Zagreb, 7. listopada 2009. 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ( u daljem tekstu: Povjerenstvo ), sukladno odredbi čl. 17. st. 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (Narodne novine, broj 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08. i 38/09, u daljem tekstu: Zakon) te čl. 42. st. 1. toč. 6. Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku (Narodne novine, broj 86/05, u daljem tekstu: Pravilnik) u predmetu dužnosnice Tonke Ivčević, gradonačelnice Grada Komiže, na svojoj 8. sjednici, održanoj 24. rujna 2009. donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Dužnosnica Tonka Ivčević, gradonačelnica Grada Komiže, našla se u okolnostima sukoba interesa prema čl. 1. st. 2. Zakona, u vezi s čl. 3. st. 3. Zakona te odredbom čl. 6.toč. i) Zakona, budući da je protivno odredbi o zabranjenim djelovanjima dužnosnika, sudjelovanjem u postupku odlučivanja o stjecanju prava na kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Komiže koristila položaj dužnosnice utjecanjem na odluku izvršne vlasti, kao bi postigla osobni probitak iprobitak povezane osobe.

2. Dužnosnici iz toč. 1. ove odluke izriče se sankcija javnog objavljivanja odluke Povjerenstva na trošak dužnosnice.

Obrazloženje

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa pokrenut je na temelju prijedloga Miće Sviličića,predsjednika GO HDZ Komiža, od 9. travnja 2009.
Prema navodima predlagatelja, dužnosnica je sudjelovala u provođenju Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Komiže protivno odredbama Zakona te se time našla u situaciji sukoba interesa.

Povjerenstvo je, sukladno odredbi čl. 40. Pravilnika, provelo postupak, u kojem je utvrdilo sve činjenice koje su važne za odlučivanje o tome je li dužnosnica prekršila odredbe Zakona te je u tu svrhu ocijenilo sljedeće dokaze: prijedlog za pokretanje postupka, odluku Gradskog poglavarstva Grada Komiže o uključivanju Grada Komiže u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje- (POS), klasa: 022-05/08-03/318, urbroj: 2190/02-02-08-01, od 20. studenoga 2008, zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje – POS-a, klasa: 022-05/08-03/319,urbroj: 2190/02-02-08-01, od 20. studenoga 2008, odluku o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva na kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Komiže, klasa: 022-05/09-03/333, urbroj: 2190/02-02-09-01 , od 9. siječnja2009, tekst raspisanog javnog natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje, koji je utvrdilo Gradsko poglavarstvo, klasa: 022-05/09-03/337, urbroj: 2190/02-02-09-01, od 14. siječnja 2009, izvod iz zapisnika 72. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Komiže, od 29. travnja 2009, konačni listu reda prvenstva nakupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Komiže, klasa:022-05/09-03/355, urbroj: 2190/02-02-09-01, od 29. travnja 2009. i očitovanje dužnosnice, pribavljeno u skladu s odredbom čl. 18. st. 3. Zakona, klasa: 034-01/09-01/01, urbroj:2190/02-02-09-02, od 4. kolovoza 2009.

U provedenom postupku Povjerenstvo je utvrdilo da je Gradsko poglavarstvo Grada Komiže 20. studenoga 2008. donijelo odluku o uključivanju Grada Komiže u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje – (POS).

Istoga dana Gradsko poglavarstvo je donijelo zaključak o imenovanju Povjerenstva zaprovedbu Programa društveno poticane stanogradnje – POPS-a, kojim je za člana imenovana i dužnosnica Ivčević.

9. siječnja 2009. Gradsko poglavarstvo, na prijedlog Povjerenstva za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje od 29. prosinca 2008, donosi odluku o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva na kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Komiže, koju potpisuje dužnosnica Ivčević.

14. siječnja 2009. Gradsko poglavarstvo utvrđuje tekst i raspisuje javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje, koji potpisuje dužnosnica Ivčević.

8. travnja 2009. Povjerenstvo za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje jeutvrdilo prijedlog liste reda prvenstva na kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje.

29. travnja 2009. Gradsko poglavarstvo je utvrdilo konačnu listu reda prvenstva na kupnju navedenih stanova. Dužnosnica se izuzela od sudjelovanja i odlučivanja o konačnoj listi reda prvenstva.

Dužnosnica i njezin suprug nalaze se na konačnoj listi reda prvenstva, koja sadrži imena 64 podnositelja, na rednom mjestu broj 20.

Prema odredbi čl. 1. st. 2. Zakona, sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti.

U skladu s odredbom čl. 3. st. 3. Zakona, dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost zaosobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana.

Gore opisano djelovanje dužnosnice predstavlja zabranjeno djelovanje dužnosnika, navedenou čl. 6. toč. i) Zakona, kojim je dužnosnica, sudjelujući u postupku utvrđivanja prava nakupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje, s jedne strane obnašajući poslove dužnosnika u tom kontekstu, a s druge u svojstvu podnositelja zahtjeva, odnosno stjecatelja prava, utjecala odnosno mogla utjecati na odluku izvršne vlasti Grada Komiže o stjecanju vlastitog prava i prava povezane osobe (bračnog druga) u navedenom kontekstu.

Dužnosnica je bila obvezna izuzeti se u potpunosti, i prethodno, iz svake radnje postupka ostjecanju prava na kupnju stana prema navedenom Programu svojom nedvojbenom i dokumentiranom izjavom.

Bez utjecaja je na kvalifikaciju sadržaja zabranjenog djelovanja dužnosnice činjenica da se dužnosnica izričito, dokumentiranom izjavom, izuzela od sudjelovanja u odlučivanju, i donošenju odluke, o utvrđivanju konačne liste reda prvenstva, jer se radi o jednoj, i to zaključnoj radnji, cjelokupnog postupka.

U skladu s navedenim, Povjerenstvo donosi odluku sa sadržajem kako je navedeno u izreciovoga akta pod 1.

Vodeći računa o potrebi da dužnosnici općenito poštuju pravila o izuzeću, u svakom slučajukoji se svojom činjeničnom osnovom može podvesti pod zabranjeno djelovanje dužnosnika, koje je posljedica propusta da se dužnosnik izuzme iz postupka u kojem ima određeni privatni, materijalni ili nematerijalni interes, Povjerenstvo drži nužnim izreći sankciju kako je navedeno u dispozitivu ovoga akta pod 2.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke dužnosnica može, sukladno odredbi čl. 19. st. 10. Zakona, podnijeti zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i slobode čovjeka i građanina Upravnom sudu Republike Hrvatske.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Mate Kačan, dipl. iur., v.r.

OZNAKE

Gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević | zakon | sadašnjost (kategorija)