REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U SPLITU                   

Split, Sukoišanska 6

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

RJEŠENJE

Trgovački sud u Splitu, po sutkinji Ani Golub Gruić, u skraćenom stečajnom postupku povodom zahtjeva FINANCIJSKE AGENCIJE, Regionalni centar Split, Podružnica Split, Mažuranićevo šetalište 24B, OIB: 85821130368, za provedbu skraćenog stečajnog postupka nad dužnikom GATULA d.o.o. Komiža, Ante Starčevića 106, OIB: 45232288324, dana 26. travnja 2016. godine

riješio je

I. Otvara se skraćeni stečajni postupak nad dužnikom GATULA d.o.o. Komiža, Ante Starčevića 106, OIB: 45232288324. Skraćeni stečajni postupak je otvoren dana 26. travnja 2016. godine u 15:00 sati, kada je ovo rješenje objavljeno na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

II. Za stečajnog upravitelja imenuje se Dinka Trumbić iz Splita, Lovretska 10, OIB: 43468134790. 

III. Zaključuje se skraćeni stečajni postupak nad dužnikom GATULA d.o.o. Komiža, Ante Starčevića 106, OIB: 45232288324. 

IV. Nakon pravomoćnosti ovog rješenja, dužnik će se brisati iz sudskog registra.

Obrazloženje

Financijska agencija, Regionalni centar Split podnijela je ovom sudu 29. listopada 2015. godine zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka nad GATULA d.o.o. Komiža, Ante Starčevića 106, OIB: 45232288324.

U podnesenom zahtjevu navedeno je da dužnik na dan 1. rujna 2015. godine, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 1350 dana, u ukupnom iznosu od 763.500,23 kuna, kao i da prema podacima koji su dostavljeni od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dužnik nema zaposlenih.

Budući da su prema podacima iz podnesenog zahtjeva, kao i podacima iz sudskog registra, uvidom u koje je utvrđeno da se u odnosu na dužnika ne vodi drugi postupak radi brisanja iz sudskog registra, bile ispunjene pretpostavke iz čl. 428. Stečajnog zakona (˝Narodne novine˝ broj 71/15; dalje: SZ) ovaj sud je 2. veljače 2016. godine na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova objavio oglas s podacima o identifikaciji dužnika te ukupnom iznosu duga dužnika evidentiranog na temelju neizvršenih osnova za plaćanje. Isto tako tim oglasom su osobe ovlaštene za zastupanje dužnika pozvane da u roku od 15 dana od dana objave oglasa podnesu sudu javnobilježnički ovjerovljen popis imovine i obveza dužnika na propisanom obrascu, a vjerovnici dužnika su pozvani da najkasnije u roku od 45 dana od objave oglasa predlože otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom, sve to uz upozorenje na pravne posljedice nepodnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka. 

Odredbom čl. 431. st. 1. SZ-a propisano je da ako osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu u roku od 15 dana ne podnesu popis imovine i obveza dužnika ili ako iz tog popisa proizlazi da dužnik ima imovinu koja nije dostatna za namirenje predvidivih troškova stečajnog postupka te ako u roku od 45 dana nijedan vjerovnik ne predloži otvaranje stečajnog postupka i ne predujmi sredstva za namirenje troškova postupka, smatrat će se da je dužnik nesposoban za plaćanje. 

Odredbom čl. 431. st. 2. SZ-a propisano je da će u slučaju iz stavka 1. tog članka sud po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka, a odredbe članaka 132. i 133. te članaka 286. – 292. SZ-a će se primijeniti na odgovarajući način.

Pored uredno iskazanog poziva ovog suda, putem objavljenog oglasa na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, osobe ovlaštene za zastupanje dužnika nisu u propisanom roku od 15 dana podnijele sudu popis imovine i obveza dužnika, a isto tako niti jedan vjerovnik u roku od 45 dana od objave naprijed navedenog oglasa nije podnio ovom sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom. Samim time, u konkretnom slučaju su se ispunile pretpostavke iz čl. 431. SZ-a za donošenje rješenja o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka nad dužnikom. 

Izbor stečajnog upravitelja u ovom skraćenom stečajnom postupku obavljen je metodom slučajnog odabira u skladu s čl. 432. SZ-a. 

Slijedom svega naprijed navedenog, a temeljem odredbi čl. 431. i čl. 432. SZ-a, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja. 

U Splitu, 26. travnja 2016. godine 

SUTKINJA

ANA GOLUB GRUIĆ

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba. Žalba se može izjaviti u roku od osam dana od dostave rješenja, a dostava ovog rješenja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana njegove objave na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Žalba se podnosi Trgovačkom sudu u Splitu, pismeno u tri primjerka, a o istoj odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. 

DNA:

–  podnositelju zahtjeva – Financijskoj agenciji, RC Split

–  dužniku

–  stečajnom upravitelju

–  Županijsko državno odvjetništvo Split

–  Porezna uprava Split

–  mrežna stranica e-Oglasna ploča sudova

–  sudski registar – (po pravomoćnosti)

–  u spis

OZNAKE

Pjerino Ivčević | prošlost (kategorija)