KRATKI OPIS PROJEKTA

Dobili smo na uvid sve ugovore koje je Središnja agencija za financiranje potpisala s Gradom Komižom u vezi provedbe projekta centar za posjetitelje “Modra špilja”, Biševo. Iz dokumentacije:

Svrha i opravdanost projekta

Kao i ostatak RH. otoci Biševo i Vis se suočavaju s depopulacijom koja je |počela početkom prošlog stoljeća 1961 godine na Biševu je bilo 115 stanovnika (otok Vis 6.834). 2001. godine 19 stanovnika (otok Vis 3566), n prema popisu 2011. godine 15 stanovnika (otok Vis 3.460). U ljetnim mjesecima broj stanovnika na Biševu se višestruko poveća, a dio stanovnika Komiže redovito dolazi na Biševo obrađivati vinograde i maslinike. U 2016 godini 107,045 posjetitelja je došlo vidjeti glavnu atrakciju Biševa Modru špilju; 93% njih je to učinilo u četiri ljetna mjeseca. Većinom se radi o jednodnevnim izletima iz cijele Splitsko-dalmatinske županije, u prilog čemu govori i ukupan broj dolazaka mi otok Vis u 2016 godini 37 507 turista u odnosu na 107.045 posjetitelja Modre špilje. Posjetitelji se u pravilu kratko zadržavaju nu otoku Biševu nakon posjela špilji napuštaju otok. Obilazak Modre špilje je reguliran za razliku ud Medvidine špilje, o čemu vodi brigu koncesionar uz podršku JU More i krš.

Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarsko društvenom razvoju otoka Biševo i Visa te povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva uz. Održivo korištenje prirodne baštine Provedbom projekta ostvarit će se I sljedeći specifični ciljevi.

1) povećanje atraktivnosti otoka interpretacijom prirodne baštine;

2) povećanje gospodarske aktivnosti;

3) povećanje edukativnog kapaciteta i razine javne svijesti o održivom razvoju u cilju očuvanje prirodne baštine. Ovi ciljevi ostvarit će se ulaganjem u izgradnju Centra za posjetitelje koji sadrži interpretacijski, ugostiteljski i smještajni dio, i u uređenje posjetiteljske infrastrukture (tematsko poučna staza s odmorištima, sjenicama, vidikovcima, signalizacijom i info tablama).

Ciljne skupine projekta čine stanovnici otoka Biševa, Visa i Splitsko-dalmatinske županije (nezaposleni, mali proizvođači, poljoprivrednici, turistički djelatnici, učenici i studenti) te turisti / posjetitelji otoka Biševa i Mudre špilje. Provedbom projekta otvorit će se 5 stalnih radnih mjesta i 14 sezonskih, mali proizvođači i poljoprivrednici će dobiti novi kanal za plasman svojih proizvoda (restoran i suvenirnica); novi sadržaji će turističkim djelatnicima omogućiti kreiranje novih turističkih proizvodu valorizacijom prirodne baštine. Razvojem edukacijskog programa za učenike, raznih radionica za ostale ciljne skupine, mobilnih aplikacija te uređenjem poučno-tematske staze povećat će se svijest o održivom razvoju prirodne baštine. Posjetiteljima će se pružiti novi turistički sadržaji, nova iskustva i omogućiti duži boravak na otoku, a turisti koji fizički ne mogu posjetiti Modru Špilju imat će mogućnost jedinstvenog interaktivnog doživljaja Spilje u Centru za posjetitelje. Projekt je u potpunosti usklađen s ključnim strateškim dokumentima na EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s obzirom da predviđa očuvanje i povećanje vrijednosti prirodnih resursa; potiče turiste na dulji boravak na otoku, educira posjetitelje u važnosti ekosustava i biološke raznolikosti, stvora potrebu za zapošljavanjem; nudi posjetiteljima proizvode i usluge lokalnih gospodarstvenika; kombinira znanja lokalne zajednice i najnovija postignuća znanosti i tehnologije; predviđa korištenje obnovljivih izvora energije. Konkretno, projekt je u skladu sa:

1) Sporazumom o partnerstvu između RH I i EK, Tematskim ciljevima 4; Podrška prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije C02, 6 Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa.

2) Strateškim planom konvencije o biološkoj raznolikosti za razdoblje 2011 – 2020 , Strateškim ciljevima A, B, D i E, koji stavljaju naglasak na razne aspekte biološke raznolikosti;

3) Strategijom i akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazu« raznolikosti RH, Strateškim Ciljevima 1, 2, 3,4. 10, 17. 18. 19, 24 i 25, s naglaskom na različite aspekte razvoja sustava i upravljanja zaštićenim područjima, očuvanja stanišnih tipova, krajobraza, biološke raznolikosti, razvoja održivog turizma i ekoturizma itd .

4) Nacrtom prijedloga Strategije regionalnog razvoja RH, Strateškim ciljevima I: Povećanje kvalitete življenja poticanjem održivog teritorijalnog razvoja i 2. Povećanje konkurentnosti regionalnog gospodarstva i zaposlenosti;

5) Nacrtom prijedloga Strategije zaštite prirode RH Strateškim ciljevima I : Povećati znanje i dostupnost podataka o prirodi, 2: Smanjili direktne pritiske na prirodu i poticati održivo korištenje prirodnih dobara i 5; Podići razinu znanja, razumijevanja ( podrške javnosti za zaštitu prirode.

6) Strategijom razvoja turizma RH. Strateškim ciljevima I; Novo zapošljavanje, 2; Investicije i J: Povećanje turističke potrošnje,

7) Razvojnom strategijom SD županije. Strateškim ciljevima I Konkurentno gospodarstvo, 2; Razvoj infrastrukture, zaštita prirode i okoliša, te konačno

8) Strateškim razvojnim programom Grada Komiže, Strateškim ciljevima I; Očuvanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine. 2: Razvoj gospodarstva. 3; Razvoj kvalitete života.

Informacija o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru partnera

Grad Komiža obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koje se odnose i na zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša, prostorno i urbanističko planiranje te kulturu. Zaduženje za unapređenje gospodarskog, kulturnog i društvenog razvitka područja koja ulaze u njegov sastav, a među kojima je i otok Biševo, Stručni tim Grada Komiže proveo je projekte sanacije i uređenja kaštela Komuna, adaptacije i sanacije pločnika istočnog i južnog dijela rive, uređenja i opremanja dječjeg igrališta Bašta, uređenje kulturnog centra Ivan Vitić, instalaciju UNP-a i toplovodnog sustava grijanja na zgradi gradske uprave, instalaciju UNP-a i adaptaciju višenamjenske sportske dvorane u vrijednosti od 7 milijuna kuna.

Budući da Grad Komiža ne raspolaže sa svim potrebnim stručnim znanjima i iskustvima, u provedbu projekta su uključene 7 partnerske institucije su specifičnim znanjima, vještinama i iskustvima iz područja zaštite prirode i okoliša, edukacije i interpretacije te promocije:

1) Javna ustanova More i krš koja upravlja zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije, medu koje spadaju i spomenici prirode Modra špilja i Medvidina špilja. Stručni tim JU More I krš sudjelovao je i provodio brojne projekte s ciljem očuvanja i bolje interpretacije prirodne baštine od kojih izdvajamo: Uređenje poučne staze Imotska jezera Gaj; Uređenje poučne staze Leopolda Mandić, kanjon Cetine; Uređenje poučne staze Vidova Gora, Projekt Sredozemna medvjedica 2008. monitoring na Palagruži;

2) Turistička zajednica grada Komiže, čija je osnovna zadaća podizanje kvalitete turističke ponude te provedba promotivnih aktivnosti za sve subjekte u turizmu Grada Komiže. TZ Grada Komiže aktivno je sudjelovala u promoviranju turističke destinacije, osmislila i izdala turističke promotivne materijale, organizirala kulturne, zabavne, umjetničke, sportske i edukativne manifestacije (Uskršnji program. Rota Palagruzona, Big Game fishing, Ribarska noć, Škola jedrenja i škola brodogradnje, Doni Jurkovice, Biševska noć) koje su obogatile turističku ponudu

3) Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, udruga s podružnicom na Visu, čija je vizija ostvarivanje održivog razvoja i učinkovite zaštite Jadranskog mora. Provodi više projekata s ciljem prikupljanja informacija o životu ugroženih morskih organizama (prije svega morskih sisavaca I morskih kornjača), obrazovanja javnosti i raznih interesnih skupina, 2003, godine otvorili su Lošinjski edukacijski centar o moru kao prvi centar takve vrste u hrvatskom dijelu Jadrana.

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Održivost rezultata projekta odnosi se na upravljanje i financiranje održavanja infrastrukturnih objekata stavljenih u uporabu te na daljnje čuvanje prirodne baštino i razvoj turističko ponude kojom će se održali i ostvariti daljnji rast broja posjetitelja. Glavni rezultati projekta odnose se na:

1. izgradnju Centra za posjetitelje koji će imali a) interpretacijski dio sa suvenirnicom, dvoranom za predavanja i uredima, b) smještajni dio za zaposlenike Centra, c) restoran za posjetitelje;

2 uređenje poučno-tematske staze;

3. izradu Studije valorizacije, Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima. Studije nosivog kapaciteta Modre špilje, Strategije brendiranja, Strateškog marketinškog plana;

4, izradu edukacijskog programa i provedbu edukacija/radionica;

5, izradu mobilnih aplikacija i promociju projekta.

Za provedbu projekta zadužen je projektni tim prijavitelja Grada Komiže i tri partnera. Javne ustanove More i krš. Turističke zajednice Grada Komiže i Instituta Plavi svijet, koji će se pobrinuti da se provedu planirane aktivnosti.

Centar za posjetitelje i poučno tematska staza kao novi turistički proizvod baziran na interpretaciji prirodne baštine pružit će turistima razlog za dulji boravak na otoku Biševu, zu jedinstven doživljaj te veću prosječnu potrošnju. Akcijski plan upravljanja posjetiteljima i Studija nosivog kapaciteta Modre špilje dat će između ostalog preporuke aktivnosti vezane uz zaštitu i prezentaciju vrijednosti, monitoring posjećivanja, definirali suradnju s dionicima vezanu uz posjećivanje odnosno turizam u zaštićenim području i maksimalni kapacitet za prihvat posjetitelja, edukacijski program i mobilne aplikacije će omogućiti širenje svijesti o važnosti očuvanja prirodne baštine i bioraznolikosti. Strategija brendiranja i Strateški marketinški plan će dati smjernice za pozicioniranje i konkretne prijedloge za promociju koja će se provodili nakon završetka projekta. Tijekom zadnje godine provedbe projekta Grad Komiža će dodijeliti upravljanje Centrom za posjetitelje i Restoranom (tj. obavljanje usluga) na temelju otvorenog, transparentnog i nediskriminirajućeg javnog natječaja, uz. puno poštivanje pripadajućih pravila o javnoj nabavi. Prema studiji izvodljivosti prihodi Centra za posjetitelje uključuju prihode od prodaje ulaznica i od prodaje suvenira koji će pokriti operativne troškove novog objekta, troškove investicijskog održavanja za Centar i posjetiteljsku infrastrukturu te financiranju ustalili post-projektnih aktivnosti (marketing i promocija, daljnja edukacija zaposlenika). U prvoj godini rada (2019.) planirano je 8 djelatnika (1 stalan i 7 sezonskih), a od 2021. gudine 3 stalna i 5 sezonskih djelatnika (u prosjeku će raditi 6,5 mjeseci). Upravitelj Centra za posjetitelje će usko surađivati s Javnom ustanovom More i krš na očuvanju zaštićenih područja te organizaciji edukativnih i istraživačkih aktivnosti, s Turističkom zajednicom Grada Komiže na promociji Centra za posjetitelje i posjetiteljske infrastrukture, s udrugama na području otoka Visa na zaštiti prirodne baštine. Upravitelj Restorana će imali prihode od prodaje hrane i pića koji će pokriti operativne troškove, troškove investicijskog održavanja te financiranje ostalih post-projektnih aktivnosti (marketing i promocija, daljnja edukacija zaposlenika). U Restoranu će u prvoj godini rada biti 11 sezonskih zaposlenika, a od 2021 godine 2 stalna i 9 sezonskih djelatnika (u prosjeku će rodili 6,5 mjeseci).

Provedbom projekta osnažit će se ljudski potencijali prijavitelja i partnera koji će između ostalog steći nova znanja i vještine u provođenju projekata sufinanciranih iz fondova europske unije.

Razvoj edukacijskog programa za školske grupe usklađenog s programima hrvatskog školskog sustava prema preporuci od Agencije za odgoj i obrazovanje, omogućit će prijenos rezultata projekta na školsku djecu iz cijele RH. Rezultati provedenih istraživanja u sklopu studije valorizacije osim za interpretaciju pripadne baštine, moći će se koristiti u drugim projektima nacionalne i prekogranične suradnje no lemu zaštite okoliša i održivosti resursa, Centar za posjetitelje (uredi i dvorana za predavanja) bit će na raspolaganju za korištenje organizacijama civilnog društva koje rade na istraživanju i zaštiti prirode kao što je npr. udrugu Grupa Sredozemna medvjedica.

Sažetak

Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarsko-društvenom razvoju otoka Biševa i Visa te povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva uz održivo korištenje prirodne baštine, a specifični ciljevi su povećanje atraktivnosti otoka interpretacijom prirodne baštine; povećanje gospodarske aktivnosti; povećanje edukativnog kapaciteta I razine javne svijesti o održivom razvoju u cilju očuvanja prirodne baštine. Predmet projekta je izgradnja posjetiteljskih infrastrukturnih objekata i sadržaja Centra za posjetitelje Mudru špilja i tematsko-poučne staze.

Element projekta 2. Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji

Uređenje posjetiteljske infrastrukture spomenika prirode i ekološke mreže područja Biševo
J.U. More i krš
Poučno tematska staza povezat će Centar za posjetitelje s Mezoportom, Gatulom, Salbunarom i najvišim vrhom Stražbenicom. Uz uređenu stazu koju će moći koristiti pješaci i biciklisti, postavit će se putokazi, info table, odmorišta, stalci za bicikle, sjenice, 2 kamere za praćenje gniježđenja Eleonorinog sokola, vidikovac s panoramskim teleskopom, urediti ulazi, unutrašnjost i okoliš 4 obalne topničke bitnice u odmorište sa stolovima. Info table iznad Modre špilje i Medvidine špilje upozorit će nautičare i taxi-boat prijevoznike da se u zaštićene spomenike prirode ne smije ulaziti bez dopuštenja. Na ostalim info tablama prezentirat će se sljedeće teme: turistička karta Biševa, Modra špilja, Medvidina špilja, crkva Sv. Silvestar, geologija – put vode, gmazovi, speleološki objekti „Jezera”, živa i neživa priroda Biševa, geologija – neobične fosilne školjke, flora, rimski bunar. Uređenje poučno tematske staze će interpretacijom prirodne baštine povećati turističku atraktivnost otoka i pridonijeti očuvanju prirodne baštine. Predviđeno ulaganje se temelji na projektantskom troškovniku.
Centar za posjetitelje – radovi na obnovi zgrade stare škole i izgradnji novog dijela
Grad Komiža
Namjeravani zahvat predviđen Glavnim projektom je rekonstrukcija građevine bivše osnovne škole na otoku Biševu koja uključuje rušenje dijela postojeće građevine i rekonstrukciju u postojećim tlocrtnim gabaritima te nadogradnju iste podizanjem razine vijenca usvrhu dobivanja veće svijetle visine u potkrovlju i dogradnju postojeće građevine prema sjeveru, čime se prenamjenjuje u Centar za posjetitelje s pratećim sadržajima. Planirana građevina će imati tri polivalentna prostora u kojem će se odvijati prezentacija i interpretacija spomenika prirode Modra špilja i Medvidina špilja, te flore i faune kroz multimedijske sadržaje, radionice, izložbe, predavanja i slična događanja koja podižu svijest o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode, kao i turistički sadržaji sa suvenirnicom. Građevina će ujedno služiti kao volonterski i istraživački centar za koje je predviđen uredski prostor u suterenu građevine koji će koristiti partneri u projektu.Građevina se sastoji od tri funkcionalne cjeline; prezentacijski, ugostiteljski i smještajni dio. Ulaz u prezentacijski dio se nalazi na južnoj strani građevine. Na zapadu preko terase natkrivene pergolom u prizemlju ulazi se u ugostiteljski i smještajni dio koji su prostorno odvojeni. Ugostiteljski dio, restoran, nalazi se u prizemlju dogradnje. Kapacitet ugostiteljskog dijela je 80 ljudi ( 40 sjedećih mjesta u zatvorenom dijelu i 40 sjedećih mjesta na terasi). U potkrovlju će biti smještajni dio sa dvije spavaonice sa po četiri kreveta, ukupno za osam ljudi. Svaka spavaonica ima kupaonicu. U dogradnju se ulazi preko terase natkrivene pergolom u prizemlju ili sa istoka u suterenu. Smještajni dio je predviđen za smještaj djelatnika Centra. Etaže u prezentacijskom i ugostiteljskom dijelu povezuje stubište i dizalo. Smještajni dio ima posebno stubište. U suterenu će biti uslužni dio; sanitarije za posjetioce, garderoba i sanitarije za zaposlene, kuhinja sa spremištem, pripremnicom i maloteretnim dizalom i skladišni dio sa depoom za prezentacijski dio. Kuhinja je opremljena i predviđena za isporuku cca 200 obroka dnevno. Prezentacijski dio nalazi se u prizemlju i na katu. Planirani protok posjetitelja u prezentacijskom dijelu je trideset pet ljudi u sat vremena. U prizemlju je receptivni dio sa suvenirnicom koji je povezan sa izložbenim prostorom. Na katu je smješten izložbeni dio i manja dvorana za predavanja i kino projekcije. Kapacitet dvorane za predavanja je 30 ljudi. U Centru za posjetitelje je osigurana pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti. Pristupne rampe se nalaze na glavnom ulazu i na zapadnoj strani građevine, na terasi restorana. Građevina ima dizalo, čime je osiguran pristup prezentacijskom prostoru i dvorani za predavanja na katu te prilagođenim sanitarijama u suterenu. Nakon provedbe aktivnosti 1.6. Izrada izvedbenih arhitektonskih projekata pristupit će se javnoj nabavi radova na Centru za posjetitelje.
Sustav 1 oprema za evidenciju, praćenje kretanja i kontrolu posjetitelja
Grad Komiža
Sustav i oprema za evidenciju, praćenje kretanja i kontrolu posjetitelja u Centru za posjetitelje Modra špilja Biševo implementirat će se na način da će svaka ulaznica imati automatski nasumično generirani QR code (prilikom prodaje ulaznice u suvenirnici Centra) koji će se prilikom ulaska u izložbeni dio na profesionalnim čitačima skenirati i online pristupom evidentirati u bazi podataka (prema kategorizaciji posjtetitelja). Sustav će biti formiran na način da će se u svakom trenutku moći dobiti podatak o trenutnom broju posjetitelja, podatak o dnevnoj posjećenosti prema kategorijama (odrasli, djeca, grupe i si). Kako bi se izbjeglo “usko grlo” i onemogućilo prebukiranost izložbenog dijela na izlazu iz izložbenog dijela planira se postaviti laserski sustav (tzv. brojač) nadzora posjetitelja koji izlaze iz izloženog dijela kako bi se na ekranima u suvenirnice imao podatak o trenutnom broju posjetitelja u izložbenom dijelu i time osiguralo upravljanje protočnosti sukladno maksimalnoj “opterećenosti” izložbenog dijela.
Električna vozila isključivo u svrhu prijevoza posjetitelja
Grad Komiža
Budući da je Centar za posjetitelje udaljen cca 2 km od uvale Mezoporat gdje pristaje brod, na nadmorskoj visini od 125 m, za posjetitelje s invaliditetom i smanjenom prokretljivošću predviđen je prijevoz malim turističkim električnim vozilima (6 sjedala) do Centra i nazad. U tu svrhu će se nabaviti dva takva vozila.
Studija valorizacije prirodne baštine otoka Biševa s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja
J.U. More i krš i Plavi svijet
Studija daje pregled prirodne baštine koja je karakteristična, posebita i atraktivna u kontekstu razvoja turizma na otoku BiŠevu. Poseban fokus je na prezentaciji zaštićenih dijelova prirode, ugroženih, zakonom zaštićenih ili svojstvenih vrsta i staništa s ciljem edukacije posjetitelja i djelatnika u turizmu te u konačnici podizanja svijesti šire skupine ljudi koji povremeno ili stalno borave na Biševu. Studija uključuje živu i neživu (geologija) prirodnu bašinu Biševa. Uz djelatnike partnerskih institucija (J.U, More i krš, Plavi svijet) izrađivači određenih tema studije su vanjski suradnici (flora, biocenoza morskih špilja, geobaština).
Edukacija Viški arhipelag – rajska oaza Mediterana
Grad Komiža
Prostor Viškog arhipelaga uključuje i otoku Visu pripadajuće pučinske školje: Jabuku, Brusnik, Svetac, Biševo i Palagružu, te one koji su mu sasvim blizu: Veli Barjok, Moli Barjok, na zapadnoj obali otoka Visa, otočić Host, nazvan po britanskom admiralu Hostu, na ulazu u luku grada Visa, te otočiće Greben, Budihovac Veli, Budihovac Moli, Paržanj Veli, Paržanj Moli i Ravnik pored jugoistočne obale Visa. Cijelo ovo područje ima najveću koncentraciju spomenika prirode u Hrvatskoj (ukupno 6). Ciljna skupina ove edukacije su učenici viših razreda osnovne škole, srednjoškolci i studenti, a cilj edukacije je otkriti nepoznate vrijednosti prirodne baštine Viškog arhipelaga, podići svijest o važnosti baštine i osvijestiti princip održivosti razvoja kroz neposredan doživljaj prirodnog i kulturnog okoliša. Planirano je 30 sudionika U edukaciji će sudjelovati kao predavači predstavnici JU More i krš , Instituta Plavi svijet i vanjski stručnjaci.

Element projekta 4. Promocija i vidljivost

Izrada strategije brendiranja Centra za posjetitelje uključujući knjigu standarda
Grad Komiža
Izrada strategije brendiranja sastoji se od tri dijela: 1) Vizualni identitet Centra za posjetitelje Modra špilja – Biševo; II) Proširena knjiga standarda; te III) Marketinški plan brendiranja.I)    Vizualni identitetVizualni identitet će se postaviti hijerarhijski kako bismo vizualno povezali različite atrakcije/medije, komunikacije, rute i destinacije: centar za posjetitelje, tematsku stazu, festivale ili slične manifestacije. Prijedlog vizualnog identiteta se sastoji od loga + tipografije + aplikacije istoga u barem 5 verzija – tiskovni mediji (memorandum, oglas, brošura), internet (web stranica ili aplikacija), uniforme.II)    Proširena knjiga standardaProširena knjiga standarda odabranog vizualnog identiteta obuhvatit će široku razradu aplikacije vizualnog identiteta. Pored vizuala, knjiga standarda obuhvaća temeljite interpretacijske upute za njezino korištenje prilagođeno razumijevanju svih korisnika.III)    Marketinški plan brendiranjaMarketinški plan brendiranja definirat će jasnu strategiju i set marketinških aktivnosti koje će imati za cilj privući što veći broj posjetitelja u Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo.
Izrada strateškog marketinškog plana i akcijskog plana
TZ Grada Komiže
Strateški marketinški plan osigurat će pripremljenost Centra za posjetitelje i ostalih dionika za uvođenje novog proizvod na tržište. Uključivat će analizu okruženja, trendove, situacijsku analizu, odabir strategije marketinga i definiranje marketingškog miksa.Akcijski plan provedbe strategije marketinga opisat će konkretne aktivnosti koje će se poduzeti u odnosu na ključne čimbenike koji utječu na primjenu i prihvaćanje strategije, vremenski okvir poduzimanja aktivnosti, raspodjelu provedbe aktivnosti po zaposlenicima, mjerenje učinaka provedbe strategije, navesti kriterije ocjenjivanja te indikatore za ocjenu uspješnosti i učinkovitosti mjera te će utvrditi raspoloživost resursa za provođenje strategije
Izrada internetske stranice Centra za posjetitelje i tematsku stazu
Grad Komiža
Web stranica s očaravajućom pričom i inspirativnim dizajnom predstavlja jezgru prisutnosti u digitalnom svijetu. Slijede je društvene mreže, čijom strateškom uporabom nadalje gradimo ljubav prema brendu. Internetska stranica Centra za posjetitelje bit će interaktivna, imat će pozadinski video, snažni CTA, velike i kvalitetne slike, kvalitetnu arhitekturu informacija i responzivni dizajn kako bi web stranica bila prilagođena za prikaz na mobilnim uređajima.
Mobilna aplikacija
TZ Grada Komiže
Mobilna aplikacija će biti središnji dio obrazovnog i interaktivnog programa. Aplikacija će pružiti sve potrebne informacije o projektu i programima i informacijama razvijenim u okviru projekta kombinacijom informacija koje se nalaze u okviru same aplikacije te u slučaju povezanosti na Internet dostup dodatnim informacijama. S obzirom na goste koji dolaze, vrijeme njihova boravka na Biševu i pristupu koji ima za cilj smanjivanje utjecaja na okoliš kroz smanjenje proizvodnje otpada, promovirat će se korištenje mobilne aplikacije.
Letak za promatranje ptica
TZ Grada Komiže
Otok Biševo, te okolno pučinsko područje, mogu biti destinacija za jednodnevni izlet brodom manje skupine promatrača ptica. Šetači po otoku mogu od spomenutih važnijih vrsta uglavnom vidjeti Eleonorina sokola. Većina ovih ptičjih vrsta mogu se, također, staviti i u kontekst tradicijskog načina života lokalnih ljudi. Stoga će se izraditi letak za promatranje ptica u suradnji s J.U. More i krš.
Info leci za nautičare Posidonia oceanica
TZ Grada Komiže
Morska biljka posidonija endem je Sredozemnog mora, pluća Mediterana i dom brojim komercijalnim i zaštićenim morskim vrstama. Izrazito se sporo obnavlja stoga je bitno u okolici Biševa regulirati sidrenje koje ugrožava ovu morsku cvjetnicu. Dobar primjer iz prakse je organizirano sidrište u uvali Mezoporat. U okviru projekta će se izraditi leci koji će uputiti nautičare na organizirana sidrišta, te dati preporuke za sidrenje s vlastitim sidrom. Vodič će se izraditi u suradnji s J.U. More i krš.
Turistička karta Biševa
TZ Građa Komiže
Turistička ponuda u Hrvatskoj još uvijek nije u potpunosti digitalizirana, a usto jedan dio posjetitelja ne koristi informacijske tehnologije, pa će se stoga izraditi atraktivna turistička karta Biševa koja će uz turističke informacije sadržavati i informacije o prirodnoj baštini oluka. Osim u Centru za posjetitelje turistička karta će se distribuirati u turističkom informativnom centru u Komiži.
Grad Komiža
U svrhu informiranja o dodijeljenim sredstvima, tijeku provedbe projekta, završetku projekta te o projektnim rezultatima, snimat će se gradnja i opremanje Centra za posjetitelje, na način da će se postaviti kamera koja će bilježiti napredak gradnje. Rezultat će biti audivizualni uradak koji će zabilježiti napredak gradnje i opremanja te svečano otvorenje.
Svečano otvorenje
Grad Komiža
U 10. mjesecu treće godine trajanja projekta organizirat će se svečano otvorenje na koje će se pozvati sve partnere, predstavnike lokalne, regionalne i nacionalne uprave, društvene i gospodarske subjekte, lokalno stanovništvo i medije kako bi im se predstavio projekt i upoznalo s rezultatima projekta.

Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama

Prosječni klimatski uvjeti na području Europske unije će se promijeniti pa ćemo svjedočiti sve češćim i sve intenzivnijim ekstremnim klimatskim događajima. Ključne točke su:

očekuje se veći rast zimskih temperatura u sjeveroistočnoj Europi (+2.5 – 3.0 °C do 2050-ih) nego u jugozapadnoj Europi;

ljetne temperature u južnoj Europi mogu porasti za do 2.5 °C do 2050-ih. S obzirom na to da su ljetne temperature u tim zemljama već danas među najvišima u regiji, očekuje se da će navedeni porast temperature štetno utjecati na brojne sektore, uglavnom u industriji, ali i na okoliš i društvo;

očekuje se povećanje prosječne količine padalina u zimskim mjesecima u većem dijelu Europe. U nekim zemljama sjeverne Europe, količine padalina možda će se povećati i za više od 25% do 2050-ih. Međutim, također je vjerojatno da će se količine padalina u nekim zemljama južne Europe smanjiti, što će utjecati na potrošnju vode;

općenito gledano, projekcije predviđaju smanjenje količine padalina u ljetnim mjesecima u većem dijelu južne Europe i pokazuju da će to smanjenje u nekim zemljama dosegnuti 50% do 2050-ih. Uz više ljetne temperature, to bi moglo uzrokovati veći pritisak na vodne resurse, što će posebno utjecati na sektore s visokom potrošnjom vode.

U sklopu projekta izgradit će se dvije cisterne kapaciteta 200 m3 u koje će se prikupljati kišnica. Prosječna godišnja količina padalina na otocima Visu, Biševu, Svecu, Brusniku i Jabuci je oko 800 mm po m2. Prema prosjeku padalina na otoku Biševu i površini na kojoj će se prikupljati voda omogućit će se jedno punjenje cisterni. Drugo punjenje je planirano dopremom vode s kopna, a u slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta (suše tijekom ljetnih mjeseci) ponovno će se angažirati vodonosac za dopremu vode.

Klimatske promjene između ostalog izazivaju pogoršanje stanja i kraći vijek trajanja imovine, te rast OPEX-a i potrebu za dodatnim CAPEX-om. Iz tog razloga i zbog vremenskih uvjeta na otoku Biševu, u studiji izvodljivosti planirani su troškovi zamjene odnosno dodatno ulaganje na predmetnoj investiciji. Procijenjeno je da će se dodatna ulaganja vršiti svake četvrte godine poslovanja.

U zadnjih nekoliko godina zabilježeni su ekstremni nepovoljni vremenski uvjeti na Biševu tijekom ljeta (bura, jugo, neverini) koji onemogućavaju posjetiteljima pristup Modroj špilji. Realizacijom projekta omogućit će se posjetiteljima virtualni doživljaj Modre špilje u Centru za posjetitelje.

Cjelokupna pisana dokumentacija: