdje je tamponirao i betonirao cca 850 m2. Zbog tih radnji  je pokrenut odvojeni sudski proces.

U razgovoru za dnevnik 24 sata, saznajemo: “Kuću su zamislili kao mjesto na kojem bi gost dobio vrhunski smještaj i sadržaj okružen netaknutom prirodom, eko-vrtom, nasadima artičoka i kapara. Planirali su dovesti i nekoliko magaraca kojih više nema na tom opustjelom otočiću.”

Natura 2000, “trajni travnjaci 2015”. Jedna od praksi korisnih za klimu i okoliš je zabrana prenamjene okolišno-osjetljivih trajnih travnjaka i pašnjaka na posebnim lokalitetima unutar „Natura 2000“ područja.   Izvor: Arkod preglednik

9. Devastacija suhozida na k. č. 7305/6

Investitor Pjerino Ivčević je, također bez znanja vlasnika, devastira cca, 20m suhozida, te sebi otvara prolaz na česticu 7562/1.

10. Očitovanje grada Komiže

Od komiškog pročelnika gosp. Ante Jurića dobili smo odgovor:

Sukladno Vašem dopisu u vezi bespravne gradnje na otoku Biševu očitujemo se kako slijedi:

Grad Komiža kao jedinica lokalne samouprave nije nadležan provoditi nadzor građevinskog objekta s ciljem utvrđivanja nezakonite gradnje.

Eventualna nadležnost Grada Komiže propisana je odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) koje propisuju postupanja i ovlaštenja komunalnog redara u provedbi nadzora, dok je za utvrđivanje nezakonite gradnje nadležno drugo tijelo, odnosno građevinska inspekcija.

Kako Grad Komiža u ovom trenutku nema zaposlenog komunalnog redara, nije u mogućnosti provesti nadzor sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji.

Očitovanje grada Komiže odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo hrvatskog sabora.

11. Očitovanje komiške gradonačelnice Tonke Ivčević

Komiška gradonačelnica gđa. Tonka Ivčević u razgovoru za Index.hr tvrdi: Grad Komiža nije ovlašten za bespravnu gradnju i da se objekt njezina rođaka nalazi u građevinskoj zoni. Sumnja da se tamo radi išta protuzakonito.

Isto tako u razgovoru za lokalnu radio postaju Nautic Radio Komiža tvrdi kako na Biševu nema ilegalne gradnje.

12. Očitovanje Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR)

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 11. prosinca 2017. godine, koji glasi:

“Zašto je Vašem klijentu tvrtki AMES izleti j.d.o.o., odobren kredit za koji nije imao prethodno odobrene građevinske dozvole, niti dozvole konzervatora, na arheološkom lokalitetu 20 m od zaštićenog spomenika kulture – crkve sv. Silvestra (oznaka dobra: RST-0613-1972.) Uz te radove je bio potreban i arheološki nadzor, ovako je HBOR praktički financirao kulturocid jer su mogući arheološki ostaci nepovratno uništeni“,

obavještavamo Vas da da je projekt planiran u dvije faze te da HBOR financira isključivo I. fazu projekta, dok II. faza nije niti planirana niti financirana iz sredstava HBOR-a.

I. faza projekta odnosi se na rekonstrukciju postojećeg objekta dogradnjom terase, izgradnjom bazena veličine 25 m2, uređenjem sjenice s ugrađenim roštiljem, izgradnju bio-septičke jame kapaciteta do 15 korisnika, izgradnju rezervoara za vodu kapaciteta 100 m3 za skupljanje kišnice s krova objekta. Za sve navedene radove sukladno zakonskim propisima nije potreban akt koji dozvoljava gradnju.

Početkom listopada je obavljen uvid na terenu od strane predstavnika HBOR-a te je utvrđeno da ne postoji kršenje ugovornog odnosa između korisnika kredita i HBOR-a.

Slijedom navedenoga, možemo potvrditi da HBOR nije uključen u financiranje bespravne gradnje.

13. Očitovanje ministarstva kulture

Dana 5. siječnja 2018. očitao se i pomoćnik ministrice kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine,  gosp. Davor Trupković:

Imajući u vidu podatke iz povijesnih izvora i slojevitost položaja, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu, kao nadležno tijelo, provesti će postupak revizije rješenja kulturnog dobra u cilju utvrdivanja opsega arheološkog nalazišta, mjera zaštite i mogućnosti prezentacije ostataka benediktinskog samostana na položaju gdje istraživanja potvrde njegove ostatke. Istraživanja šireg područja, uključivo graditeljski sklop u neposrednom okruženju crkve sv. Silvestra, trebala bi utvrditi položaj samostanske kuće i malog benediktinskog cenobija čime bi se mogli steći uvjeti za prezentaciju arheoloških ostataka izvan same crkve.

S obzirom na prirodne i kulturne vrijednosti cijelog područja otoka Biševo koje zajedno predstavljaju iznimni ambijent i autentični krajolik pučinskog jadranskog otoka, smatramo nužnim očuvanje navedenih vrijednosti u najvećoj mogućoj mjeri. Medutim, nadležnosti i mehanizmi očuvanja prelaze okvire isključivo konzervatorskog pristupa te je potrebno aktivirati i druge mehanizme zaštite (Područje ekološke mreže Natura 2000, Geopark Viški arhipelag) koji će utjecati na kvalitetno planiranje i upravljanje vrijednostima otoka.

Pročitajte sve dopise poslane konzervatorima i ministarstvu kulture.

 14. Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Dana 26. veljače 2018. dobili smo odgovor od Ministarstva graditeljstva:

Povodom više prijava koje su zaprimljene tijekom rujna 2017. godine u svezi građenja na otoku Biševu, nadležni građevinski inspektor Područnog ureda u Splitu obavio je nadzor građenja na k.č. 1498. 7343/5 i 7326/2 (građevinska zona) te na k.č. 7562/1 (izvan građevne zone), k.o. Komiža u prosincu 2017. godine. Utvrđeno je da investitor AMES IZLETI j.d.o.o. izvodi građevinske radove rekonstrukcije i građenja bez odobrenja za građenje, kao i daje na k.č. 7562/1, k.o.Komiža izbetonirao ploču nepravilnog oblika max. dimenzije 29,0x 7,0m.

Odmah je obustavljeno daljnje građenje, te su u siječnju 2018. godine donesena 2 inspekcijska rješenja o uklanjanju KLASA: UP/I- 362-02/17-02/1753 i KLASA: UP/I-362- 02/17-02/1754.

U daljnjem postupanju, građevinska inspekcija će pratiti stanje građenja na predmetnoj lokaciji te postupati sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji (“Narodne novine”, br. 153/13).

Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

 15. Očitovanje županije Splitsko dalmatinske

Po nalogu Župana, u svezi Vaše prijave, izvršio sam konzultacije s kolegama iz Građevinske inspekcije i zamolio ih za odgovarajuću ozbiljnost u pristupu predmetnoj prijavi. Zbog nenadležnosti nad radom Građevinske inspekcije (oni su neposredno podređeni nadležnom Ministarstvu i Županija, a niti Župan nemaju nadležnosti nad njihovim radom) to je sve što sam mogao učiniti. Kolege iz inspekcije uvjerile su me da su poduzeli sve što je u njihovoj mogućnosti da osujete ovu devastaciju, a i u nastavku će novčanim kaznama prisiljavati investitora da odustane od svojeg izuzetno beskrupuloznog pokušaja.

Bilo bi uistinu neprimjereno da u navedenim okolnostima (uslijed nenadležnosti) županija pokrene medijsku kampanju ili prozivku nadležnih za ovo događanje, te predlažemo da se putem službi koje ste već angažirali (društvo arhitekata, konzervatori i si.) ili pozivajući u pomoć nekog od saborskih zastupnika, nastavite s objavom u javnosti detalja oko ovog događaja, vjerujući da pravna država živi.

Očitovanje županije splitsko dalmatinske

16. Rješenja o uklanjanju

Glavni građevinski inspektor Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za inspekcijske poslove, Područni ured u Splitu, rješavajući po službenoj dužnosti u predmetu gradnje bez građevinske dozvole u građevinskom području na lokaciji Poje. Biševo, investitora Ames izleti d.o.o., kojeg zastupa Silvana Ivčević, Komiža, na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine’, broj: 153/13), donosi

RJEŠENJE

1. Naređuje se investitoru, Ames izleti d.o.o.  Komiža da u roku od 270 dana, ukloni zid dužine 6,0 m visine 1,60 m izgrađen u sklopu dogradnje postojeće građevine, ukloni građevinu ,,L” oblika ti dim. 12,50 m x 4.0 m + 3.8m * 3, 80m i građevinu ti.dim 8.0 x 4,80 m koji se grade na lokaciji Poje, Biševo bez pravomoćne odnosno izvršne građevinske dozvole.

2 Utvrđuje se da je postavljanjem službenog znaka na gradilište dana 4.12.2017. god. obustavljeno građenje na lokaciji Poje, Biševo. Obustava građenja na snazi je do izvrsnosti rješenja o obustavi inspekcijskog postupka, odnosno izvršenja rješenja.

3. Upozorava se investitor, da će se u slučaju nastavka građenja nakon zatvaranja gradilišta posebnim službenim znakom, sprječavanje građenja provoditi izricanjem novčanih kazni.

4. Upozorava se investitor, da će se na izvršenje naredbe o uklanjanju prisiljavati izricanjem šest novčanih kazni, ako ne postupi po naredbi iz točke 1. izreke.

5. Upozorava se investitor, da će se izvršenje rješenja provesti putem treće osobe na odgovornost i trošak izvršenika, ako ne postupi po naredbi iz točke 1. izreke nakon šest izrečenih novčanih kazni.

6. Upozorava se investitor da će se bez donošenja dopunskog, odnosno posebnog rješenja, ukloniti i dijelovi građevine koji su izgrađeni nakon obustave građenja, kao i preostali dijelovi građevine koji ne ispunjavaju temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti ili bi mogli biti opasni za život ljudi, za druge građevine ili stabilnost tla na okolnom zemljištu.

7. Upozorava se investitor, ako ne postupi po naredbi iz točke 1. izreke, da napušta posjed građevnih proizvoda od kojih je građevina izgrađena i odriče se prava vlasništva istih bez prava na naknadu štete.

8. Upozorava se investitor da je obvezan ukloniti stvari iz građevine u roku iz točke 1. izreke, jer se u protivnom smatra da napušta posjed stvari i odriče se prava vlasništva istih bez prava na naknadu štete.

9 Upozorava se investitor da se izvršenju rješenja o uklanjanju može pristupiti i prije isteka roka u kojem je izvršenik obvezan postupiti po rješenju, ako nakon obustave građenja ne obustavi građenje.

Glavni građevinski inspektor Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za inspekcijske poslove, Područni ured u Splitu, rješavajući po službenoj dužnosti u predmetu gradnje bez građevinske dozvole u građevinskom području na lokaciji Poje. Biševo, investitora Ames izleti d.o.o., kojeg zastupa Silvana Ivčević, Komiža, na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine’, broj: 153/13), donosi

RJEŠENJE

1. Naređuje se investitoru, Ames izleti d.o.o.  Komiža da u roku od osam (8) dana, od dana dostave ovog rješenja, ukloni betonsku ploču nepravilnog oblika max dim 29,0 x 7,0 m koja je izgrađena izvan građevinskog područja na lokaciji Poje, Biševo

2. Upozorava se investitor, da će se izvršenje rješenja provesti putem treće osobe na odgovornost i trošak izvršenika, ako ne postupi po naredbi iz točke 1. izreke.

3. Upozorava se investitor, ako ne postupi po naredbi iz točke 1. izreke, da napušta posjed građevnih proizvoda od kojih je građevina izgrađena i odriče se prava vlasništva istih bez prava na naknadu štete

OBRAZLOŽENJE

Inspekcijskim očevidom dana 4.12.2017.god.utvrđeno je da je na k.o.Komiža na šljunčanoj podlozi izvedena betonska ploča nepravilnog oblika max dim 29,0 x7,0 m sa oknom u jugozapadnom dijelu kao podloga za sakupljanje vode.

17. Posebni uvjeti gradnje (koje je izdao konzervatorski zavod u Splitu)

08. 01. 2018. – Predmet: posebni uvjeti za rekonstrukciju stambene građevine na otoku Biševo na k.č. 7326/3 k. o. Komiža

Na temelju članka 60. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” 69/99 i dr.), a povodom zahtjeva Ames izleti d.o.o., za izdavanjem posebnih uvjeta za rekonstrukciju stambene građevine na otoku Biševu na č.zgr. 1498, k.č. 7326/3 k.o. Komiža, daju se posebni uvjeti kako slijedi:

l. Prije izrade glavnog projekta predmetnih radova potrebno je obaviti prethodna arheološka istraživanja. Ovisno o rezultatima predmetnih istraživanja utvrditi će se mogućnost radova i daljnji uvjeti nadležnog tijela

18. Nepravomoćna građevinska dozvola

10. 05. 2018. – Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Vis, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor AMES IZLETI d.o.o.  na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru AMES IZLETI d.o.o. , rekonstrukcija stambene i pomoćne građevine, 2. skupine, položene na čest. zgr. 1498 k.o. Komiža (koja se formira od čest. zgr. 1498 i čest. zem. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža) u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio ove građevinske dozvole, zajedničke oznake projekta Z.O.P. GL 20/17, glavni projektant ovlašteni arhitekt Ante Mardešić, dipl. ing. arh., ovlaštenje broj A 365… koju potpisuje gosp. Petar Petric (uvid u cjelokupnu dokumentaciju).

19. Žalba na nepravomoćnu građevinsku dozvolu

Odvjetnik obitelji Torre/Tafra je u zakonskom roku podnio žalbu protiv pravomoćnosti građevinske dozvole.

20. Pritužba na postupanje voditelja Pododsjeka, gosp. Petra Petrica

6 komentar(a)

 1. Toni

  kulturnu baštinu ne bi smili osakatiti novi objekti - to je prvo načelo, novi objekti u blizini bi je tribali oplemeniti, zato i postoji prostorni plan i provjeravanje idejnog projekta.

  Nikola

  "Ames izleti”. Baš me zanima koji segment turističke klijentele žele privući sa takvim "restauracijskim" pothvatom i takvom "Revitalizacijom" otoka. Upućen gost će se smijati. Pa će biti ljut i napokon žalostan i razočaran.

  Vladimir

  Branite to žešće. U modi je i u HR ( državni proračun gladan je para) masovni turizam koji prerasta u OKUPACIJSKI TURIZAM.

  Eugen

  Sve će za novac i interes pojedinih razvaliti i uništiti.

  Višnja

  Trebala bi nam i gradska inicijativa SPASIMO HRVATSKU

  Miroslav

  Čestitam građanskoj inicijativi "Spasimo Biševo". Više puta sam posjetio Biševo i razgledao ga. Ponekad poželim da svoje zadnje dane provedem na Biševu ali, smatram da onaj ko nije prijavljen kao stalni stanovnik Biševa nesmije ništa ni rušiti ni zidati.

OSTAVITE SVOJ KOMENTAR