Broj: 711-1- 242-P-419-17-18/19-07-17
Zagreb, 4. prosinca 2018.g.

link na pdf: https://www.sukobinteresa.hr/hr/odluke/tonka-ivcevic-p-41917-odluka-o-nepokretanju-postupka

(podsjećamo kako je Povjerenstvo 2009. godine već odlučivalo o postupanju javne dužnosnice Tonke Ivčević i utvrdilo postojanje sukoba interesa)

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu Nataše Novaković kao predsjednice Povjerenstva te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka, Aleksandre Jozić-Ileković i Tatjane Vučetić kao članova Povjerenstva, na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15., u daljnjem tekstu: ZSSI), povodom neanonimnih prijava mogućeg sukoba interesa podnesenih protiv dužnosnice Tonke Ivčević, gradonačelnice Grada Komiže, na 30. sjednici, održanoj 4. prosinca 2018.g., donosi sljedeću

ODLUKU

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnice Tonke Ivčević, gradonačelnice Grada Komiže, neće se pokrenuti, obzirom da iz prikupljene dokumentacije vezano za građevinske zahvate na nekretnini u neposrednoj blizini zaštićenog kulturnog dobra crkve sv. Silvestra u vlasništvu trgovačkog društva Ames Izleti d.o.o., ne proizlazi da bi dužnosnica počinila zabranjeno djelovanje dužnosnika iz članka 7. stavka 1. podstavka c) ZSSI-a ili povredu neke druge odredbe ZSSI-a.

Obrazloženje

U Povjerenstvu je dana 30. studenoga 2017.g. pod brojem 711-U-7107-P-419/17-01-3 zaprimljena neanonimna prijava mogućeg sukoba interesa podnesena protiv dužnosnice Tonke Ivčević, gradonačelnice Grada Komiže, povodom koje se vodi predmet P-419/17.

Prijavitelj u bitnome navodi da podnosi prijavu sukoba interesa protiv dužnosnice Tonke Ivčević, sestrične gospodina Pjerina Ivčevića, obzirom da je imala saznanja o devastaciji kulturnih i prirodnih obilježja otoka Biševa koji je pod zaštitom Natura2000 te da nije poduzela radnje kako se bi ista devastacija zaustavila. Navodi se da je Pjerino Ivčević početkom 2017.g. započeo bespravnu izgradnju objekta unutar dvorišta obiteljske kuće, neposredno u kontakt zoni crkve sv. Silvestra koja je upisana u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske kao i da se tom gradnjom devastira arheološki lokalitet samostana te skladnog arhitektonskog povijesnog naselja Poje. Također se iznosi da navedeni investitor izvan tog građevinskog sklopa na udaljenosti 40-tak metara od crkve, a bez dozvole za gradnju, izvodi građevinske radove na cisterni koja svojim izgledom grubo narušava arheološki lokalitet samostana sv. Silvestra i cjelokupan krajolik naselja Poje.

Podnositelj nadalje navodi da iz vlasničkog lista za nekretnine k.č. br. 1498, k.č. br. 7326/3 i k.č. br. 7343/5 k.o. Komiža, upisano u zk.ul.br. 3804, proizlazi da je Pjerino Ivčević za izgradnju dobio kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvoj, a kao vlasnik istih nekretnina na kojima postoji teret hipotekame tražbine upisano je trgovačko društvo Ames Izleti j.d.o.o. u kojem udio u vlasništvu ima supruga Pjerina Ivčevića, dok je prethodni vlasnik predmetnih nekretnina bio Hrvoje Vojković. Navodi se kako se čini da je planirana izgradnja dvokatnice s pomoćnim objektima unutar povijesnog sklopa na kojem se nalaze i arheološki ostaci samostana sv. Silvestra i da će bez brze reakcije nadležnih državnih tijela kulturna i prirodna baština otoka Biševa postati trajno devastirana. Napominje se kako se Ministarstvo graditeljstva o ovome uopće ne oglašava, Ministarstvo kulture krši Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te se o svemu očituje kao nenadležno, a na temelju usmenog očitovanja službenika koji obnaša dužnost voditelja Ispostave Vis, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje. Županije Splitsko-dalmatinske, proizlazi kako nije prijavljena gradnja na otoku Biševu i da ne postoji dozvola za građenje za istu, slijedom čega se izražava sumnja da investitori i izvođači radova postupaju suprotno odredbama članaka 162. i 167. Zakona o gradnji, a građevinska inspekcija na teren ne izlazi već tri mjeseca.

Isti podnositelj podnio je Povjerenstvu dopunu prijave koja je zaprimljena dana 1. prosinca 2017.g. pod brojem 711-I-7133-P-419/17-02-3, kojoj prileže dokument Društva arhitekata Split te dopisi upućeni Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.

U dopisu Društva arhitekata Split od 20. studenoga 2017.g. navodi se da predmetno gradilište na kojem se izvode radovi nije označeno prema propisima o gradnji kao i da nije poznato na temelju čega trgovačko društvo Ames Izleti j.d.o.o. kao investitor vrši gradnju, iako je sigurno trebalo postupati prema Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.) i pribaviti građevinsku dozvolu, jer se djelomično radi o rekonstrukciji zgrade izgrađene prije 15. veljače 1968.g., a djelomično o dogradnji i novogradnji. Ističe se kako se navedene čestice nalaze na području obuhvata Prostornog plana uređenja Grada Komiže te se prema kartografskom prikazu čestice nalaze u osobito vrijednom predjelu, prirodnom krajobrazu i ekološkoj mreži kao i na arheološkom području te u kontaktnoj zoni crkve sv. Silvestra koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, iz čega proizlazi obveza provedbe barem arheološkog nadzora. Također se navodi da do sada izgrađeni dio nije u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Komiže, ukazuje se na nedostatke iz područja zaštite na radu (nema zaštitne ograde) te se navodi da je Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobrila kredit za očito nezakonite radnje. Navedeni dopis adresiran je na Grad Komižu, Jedinstveni upravni odjel, Građevinsku inspekciju u Splitu, Ministarstvo kulture. Upravu za zaštitu kulturne baštine. Konzervatorski odjel u Splitu, Ministarstvo kulture u Zagrebu, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Hrvatsku banku za obnovu i razvitak te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

U navedenim dopisima upućenima Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Hrvatskoj poslovnoj banci za obnovu i razvitak iznose se okolnosti nezakonite gradnje počinjene od strane Pjerina Ivčevića, bračnog druga vlasnice udjela u trgovačkom društvu Ames Izleti j.d.o.o.

Također, u Povjerenstvu je pod brojem P711-U-2040-P-236/18-01-1 dana 2. srpnja 2018.g. zaprimljena neanonimna prijava mogućeg sukoba interesa podnesena protiv dužnosnice Tonke Ivčević, povodom koje se vodi predmet pod brojem P-236/18. U istoj prijavi se navodi da je dužnosnica izravno pogodovala svom prvom rođaku, Pjerinu Ivčeviću, prilikom ishođenja građevinske dozvole te da se radi o slučaju nepotizma i lokalne političke korupcije, koji pokazuje kakvo je stanje u jedinicama lokalne samouprave. Navodi se da je navedena dužnosnica za svog prvog rođaka u medijima govorila da se na otoku Biševu ne događa ništa nezakonito, iako je Ministarstvo graditeljstva donijelo rješenje o uklanjanju bespravno izgrađenih objekata te da nije prijavila nadležnim institucijama devastaciju arheološkog lokaliteta Napoje niti je prijavila inspekciji gradnju izvan građevinskog područja.

Obzirom da se navodi oba predmeta odnose na istog dužnosnika i temelje se na istom činjeničnom stanju. Povjerenstvo je dana 3. srpnja 2018.g. donijelo zaključak o spajanju kojim se spajaju predmeti pod brojem P-419/17 i P-236/18 te će se voditi jedan postupak pod brojem P-419/17.

Člankom 39. stavkom 1. ZSSI-a propisano je da Povjerenstvo može pokrenuti postupak iz svoje nadležnosti na temelju svoje odluke, povodom vjerodostojne, osnovane i neanonimne prijave ili u slučajevima kada raspolaže saznanjima o mogućem sukobu interesa dužnosnika. O pokretanju ili nepokretanju postupka. Povjerenstvo donosi pisanu odluku. Stavkom 4. propisano je da se podnositelju prijave jamči zaštita anonimnosti.

Člankom 3. stavkom 1. podstavkom 43. ZSSI-a propisano je da su gradonačelnici i njihovi zamjenici dužnosnici u smislu odredbi ZSSI-a, stoga je i dužnosnica Tonka Ivčević povodom obnašanja dužnosti gradonačelnice Grada Komiže obvezna postupati sukladno odredbama ZSSI-a.

Povjerenstvo je radi provjere osnovanosti i vjerodostojnosti navoda iz zaprimljene neanonimne prijave u svrhu ocjene njezine vjerodostojnosti i osnovanosti te donošenja odluke o tome postoje li okolnosti koje ukazuju na moguću povredu odredbi ZSSI-a, izvršilo uvid u javne registre te zatražilo od nadležnih tijela očitovanje i potrebnu dokumentaciju.

Uvidom u podatke zemljišnih knjiga nadležnog Općinskog suda u Splitu utvrđeno je da je vlasnik k.č. br. 1498/ZGR, k.č. br. 7326/3 i k.č. br. 7343/5, sve upisane u zk.ul. br. 3804, k.o. Komiža trgovačko društvo Ames Izleti j. d.o.o. iz Komiže te da u teretovnici uknjiženo založno pravo u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 1.950.000,00 kn.

Uvidom u podatke povijesnog izvatka sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda u Splitu, utvrđeno je d je pod matičnim brojem subjekta 060314905 upisano trgovačko društvo Ames Izleti d.o.o. za turizam i turistička agencija te da je jedini osnivač navedenog trgovačkog društva Silvana Ivčević, koja ujedno obavlja funkciju direktora. Uvidom u podatke povijesnog izvatka za isti poslovni subjekt utvrđeno je da dužnosnica Tonka Ivčević nikada nije bila vlasnica udjela u tom trgovačkom društvu niti da je obavlja upravnu ili nadzornu funkciju te je utvrđeno da je trgovačko društvo promijenilo tvrtku iz Ames Izleti j.d.o.o. za ribolov i turizam u Ames Izleti d.o.o. za turizam i turistička agencija, stoje u sudskom registru upisano u veljači 2017.g.

Povjerenstvo je dopisom Broj: 711-I-2104-P-419/17-02-17 od 5. prosinca 2017.g. od Grada Komiže zatražilo očitovanje jesu li arheološki lokalitet u blizini crkve sv. Silvestra te arhitektonsko povijesno naselje Poje proglašeni kao kulturno dobro, ima li Grad Komiža nekretnine u svojem vlasništvu na navedenom području koje bi bile proglašene kulturnim dobrom odnosno ima li druge obveze u pogledu skrbi, očuvanja i zaštite kulturnog dobra kao jedinca lokalne samouprave na čijem se području nalaze navedeni lokalitet i povijesno naselje.

Također, od Grada Komiže zatraženo je očitovanje je li zaprimljena predstava fizičkih i /ili pravnih osoba kojima se ukazuje na navodne nezakonite aktivnosti na navedenom području i koje radnje je Grad Komiža poduzimao povodom istih, zajedno sa dostavom dokumentaciju koja se odnosi na navedena postupanja, ukoliko ih je bilo od strane upravnih službi Grada Komiže.

Na zahtjev Povjerenstva, Grad Komiža očitovao se dopisom, koji je potpisao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, klasa: 008-04/17-01/01, urbroj: 2190/02-03-17-02 od 8. prosinca 2017.g. u kojem se navodi da su člankom 80. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Komiže („Službeni glasnik Grada Komiže“ broj 2/15.) propisana nepokretna kulturna dobra s područja obuhvata Plana, a na koje se odnose odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 66/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/09., 61/11. i 25/12.). Na području obuhvata Plana odnosno na lokaciji otoka Biševa nalazi se kulturno dobro crkva sv. Silvestra pod registarskim brojem RST-0613.1972 kao jedino kulturno dobro s područja otoka Biševa. Arhitektonsko povijesno naselje Poje kao ni arheološki lokalitet u blizini crkve sv. Silvestra ne navode se ni u navedenom Prostornom planu Grada Komiže ni u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturna dobra.

Nadalje se u istom dopisu ističe da Grad Komiža nema nekretnine u svom vlasništvu na navedenom području koje bi bile proglašene kulturnim dobrom te da Grad Komiža nema obveze u pogledu skrbi, očuvanja i zaštite kulturnog dobra. Grad Komiža je dana 22. studenoga 2017.g. zaprimio prijavu nezakonite gradnje na području otoka Biševa od strane Društva arhitekata Split te se napominje da je imajući u vidu da je isti dopis upućen i Građevinskoj inspekciji. Ministarstvu kulture te Konzervatorskom odjelu u Splitu, kao i da je prema saznanjima Grada Komiže građevinska inspekcija odmah izašla na teren te po tom pitanju nisu poduzimane daljnje radnje. Navodi se da u smislu obveze iz članaka 43. i 44. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13.) koja bi se odnosila na eventualno postupanje komunalne službe, Grad Komiža nema zaposlenog komunalnog redara. Očitovanju Grada Komiže prileži dopis Društva arhitekata Split.

U Povjerenstvu je dana 6. ožujka 2018.g. zaprimljena pod brojem 711-U-806-P-419-17/18-05-3- dopuna prijave kojoj su priloženi Zapisnik o obavljenom očevidu Konzervatorskog odjela u Splitu od 20. prosinca 2017.g. u kojem se u bitnome navodi da su temeljem prijave o nezakonitoj gradnji na k.č. br. 7343/5 radnjom očevida utvrđeni radovi iskopa, gradnje betonskih temelja i cisterne za vodu, ali da se predmetna čestica nalazi izvan obuhvata zaštite kulturnog dobra crkve sv. Silvestra, s time da nisu uočeni ostaci arhitekture. Na k.č.,br. 7562/1, koja je također izvan zone zaštite kulturnog dobra, obavljen je pregled nasipa koji je moguće nastao odlaganjem zemlje. Iz dopisa Konzervatorskog odjela u Splitu od 27. prosinca 2017.g,. upućenog Sektoru za konzervatorske odjele i inspekciji Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture proizlazi da se u neposrednoj blizini crkve sv. Silvestra na otoku Biševu obavljaju bespravni radovi iskopa i gradnje, o čemu je obaviještena građevinska inspekcija, obzirom da lokalitet nije zaštićen kao kulturno dobro, a navedeni radovi imaju negativan utjecaj na crkvu i potencijalni arheološki lokalitet. U dopisu Uprave za zaštite kulturne baštine Ministarstvu kulture od 5. siječnja 2018.g. navodi se da će Ministarstvo kulture po svom Konzervatorskom odjelu u Splitu provesti postupak revizije rješenja kulturnog dobra u cilju utvrđivanja opsega arheološkog nalazišta i mjera zaštite, ali se ističe da nadležnosti i mehanizmi očuvanja prelaze okvire isključivo konzervatorskog pristupa te je potrebno aktivirati druge mehanizme zaštite (Područje arheološke mreže Natura2000, Geopark viški arhipelag).

Navedenoj prijavi priložen je i dopis Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora od 16. siječnja 2018.g. upućen Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Komiži kojim se prosljeđuje predstavka u kojoj se ukazuje na nezakonitu gradnju u blizini arheološkog lokaliteta na otoku Biševu na nadležno postupanje, dopis Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 14. prosinca 2017.g. upućen Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvu kulture i Ministarstvu financija kojim se dostavlja predstavka identičnog sadržaja, kao i dopis Ureda Predsjednice Hrvatske od 8. prosinca 2017.g. upućena Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstvu kulture kojim se prosljeđuje predstavka istog sadržaja.

Povodom zahtjeva Pučkog pravobranitelja od 16. veljače 2018.g. upućenog Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, koji također prileži istoj prijavi, navedeno Ministarstvo u dopisu od 12. veljače 2018.g. navodi da je nadležni građevinski inspektor Područnog ureda u Splitu obavio nadzor građenja na k.č. br. 1498,7343/5 i 7326/2 (građevinska zona) te k.č. br. 7562/l(izvan građevne zone), k.o. Komiža u prosincu 2017.g. temeljem prijava iz rujna 2017.g., kada je utvrđeno da investitor Ames Izleti d.o.o. izvodi građevinske radove bez odobrenja za građenje te da je odmah obustavljeno daljnje građenje, a u siječnju 2018.g. donesena su i dva rješenja kojim se nalaže uklanjanje, pri čemu se ističe da navedene katastarske čestice nisu zaštićene kao kulturno dobro.

Očitovanju prileži i dopis Hrvatske banke za obnovu i razvitak od 10. siječnja 2018.g. u kojem se navodi da je u smislu odobrenog kredita obavljen uvid na terenu te da je utvrđeno da ne postoji kršenje ugovorne obveze između investitor Ames Izleti j. d.o.o. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

U Povjerenstvu je i dana 12. rujna 2018.g. zaprimljena pod brojem 711-U-2656-P-419-17/18-06-3-dopuna prijave kojoj su priloženi drugostupanjsko rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenje od 4. rujna 2018.g. kojim se poništava rješenje nadležnog upravnog tijela Splitsko-dalmatinske županije od 10. svibnja 2018.g. kojim se investitoru Ames Izleti j. d.o.o. dozvoljava rekonstrukcija stambene i pomoćne građevine te rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskoga odjela u Splitu od 15, veljače 2018.g. kojim se područje Crkve sv. Silvestra na otoku Biševu, i to k.č. br. 1076, 1498, 7324, 7325,7326/1,7326/2,7326/3,7328,7330 i 1088, k.o. Komiža stavljaju pod preventivnu zaštitu do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, a najduže 6 godina od dana donošenja tog rješenja.

Člankom 7. stavkom 1. ZSSI-a koji propisuje zabranjena djelovanja dužnosnika propisano je podstavkom c) da je dužnosnicima zabranjeno zlouporabiti posebna prava dužnosnika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti, a podstavkom i) je propisano da je dužnosnicima zabranjeno na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika utjecanjem na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.

Člankom 4. stavkom 5. ZSSI-a propisano je da su povezane osobe u smislu tog Zakona članovi obitelji dužnosnika iz stavka 2. istog članka ZSSI-a te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s dužnosnikom.

Iz navoda zaprimljenih prijava proizlazi da je Pjerino Ivčević, za kojeg se u navodi da je bratić dužnosnice Tonke Ivčević, gradonačelnice Grada Komiže, bez pribavljanja građevinske dozvole započeo obavljati građevinske radove na nekretnini u neposrednoj blizini crkve sv. Silvestra koja je zaštićeno kulturno dobro, pri čemu mu je dužnosnica Tonka Ivčević pogodovala u postupku pribavljanja građevinske dozvole te da je propustila prijaviti devastaciju arheološkog lokaliteta.

Nasuprot tome, iz uvida u podatke zemljišnih knjiga te zaprimljene dokumentacije proizlazi da je trgovačko društvo Ames Izleti j. d.o.o. vlasnik istih nekretnina kao i investitor radova financiranih kreditom Hrvatske banke za obnovu i razvitak, jedini imatelj udjela u vlasništvu (temeljnom kapitalu) tog trgovačkog društva je Silvana Ivčević, a radovi se izvode bez pribavljenih dozvola o gradnji, za čije izdavanje nije nadležan Grad Komiža, i to na nekretnini koje jest u neposrednoj blizini kulturnog dobra, ali koja sama nije zaštićena kao pojedinačno kulturno dobro.

S navedenom činjenicom poduzete gradnje bez pribavljenih dozvola bila su upoznata i nadležna tijela, pri čemu iz dokumentacije Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja proizlazi da je nadležna građevinska inspekcija Područnog ureda Split po prijavi iz rujna 2017.g. u prosincu iste godine obavila nadzor građenja kojom prilikom su utvrđeni obavljeni radovi bez pribavljenih dozvola za građenje te je odmah obustavljeno daljnje građenje i u siječnju 2018.g. dvama rješenjima naloženo je uklanjanje izvršenog građenja. Obzirom da se radovi ne izvode na području kulturnog dobra, nadležni Konzervatorski odjel u Splitu obavio je očevid i o tome sastavio zapisnik, ali nisu poduzete konkretne radnje u svrhu zaštite kulturnog dobra. Investitor je tek u svibnju 2018.g. od nadležnog upravnog tijela Splitsko-dalmatinske županije pribavio dozvolu za rekonstrukciju stambene i pomoćne građevine na predmetnoj nekretnini koje je u rujnu 2018.g. poništeno rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i vraćeno tijelu prvog stupanja na ponovni postupak, dok je Ministarstvo kulture u veljači 2018.g. stavilo katastarske čestice na kojima se izvode nezakoniti građevinski radovi pod preventivnu zaštitu do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra.

Člankom 43. stavkom 1. Zakona o građevinskoj inspekciji propisano je da je u provedbi nadzora komunalni redar ovlašten utvrditi zakonitost građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje iz nadležnosti upravnog tijela te narediti mjere propisane tim Zakonom. Prema stavku 2. komunalni redar je ovlašten u provedbi nadzora zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica i si.), na temelju kojih može utvrditi identitet stranke, kao i drugih osoba nazočnih nadzoru, ući na građevnu česticu, odnosno pripadajuće zemljište zgrade ili druge građevine, gradilište, privremeno gradilište, šumska, poljoprivredna i druga zemljišta, bez obzira na njihovu namjenu, te ih pregledati, narediti investitoru, odnosno vlasniku da u nužnom opsegu odstrani drveće, drugo raslinje, životinje i druge stvari ako ometaju obavljanje pregleda, uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih nadzoru i dr. Člankom 44. stavkom 1. Zakona o građevinskoj inspekciji propisano je da ako komunalni redar tijekom nadzora uoči nezakonitosti u vezi s kojima nije ovlašten postupati, odnosno u vezi s kojima je nadležno postupati drugo tijelo vlasti, obvezan je o tome odmah obavijestiti nadležno tijelo.

Stoga je iz analizirane dokumentacije nesporno utvrđeno da su se na nekretninama u vlasništvu trgovačkog društva Ames Izleti d.o.o., a koje se nalaze u blizini zaštićenog kulturnog dobra crkve sv. Silvestra, bez pribavljanja građevinske dozvole provodili građevinski radovi, a koji su po provedenom inspekcijskom nadzoru od strane inspekcijske službe Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ubrzo po prijavi obustavljeni u prosincu 2017.g. Iste nekretnine nisu zaštićene kao kulturno dobro, osim same crkve sv. Silvestra, a Grad Komiža u svom očitavanju iznosi kako na tom području nema nekretnine u svojem vlasništvu niti druge obveze u pogledu skrbi i očuvanja zaštićenih kulturnih dobara te da nisu bile poduzete bilo kakve radnje obzirom na djelovanje građevinske inspekcije koja je odmah, a sukladno svojim ovlastima, poduzela odgovarajuće radnje i mjere. Grad Komiža također ističe da trenutno nema zaposlenog komunalnog redara.

Iz dokumentacije također proizlazi da je nadležni Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije dovozilo rješenjem od 10. svibnja 2018.g. investitoru trgovačkom društvu Ames Izleti d.o.o. rekonstrukciju stambene i pomoćne građevine položene na k.č. br. 7326/3, k.č. br. i 7343/5 i k.č. br. 1498, k.o. Komiža u neposrednoj blizini crkve sv. Silvestra, koje je ukinuto rješenjem Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja od 4. rujna 2018.g. te je predmet vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, a nadležni Konzervatorski odjel u Splitu je rješenjem od 26. ožujka 2018.g. stavio k.č. br. 7326/3, k.č. br. i 7343/5 i k.č. br. 1498, k.o. Komiža pod preventivnu zaštitu.

Obzirom da je predmetno trgovačko društvo samovlasno poduzelo nezakonite radnje bez dozvole nadležnog upravnog tijela Splitsko-dalmatinske županije na nekretnini koja se u upravnom smislu nalazi na području Grada Komiže, odnosno bez pribavljenog akta kojim se dozvoljava građevinski zahvat u prostoru, kao i da su protuzakoniti građevinski zahvati već u prosincu 2017.g. obustavljeni po inspekcijskoj službi nadležnog Ministarstva i da je naloženo otklanjanje protupravnog stanja, proizlazi da su nadležna tijela pravovremeno poduzela radnje iz svoje ovlasti, a da sam Grad Komiža u konkretnom slučaju nije imao nikakve nadležnosti odnosno nije bio nadležan izdavati akte o gradnji ili provoditi neposredan inspekcijski nadzor, a kako nema ustrojenu službu komunalnog redara nije mogao postupati sukladno ovlastima iz članaka 43. i 44. Zakona o građevinskoj inspekciji.

Imajući u vidu da su nadležna tijela poduzela radnje vezane za obustavu građevinskih radova, nije niti bilo potrebno da Grad Komiža ista obavještava o mogućoj bespravnoj gradnji. Stoga nije utvrđeno da bi dužnosnica nekim svojim propustom pogodovala investitoru bilo u postupku izdavanje građevinske dozvole, postupku provođenja nadzora nad građevinskim aktivnostima ili neprijavljivanjem gradnje, pa stoga Povjerenstvo nije ni utvrđivalo eventualnu povezanost između dužnosnice i osoba Pjerina i Silvane Ivčević.

Slijedom navedenog, Povjerenstvo ocjenjuje navode prijave nevjerodostojnima i neosnovanima, jer ne upućuju na moguću povredu odredbi ZSSI-a počinjenu od strane dužnosnice Tonke Ivčević, gradonačelnice Grada Komiže.

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo je donijelo odluku kao što je to navedeno u izreci ovog akta.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Nataša Novaković, dipl. jur.

OZNAKE

crkva sv. Silvestra | Grad Komiža | Građanska inicijativa | Gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević | sukob interesa | sadašnjost (kategorija)