Odgovor povjerenika za informiranje (Grad Komiža) – 30.04.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
KLASA: 008-03/19-01/80
URBROJ: 401-01/08-19-2

Zagreb, 30. travnja 2019.

GRAD ΚΟΜΙΖΑ
n/r službenice za informiranje

referent@komiza.hr

PREDMET: GRAĐANSKA INICIJATIVA “SPASIMO BIŠEVO”

 • predstavka, pravo na pristup informacijama,
 • izvješće, traži se

Ured povjerenika za informiranje zaprimio je predstavku kojoj se ukazuje na moguće povrede Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15 – u daljnjem tekstu: Zakon) pri rješavanju pojedinih zahtjeva za pristup informacijama.

Predstavka se sa zaprimljenom dokumentacijom dostavlja u prilogu ovog akta.

Slijedom navedenog, a sukladno članku 41. Zakona, Naslov se poziva na dostavu izvješća o navodima iz predstavke u roku od 15 dana od dana dostave ovog akta, te na dostavu:

 • preslike zahtjeva za pristup informacijama kojim se tražila dokumentacija u vezi EU projekta “Centar za posjetitelje Modra špilja, Biševo” i na dostavu dokaza o načinu rješavanja predmetnog zahtjeva (presliku pravnog akta);
 • na dostavu preslike zahtjeva za pristup informacijama kojima je tražen “potpisani ugovor s tvrtkom Geoarcus 3D iz Splita”, dostavu dokaza o načinu rješavanja istog (presliku pravnog akta) i očitovanje na navode iz predstavke vezane uz dostavljeni odgovor Državne geodetske uprave, KLASA:050-02/19-01/23 od 10. travnja 2019. godine te
 • na dostavu dokaza o primitku rješenja o odbacivanju KLASA: 008-01/18-01/13 od 12. prosinca 2018. godine od strane podnositelja predstavke te dostavu očitovanja da li je podnio žalbu protiv predmetnog rješenja.

Odgovor povjerenika za informiranje (Javna ustanova “More i krš”) – 02.05.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

KLASA: 008-03/19-01/87
URBROJ: 401-01/08-19-2

Zagreb, 2. svibnja 2019.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE “MORE I KRŠ”
n/r službenice za informiranje ana.perkovic@dalmatian-nature.hr

PREDMET: GRAĐANSKA INICIJATIVA “SPASIMO BIŠEVO”

 • predstavka, pravo na pristup informacijama,
 • izvješće, traži se

Ured povjerenika za informiranje zaprimio je predstavku Građanske inicijative “Spasimo Biševo” u kojoj se ukazuje na moguće povrede Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15 – u daljnjem tekstu: Zakon) pri rješavanju zahtjeva za pristup informacijama od 25. ožujka 2019. godine kojim su se tražili dokumenti koje je Naslov stvorio i potpisao u suradnji s predstavnicima Grada Komiže, a u vezi projekta “Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo”.

Predstavka se sa zaprimljenom dokumentacijom dostavlja u prilogu ovog akta.

Slijedom navedenog, a sukladno članku 41. Zakona, Naslov se poziva na dostavu izvješća o navodima iz predstavke, te na dostavu dokaza o načinu rješavanja (preslike pravnog akta) kojim je riješen predmetni zahtjev zahtjeva za pristup informacijama, u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog akta.

Odgovor Grada Komiže

… Gl, Spasimo Biševo je dana 19.03.2019.podnio zahtjev za pristup informaciji, u kojem se traži uvid. u sve dokumente sklopljene između Grada Komiže i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode „More i krš“ a u svezi s projektom „ Centar za posjetitelje Modra špilja Biševo“.

Zahtjev je podnio e-mailom na Grad Komiža,službenik za informiranje.

G.I“.Spasimo Biševo“,je u vremenskom razdoblju, od tri mjeseca ,podnijela , više funkcionalno povezanih zahtjeva, za dostavu istih ili istovrsnih informacija a kojima se traži velik broj informacija te dostavljanjem istih ,dolazi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti.

G.I.“Spasimo Biševo“ je u vremenu ,od prosinca pa do danas, upućivala zahtjeve za pristup informacijama kako slijedi, pa ostavljam na prosudbu nadležnom tijelu, Povjereniku za informiranje, je li u ovom slučaju došlo do zloporabe institucije prava na pristup informaciji ,tj je li navedena građanska inicijativa zlorabi. svoje pravo, namećući se, kao netko ikoje zabrinut za neku problematiku ,više od onih kojih su žitelji birali i koji ih u gradskom vijeću zastupaju.,ignorirajući ustroj i ovlasti tijela lokalne uprave i samouprave.

Molimo na uvid dokumentaciju na temelju kojega Grad Komiža zajedno s partnerima Javnom ustanovama More i krš, Institutom Plavi svijet i Turističkom zajednicom Grada Komiže provodi projekt „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanom s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

GRAD KOMIŽA. Hrvatskih mučenika 9, 21485 Komiža. OIB …

U daljnjem tekstu Naručitelj, kojeg zastupa Tonka Ivčević gradonačelnica s jedne strane,

i

“a+u” doo – Komiža, atelijer za arhitekturu i urbanizam, Riva 38, Komiža, OIB …

U daljenjem tekstu Izvršitelj, kojeg zastupa direktor Ante Mardešić dipl.ing.arh., s druge strane, zaključili su ovaj

UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CENTAR ZA POSJETITELJE S PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA OTOKU BIŠEVO.

Članak 1

Ovim ugovorom Naručitelj povjerava, a Izvršitelj preuzima obavezu izrade projektne dokumentacije za Centar za posjetitelje s pratećim sadržajima na otoku Biševu 

Članak 2.

Obaveza je Naručitelja dostaviti Izvršitelju svu potrebnu dokumentaciju; vlasnički list, suglasnosti susjeda na projektnu dokumentaciju i Geodetski projekt.

Članak 3

Cijena usluge Izvšitelja utvrđuje se prema pretpostavljenoj površini.

1. Arhitektonska snimka postojećeg stanja dorada

3.000.00 kuna

2. Idejno rješenje (za posebne uvjete i definiranje zadatka)

20.000,00 kuna

Arhitektonski projekt

Projekt vodovoda i kanalizacije Projekt elektroistalacija

3. Glavni projekt sa troškovnicima

45 000 00 kuna

Arhitektonski projekt

Projekt konstrukcije

Projekt vodovoda i kanalizacije

Projekt elektroistalacija jake struje, slabe struje i sustav

zaštite od munje

Projekt termoinstalacije i ventilacije Projkt uređenja parcele

Projekt zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije toplinsku zaštitu Elaborat zaštite od buke

Elaborat zaštite od požara

iznos

68.000.00 kuna

PDV25%

17 000.00 kuna

ukupno

85 000,00 kuna

Članak 4.

Rok za izradu projektne dokumentacijeje je za Idejni projekt 20 radnih dana, 30 radnih dana za Glavni projekt Rokovi počinju teči od dana potpisivanja Ugovora

Članak 5.

Plaćanje temeljem ispostavljenih računa ( privremenih situacija) nakon izvršenih pojedinih faza projekta

Sve uplate vršiti na transakcijski račun:

SOCIETE GENERALE – Splitska banka d d, Split. IBAN HR2423300031100038732

Članak 6.

Ovaj ugovor stupa na snagu nakon potpisivanja ugovornih strana

Članak 7.

Svaki eventualni spor nastao tijekom izvršavanja radova po ovom ugovoru strane će nastojati sporazumno riješiti, a ukoliko u tome ne uspiju za rješavanje sporova utvrđuje se nadležnost trgovačkog Suda u Splitu

Članak 8

Ovaj ugovor sačinjen je u 2 istovjetna primjerka, od kojih po 1 za svaku stranu.

U Komiži, 13. prosinca 2016. godine

GRAD KOMIŽA

Hrvatskih mučenika 17, 21 485 Komiža, OIB …,

U daljnjem tekstu Naručitelj, kojeg zastupa gradonačelnica Tonka Ivčević, sjedne strane, i

“a+u“ doo – Komiža, atelijer za arhitekturu i urbanizam,

Riva 38. 21 485 Komiža, OIB …,

U daljnjem tekstu Izvršitelj, kojeg zastupa direktor Ante Mardešić, dipl.ing.arh., s druge strane,

UGOVOR: IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA ZA CENTAR ZA POSJETITELJE MODRA ŠPILJA – BIŠEVO

Članak 1.

Ovim ugovorom Naručitelj povjerava a Izvršitelj preuzima obavezu izrade izvedbene projektne dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu građevine bivše osnovne škole u centar za posjetitelje s pratećim sadržajima na otoku Biševu na čest zem. 7305/7 k.o. Komiža.

Članak 2.

Projektna dokumentacija će se izraditi na temelju glavnog projekta kojim je predviđen centar za posjetitelje s prezentacijskim, ugostiteljskim i smještajnim dijelom. Građevinska brutto površina centra za posjetitelje je 860 m2.

Članak 4.

Obaveza je Naručitelja dostaviti Izvršitelju pravomoćnu građevinsku dozvolu

Članak 5.

Cijena usluge Izvršitelja utvrđuje se:

1. Izvedbeni projekt

Arhitektonski izvedbeni projekt

Izvedbeni projekt konstrukcije

Izvedbeni projekt vodovoda i kanalizacije

Izvedbeni projekt elektroinstalacija

Izvedbeni projekt ventilacije, grijanja i hlađenja

Izvedbeni projekt vatrodojave

Projekt uređenja okoliša

44.000.00 kuna

20.000.00 kuna

12.000.00 kuna

12.000.00 kuna

12 000.00 kuna

12.000.00 kuna

8.000,00 kuna

CIJENA PROJEKTA

120.000,00 kuna

PDV 25% 30.000,00 kuna

Sveukupno 150.000,00 kuna

Članak 6.

Rok za izradu projektne dokumentacije: 31. listopada 2018. godine.

Članak 7.

Naručitelj se obavezuje Izvršitelju isplatiti predujam u iznosu od 40.000,00 kuna uvećan za PDV na dan potpisivanja ugovora Nakon predaje izvedbenog projekta, Izvršitelju će bit isplaćen ostatak iznosa. Sve uplate će se vršiti na račun Izvršitelja:

SOCIETE GENERALE – Splitska banka d.d, Split., Croatia 2330003-1100000013 swift code SOGEHR22 IBAN HR2423300031100038732

Članak 8.

Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon potpisivanja ugovornih strana i uplate predujma iz članka 7. ovog Ugovora.

Članak 9.

Svaki eventualni spor nastao tijekom izvršavanja radova po ovom ugovoru strane će nastojati sporazumno riješiti, a ukoliko u tome ne uspiju za rješavanje sporova utvrđuje se nadležnost trgovačkog Suda u Splitu.

Članak 10.

Ovaj ugovor sačinjen je u 3 istovjetna primjerka, od kojih 2 za Naručitelja, a 1 za Izvršitelja

U Komiži, 2, kolovoza 2018. godine

za Naručitelja

Tonka Ivčević, gradonačelnica

za Izvršitelja:

Ante Mardešić, direktor

Ovaj Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

POSEBNI UVJETI

UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele u modalitetu privremenog poziva

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

KK. 06.1.2.02.0041

Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo

(“Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava”, u daljnjem tekstu: Ugovor)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo, u daljnjem tekstu: UT)

Miramarska cesta 22 10000 Zagreb, Hrvatska

i

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2, u daljnjem tekstu: PT2)

Ulica grada Vukovara 284 (objekt C)

10000 Zagreb, Hrvatska sjedne strane,

i

Korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova Grad Komiža

Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža, Hrvatska Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 52006191628

Erste & Steiermàrkische Bank d.d., IBAN: HR2424020061819700002 (u daljnjem tekstu: Korisnik)

s druge strane,

(u daljnjem tekstu: Strane) složile su se kako slijedi:

Posebni uvjeti Ugovora

Članak 1.

Svrha

1.1.    Svrha ovog Ugovora je dodijeliti bespovratna sredstava Korisniku u svrhu provedbe Projekta pod nazivom Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo (u daljnjem tekstu: Projekt) opisanog u Dodatku 1.1. Opis i proračun Projekta ovih Posebnih uvjeta Ugovora, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

1.2.    Bespovratna sredstva se dodjeljuju Korisniku u skladu s uvjetima utvrđenima u Općim uvjetima i u ovim Posebnim uvjetima Ugovora, za koje Korisnik ovim putem izjavljuje da ih je u cijelosti primio na znanje i prihvatio.

1.3, Korisnik se obvezuje provesti Projekt u skladu s opisom i opsegom Projekta u skladu s člankom

11.1. ovih Posebnih uvjeta Ugovora, Općim uvjetima Ugovora te naknadnim izmjenama Projekta odnosno Ugovora.

Članak 2.

Provedba i financijsko razdoblje Projekta

2.1.    Ovaj Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja Strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih Strana.

2.2.    Razdoblje provedbe Projekta je od početka obavljanja aktivnosti projekta odnosno od 13/12/2016 do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti odnosno do 13/12/2019.

2.3.    Razdoblje financiranja Projekta, odnosno razdoblje unutar kojeg se mogu izvršavati financijske transakcije vezane uz izvršenje Ugovora uključujući plaćanja po nastalim izdacima, započinje stupanjem Ugovora na snagu i završava najdulje 18 mjeseci od datuma završetka razdoblja provedbe projekta, i u svakom slučaju do isteka općeg razdoblja prihvatljivosti Operativnog programa iz kojeg se ovaj Ugovor financira, ovisno što je kraće.

2.4.    Razdoblje prihvatljivosti izdataka, odnosno razdoblje unutar kojeg trošak mora biti plaćen, uključuje razdoblje provedbe projekta iz točke 2.2. ovih Posebnih uvjeta Ugovora i najviše 6 mjeseci od završetka razdoblja provedbe Projekta. Trošak od strane Korisnika mora nastati u razdoblju provedbe Projekta, izuzev troškova povezanih s revizijom Projekta koji mogu nastati i nakon razdoblja provedbe te biti plaćeni do isteka razdoblja prihvatljivosti izdataka, odnosno do odobrenja Završnog izvještaja, ovisno koji događaj prije nastane;

2.5.    Završni zahtjev za nadoknadom sredstava i Završno izvješće podnose se SAFU (PT2) u roku od 30 (trideset) dana od isteka razdoblja provedbe Projekta kako je naznačeno u točki 2.2. ovog Ugovora.

2.6.    U skladu s člankom 13.5. Općih uvjeta, Korisnik može podnositi Zahtjeve za nadoknadom sredstava nadležnom tijelu i češće od roka definiranog čl. 12.2. Općih uvjeta ugovora.

Članak 3.

Iznos bespovratnih sredstava, postotak financiranja Projekta i uređenje plaćanja

3.1.    Ukupna vrijednost Projekta se određuje na maksimalno 27.130.650,97 kuna.

3.2.    Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na maksimalno 24.361.267,65 kuna, kao što je utvrđeno u Dodatku 1.1. Opis i proračun Projekta, a u skladu s Općim uvjetima Ugovora.

3.3.    Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 18.470.061,85 kuna što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta navedenih u točki 3.2. ovoga članka.

Korisnik mora samostalno ili s Partnerima, osigurati sredstva za financiranje;

a) razlike između ukupnih prihvatljivih izdataka i iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih u sklopu ovog Poziva te

b) svih neprihvatljivih izdataka, neovisno o trenutku nastanka.

1 U skladu s točkom 6.4. Uputa za prijavitelje, ne može biti više od 20% od maksimalnog iznosa odobrenih bespovratnih sredstava EFFR-a po projektu.

3.4.    Plaćanje prihvatljivih izdataka iz bespovratnih sredstava Projekta, vršiti će se „metodom nadoknade” i/ili „metodom plaćanja” sukladno članku 15.1.a) Općih uvjeta Ugovora i točki 6.4. Uputa za prijavitelje.

Korisnik će podnijeti Zahtjev za nadoknadom sredstava PT-u 2 najmanje 1 (jednom) u roku od 15 dana od isteka svaka 3 (tri) mjeseca od sklapanja Ugovora.

Ako se sredstva potražuju retroaktivno (ako razdoblje provedbe i razdoblje prihvatljivosti izdataka počinje prije stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava), prvi Zahtjev za nadoknadom sredstava korisnik može dostaviti danom stupanja Ugovora na snagu ili nakon isteka prva tri mjeseca od datuma potpisivanja Ugovora.

Korisnik se obvezuje podnijeti Zahtjev za nadoknadom sredstava na važećem obrascu i uz popratnu dokumentaciju koja je u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima te u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom.

3.5.    Korisnik ima pravo zatražiti plaćanje predujma. Ukupni iznos predujma ne može biti viši od 3.694.012,37 kuna1.

3.6.    Ako Korisnik ne postupa u skladu s odlukom UT-a kojom je naložen povrat sredstava, i/ili je bankovni račun Korisnika blokiran zbog prisilne naplate potraživanja ili drugih razloga, u odnosu na Korisnika obustavljaju se daljnje isplate iz točke 3.3. ovog članka, koje vrši UT ili se po odluci UT-a iznos koji je Korisnik trebao vratiti odbija od iznosa daljnjih plaćanja.

3.7.    Rok za izvršenje plaćanja korisniku je 30 dana od dana isteka roka za pregled predmeta obveze, odnosno 30 dana od dana isteka roka za provjeru Zahtjeva za predujam/Zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Članak 4.

Trajnost projekta

4.1. Ograničenja opisana u članku 8. Općih uvjeta Ugovora primjenjuju se 5 (pet) godina nakon završetka razdoblja provedbe projekta.

Članak 5.

Partneri

5.1. Projekt će provesti Korisnik i sljedeći partneri:

5.1.1. Javna ustanova More i krš, Domovinskog rata 2, 21000 Split

5.1.2.    Turistička zajednica grada Komiže Riva sv. Mikule 2, 21485 Komiža

5.1.3.    Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora Kaštel 24, 51551 Veli Lošinj

5.2.    Korisnik je odgovoran za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta.

5.3.    Korisnik preuzima odgovornosti za cjelokupni projekt u odnosu na MRRFEU (UT) i SAFU (PT2).

5.4.    Korisnik je dužan izvršiti plaćanje Partneru u roku od 10 radnih dana od izvršenja plaćanja prema korisniku sukladno članku 15.11) Općih uvjeta Ugovora i o izvršenom plaćanju pismeno obavijestiti SAFU (PT2). U slučaju nepoštovanja navedenog roka Korisnik je dužan pismeno obavijestiti SAFU (PT2) i Partnera o razlozima neizvršenja plaćanja. Na osnovu dostavljenog obrazloženja i pripadajuće dokumentacije SAFU (PT2) donosi konačnu odluku o izvršenju plaćanja o strane Korisnika prema Partneru. Korisnik je dužan postupati po Odluci SAFU (PT2). U suprotnome nadležna tijela MRRFEU (PT1) i SAFU (PT2) mogu obustaviti daljnja plaćanja Korisniku i/ili zahtijevati povrat svih ili dijela plaćenih iznosa od Korisnika.

Članak 6.

Neprihvatljivi izdaci

6.1. Sljedeće vrste izdataka nisu prihvatljive za financiranje u okviru Projekta sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14) te specifičnim pravilima i zahtjevima primjenjivima na ovaj Poziv:

 • Nadoknadivi PDV tj. porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj/Korisnik ima pravo ostvariti odbitak Kamate na dug
 • Trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ
 • Trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s definicijom pravila Europske unije o državnim potporama Kupnja korištene opreme
 • Kupnja vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom
 • Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi bonusi za zaposlene Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora Operativni troškovi (izuzev troškova upravljanja projektom)
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj Plaćanja bonusa zaposlenima
 • Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode
 • Troškovi iz Pravilnika iz članka 10. stavka 1. Uredbe2, a kojeg donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave iz članka 5. stavka 2. Uredbe
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti
 • Troškovi amortizacije
 • Kupnja neizgrađenog zemljišta
 • Kupnja nekretnina (uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište)
 • Troškovi povezani s uslugom revizije projekta, koju nabavlja Prijavitelj/Korisnik, osim pod uvjetima opisanima pod Prihvatljivim izdacima unutar točke 3.1.1. Uputa za prijavitelje Troškovi jamstava za predfinanciranje koja izdaje banka ili druga financijska institucija Troškovi zakupa materijalne imovine
 • Troškovi nastali kao posljedica redovitih aktivnosti Prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera (uključujući ulaganja u redovito održavanje infrastrukturnih objekata ili opreme). Troškovi povezani s obnovom pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara

Članak 7.

Mjere osiguravanja javnosti i vidljivosti

7.1. Na zahtjev UT-a i PT-a 2, Korisnik se obvezuje provoditi i/ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama osiguravanja javnosti i vidljivosti, povrh onih koje su opisane u Dodatku 1.1. ovih Posebnih uvjeta Ugovora.

Članak 8.

Upravljanje projektnom imovinom

8.1. Imovina koja je stečena u Projektu mora se koristiti u skladu s opisom Projekta sadržanim u Dodatku 1.1. ovih Posebnih uvjeta Ugovora.

Članak 9.

Ostali uvjeti

9.1.    Korisnik je uz Završni zahtjev za nadoknadom sredstava i Završno izvješće o provedbi, dužan predati i Revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora o verifikaciji troškova projekta.

9.2.    U slučaju da Korisnik ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u obrascu projektnog prijedloga, UT može od Korisnika zatražiti da izvrši povrat udjela isplaćenih sredstava razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja.

9.3.    Korisnik je dužan dostavljati podatke o broju posjetitelja i to za svaku kalendarsku godinu tijekom razdoblja provedbe projekta i tri godine nakon završetka projekta.

9.4.    Prihvatljivi troškovi ne smiju uključivati troškove koji su već financirani iz drugih izvora.

2 Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, broj 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17).

Podnošenje izvještaja ne dovodi u pitanje pravo UT i PT2 da od Korisnika zahtjeva bilo koje informacije o Projektu

UT i/ili PT2 mogu provjeravati točnost podataka navedenih u projektnoj prijavi i popratnoj dokumentaciji u bilo kojoj fazi provedbe projekta i tijekom 5 godina nakon završetka provedbe Projekta.

Članak 10.

Adrese za kontakt

10.1.    U svakom obliku komunikacije koji je povezan s ovim Ugovorom važno je navesti referentni broj Ugovora te ga poslati na sljedeće adrese:

Za UT

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Miramarska cesta 22 10000 Zagreb, Hrvatska

UT pisanim putem dostavlja Korisniku podatke o osobi i adresi elektronske pošte za kontakt. Za PT2

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10 000 Zagreb, Hrvatska

PT2 pisanim putem dostavlja Korisniku podatke o osobi i adresi elektronske pošte za kontakt.

Za Korisnika Grad Komiža

Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža Telefaks: +385 21 713 019 E-pošta: gradonačelnica(@komiza.hr

Korisnik pisanim putem dostavlja UT i PT2 podatke osobi i adresi elektronske pošte za kontakt.

10.2.    UT, PT2 i Korisnik su obvezni bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka promjene vezane uz kontakt podatke iz točke 10.1. ovog članka, obavijestiti pisanim putem druge ugovorne strane o nastaloj promjeni.

Članak 11.

Dodatci

11.1. Sljedeći dodatci sastavni su dio Posebnih uvjeta Ugovora:

Dodatak 1.1. Opis i proračun projekta3

Dodatak 1.2. Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Dodatak 1.3. Završno izvješće o provedbi

3 Izrađuje ga SAFU (PT2) u sklopu pripreme nacrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a na temelju informacija iz Prijavnog obrasca.

Dodatak 1.4. Izvješće nakon provedbe projekta

Dodatak 1.5. Pravila koja se primjenjuju na osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi4

11.2. U slučaju neslaganja odredbi ovih Posebnih uvjeta Ugovora i nekog od Dodataka koji je sastavni dio Posebnih uvjeta, odredbe Posebnih uvjeta imaju prvenstvo.

U slučaju neslaganja odredbi Dodatka 1.2. Općih uvjeta Ugovora i ostalih Dodataka Posebnih uvjeta, odredbe Dodatka 1.2. imaju prvenstvo.

Članak 12.

Sastavljeno na hrvatskom jeziku u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih svaka Strana zadržava po 1 (jedan) izvorni primjerak.

KLASA: 910-04/16-02/41 UBROJ: 358-18-267

KLASA:910-01/18-01/118

URBROJ:358-02-02-02-18-6

4 Radi se o Dodatku 2. Uputa za prijavitelje, koji postaje ujedno i dodatak (1.5.) Posebnih uvjeta ugovora

Odgovor povjerenika za informiranje Vlade RH (29.11.2018.)

PREDMET: GRAĐANSKA INICIJATIVA SPASIMO BIŠEVO

– odgovor, daje se

Dana 12. studenoga 2018. godine Povjerenik za informiranje zaprimio je Vaš upit u kojem Vas u bitnome zanima imate li pravo na uvid u sve ugovore koje je Grad Komiža sklopio s arhitektom Antom Mardešićem.

Prije svega, valja naglasiti da je Povjerenik za informiranje neovisna institucija koja štiti, prati i promiče ostvarivanje prava na pristup informacijama, te kao drugostupanjsko tijelo rješava o žalbama i predstavkama u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, pa sukladno navedenome o pretezanju javnog interesa za omogućavanjem prava na pristup pojedinim informacijama koje su u posjedu tijela javne vlasti nadležan je odlučivati samo u žalbenom postupku.

Pravo na pristup informacijama Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno je pravo koje se ostvaruje sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15).

Člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15) propisano je da je informacija svaki podataka koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Iz navedenog proizlazi da pristup informacijama znači traženje informacija koje postoje u materijaliziranom obliku, na primjer u obliku dokumenta te se ne odnosi na postavljanje upita, traženje obrazloženja, povezivanje ili stvaranje novih informacija.

Sukladno svemu navedenome, razvidno je da ugovor predstavlja informaciju u smislu zakonske odredbe te može biti predmet pojedinačnog zahtjeva za pristup informacijama.

Tijelima javne vlasti, čiji popis možete pronaći na poveznici http://tjv.pristupinfo.hr, svaka fizička i pravna, domaća i strana osoba, može podnijeti zahtjev za pristup informacijama kojim će zatražiti informacije sukladno gore navedenoj definiciji. O predmetnom zahtjevu tijelo je dužno odlučiti u roku od 15 dana od dana podnošenja, odnosno u zakonom propisanim slučajevima taj rok može produžiti za još 15 dana, a o čemu je dužno obavijestiti podnositelja.

O ostvarivanju svog prava na pristup informacijama još detaljnije možete se informirati u publikaciji u publikaciji Vodič za medije i udruge, kao i drugim publikacijama namijenjenima korisnicima prava na pristup informacijama, a koje možete preuzeti na poveznici https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikaciie/prirucnici/.

S poštovanjem,

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

dr. sc. Zoran Pičuljan

OZNAKE

Grad Komiža | Građanska inicijativa | Gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević | Javna ustanova “More i krš” | zakon | sadašnjost (kategorija)