Slučaj 3: 18 milijuna kuna za posjetiteljski centar Modra Špilja
  • Za usporediti: idejno rješenje rekonstrukcije škole iz 2009. za Jadran galenski laboratorij možete vidjeti ovdje.
  • Cjelokupnu dokumentaciju koju je Središnja agencija za financiranje potpisala s Gradom Komižom u vezi provedbe projekta Centar za posjetitelje “Modra špilja”, Biševo možete vidjeti ovdje.

Druga građevinska dozvola (29.01.2019)

REPUBLIKA HRVATSKA Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Vis

KLASA: UP/l-361 -03/17-01/000024 URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-19-0015 Vis, 29. siječnja 2019. godine

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Vis, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD KOMIŽA , HR-21485 Komiža, Hrvatskih mučenika 17, OIB 52006191628, i rješenja Ministarstva graditeljstva I prostornog uređenja, oznake KLASA: UP/ll-361-03/18-02/276120, URBROJ: 531-05-2-2-18-2 od 5. studenog 2018. godine, temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.) i čl. 117. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku (“NN”, br. 47/09), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru GRAD KOMIŽA , HR-21485 Komiža, Hrvatskih mučenika 17, OIB 52006191628, namjeravana rekonstrukcija zgrade, turističko ugostiteljske i javne namjene: centra za posjetitelje s pratećim sadržajima na otoku Biševu na čest. zem. 7305/7 k.o. Komiža, zahtjevnost 3. skupnina, u skladu s glavnim projektom zajedničke oznake: Z.O.P. GL 4-17, glavni projektant ovlašteni arhitekt Ante Mardešić, dipl. ing. arh., ovlaštenje broj: A 365, koji sadržava:

1.    KNJIGA 1 : projekt arhitekture izrađen od strane tvrtke „A + U“ d.o.o. iz Komiže, OIB: 82477911686, projektant ovlašteni arhitekt Ante Mardešić, dipl. ing. arh., broj ovlaštenja A 365, TD 884/17-2 iz siječnja 2017. godine;

2.    KNJIGA 2: projekt konstrukcije, projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije, izrađen od strane tvrtke ,,Tredecim“ d.o.o. iz Splita, OIB: 41233069501, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Darko Fadić, dipi. ing. grad., broj ovlaštenja G 368, oznake T.D. 03022017 iz veljače 2017. godine;

3.    KNJIGA 3: elektrotehnički projekt, elektroinstalacije jake struje, slabe struje i sustava za zaštitu od munje, izrađen od strane tvrtke ,,Volt-ing“ d.o.o. iz Splita, OIB: 27550971925, projektant ovlašteni inženjer elektrotehnike Ante Mustapić, mag. ing. el., broj ovlaštenja E 2524, oznake T.D. E-37/17 iz siječnja 2017. godine;

4.    KNJIGA 4: strojarski projekt, projekt vodovoda i kanalizacije izrađen od strane tvrtke „Tub” d.o.o. iz Splita, OIB: 47952222577, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Ivo Žuvela, dipi. ing. stroj., broj ovlaštenja S 434, oznake TD 21-VK/17 iz siječnja 2017. godine;

5.    KNJIGA 5: strojarski projekt, projekt termoinstalacija, izrađen od strane tvrtke ,,Tub“ d.o.o, iz Splita, OIB: 47952222577, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Vlado Nigojević, dipi. ing. stroj., broj ovlaštenja S 385, oznake TD 21-T/17 iz siječnja zoi7. godine;

6.    KNJIGA 6: projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite te elaborat zaštite od buke izrađen od strane tvrtke „Tredecim“ d.o.o. iz Splita, OIB: 41233069501, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Darko Fadić, dipi. ing. grad., broj ovlaštenja G 368, oznake T.D. 03022017 iz ožujka 2017. godine;

7.    KNJIGA 7: elektrotehnički projekt, sustav za dojavu požara, izrađen od strane tvrtke ,,Volt-ing“ d.o.o. iz Splita, OIB: 27550971925, projektant ovlašteni inženjer elektrotehnike Ante Mustapić, mag. ing. el., broj ovlaštenja E 2524, oznake T.D. E-38/17 iz siječnja 2017. godine;

8.    KNJIGA 8: elaborat zaštite od požara izrađen od strane tvrtke „Sektor f iz Splita, Križanićeva 21, ovlaštene osobe za izradu elaborata zaštite od požara Ivice Vidjaka, dipi. ing. grad., upis broj: 15, oznake: EZOP 10/2017 iz veljače 2017. godine;

9.    KNJIGA 9: elaborat zaštite na radu izrađen od strane tvrtke „Sektor f iz Splita, Križanićeva 21, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Ivica Vidjak, dipi. ing. grad., ovlaštenje broj: G 3462; oznake EZNR 10/2017 iz veljače 2017. godine;

10.    KNJIGA 10: geodetski projekt izrađen od strane tvrtke Geo arcus 3d“ d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište 28, OIB: 78196864792, ovlašteni inženjer geodezije Andro Marinković, ing. geod., ovlaštenje broj Geo 800, oznake broj: 2/2017 od 15. veljače 2017. godine.

11.    KNJIGA 11 : strojarski projekt, projekt sprinkler instalacije, izrađen od strane tvrtke ,,Tub“ d.o.o. iz Splita, OIB: 47952222577, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Vlado Nigojević, dipi. ing. stroj., broj ovlaštenja S 395, oznake TD 21-S/17 iz siječnja 2017. godine;

12.    KNJIGA 12: strojarski projekt, projekt dizala, izrađen od strane Ureda ovlaštenog inženjera strojarstva Vanja Franić, dipi. ing. stroj. Iz Zagreba, broj ovlaštenja S 659, broj projekta: P-03/17 I P-04/17 iz siječnja 2017. godine.

II.    Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.

III.    Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

OBRAZLOŽENJE

Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja oznake KLASA: UP/11-361-03/18-02/276120, URBROJ: 531-05-2-2-18-2 od 5. studenog 2018. godine poništena je, povodom zajedničke žalbe .., zastupani po punomoćniku .., odvjetniku, građevinska dozvola izdana od strane ovog tijela oznake KLASA: UP/l-361-03/17-01/000024, URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-18-0008 od 21. lipnja 2018. godine i predmet je vraćenovom tijelu na ponovni postupak.

Postupajući po primjedbama iz obrazloženja drugostupanjskog rješenja ovo tijelo je nadopunilo postupak na način da je u spis predmeta priložen izvornik grafičkog dijela Prostornog plana uređenja grada Komiže, i to broj kartografskog prikaza 4.9 Građevinska područja, Građevinska područja naselja Biševo koji je sastavni dio Zaključka o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Komiže (Sl. glasnik br. 2/15.) iz kojeg je razvidno da se čest. zem. 7305/7 k.o. Komiža nalazi unutar granica građevinskog područja, odnosno unutar površina za razvoj i uređenje površina naselja, te unutar granica građevinskog područja – izgrađeni dio.

Investitor je također priložio i dopis Grada Komiže iz kojeg je razvidno da je za potrebe Centra za posjetitelje „Modra Špilja – Biševo” osigurano 15 parkirališnih mjesta na organiziranom parkiralištu na području bivše vojarne „Rogači”, na čest. zem. 685 k.o. Komiža, koja je u vlasništvu grada Komiže, te je u tom smislu i opisan način rješavanja parkirališta u tehničkom opisu Arhitektonskog projekta.

U dopunjenom postupku projektant je također popravio u Projektu arhitekture, situaciju (list br.1.) na način da je na istoj naznačena građevinska čestica, te su kotirane udaljenosti građevine od prometne površine i ruba građevne čestice, koje iznose minimalno 3,0 m.

U prethodnom postupku je utvrđeno da je investitor uz zahtjev priložio:

a)    tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole, s izjavama projektanata daje glavni projekt izrađen u skladu s propisima s kojima treba biti izrađen,

b)    propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela:

–    potvrda izdana od strane Ministarstva zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektora županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Vis, KLASA: 540-02/17-05/2262, URBROJ: 534-07-4-6-8/1-17-2 od 13. travnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane HEP-a, Elektrodalmacija Split, broj: 2936-32-00/2017. godine od 5. travnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane tvrtke „Vodovod i odvodnja otoka Visa” d.o.o. iz Komiže, broj 93/2017. od 19. travnja 2016. godine,

–    potvrda izdana od strane HAKOM-a, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, KLASA: 361-03/17-02/1748, URBROJ: 376-10-17-4 od 13. travnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane Hrvatskih voda, Split, KLASA: UP/l-325-01/17-07/0001378, URBROJ: 374-24-3-17-2 od 29. ožujka 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane Grada Komiže, Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: 350-01/17-01/10, URBROJ: 2190/02-03-17-04 od 11. travnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane grada Komiže, Gradonačelnika, KLASA: 350-01/17-01/10, URBROJ: 2190/02-02-17-023 od 11. travnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/17-01/0254, URBROJ: 2181/1-10/07-17-0002 od 20. travnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, broj: 511-12-21-4278/3-2017-Z.S. od 5. svibnja 2017. godine,

–    potvrda izdana od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu, KLASA: 612-08/17-01/1240, URBROJ: 532-04-02-15/4-17-2 od 20. travnja 2017. godine,

c)    pisano izvješće o kontroli glavnog projekta izrađeno od strane ovlašteno revidenta za mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija Nenada Morpurga, dipi, ing. grad., redni broj evidencije 34/13, TD 21/16 od 2. ožujka 2017. godine.

d)    dokaz pravnog interesa:

–    izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Općinskog suda u Splitu, i poziv na odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi i Odluke o preuzimanju nekretnina čije pravo vlasništva i korištenja ima općina Komiža i bivša općina Vis na području Općine Komiža te društveno-političke zajednice, organizacije i udruge koje više ne djeluju (Sl. glasnik općine Komiža 7/93).

Također je priloženo i mišljenje izdano od strane Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, KLASA;351-01/17-02/0084, URBROJ: 2181/1-10/07-17-2 od 9. veljače 2017. godine da za predmetni zahvat ne treba provesti postupak procjene zahvata na okoliš i postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i rješenje istog tijela oznake KLASA: UP/l-351-04/17-01/0010, URBROJ: 2181/1-10/07-0003 od 27. veljače da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i mišljenje i mišljenje o učinkovitosti gašenja i evakuacije izdano od strane Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komiža od 10. travnja 2017. godine.

Postojeća građevina se dokazuje uporabnom dozvolom za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, oznake KLASA: UP/l-361-05/17-30/16, URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-15-0003 od 9. ožujka 2017. godine:

Na temelju tako provedenog postupka, u prethodnom i ponovnom postupku, je utvrđeno:

a)    da je u spis priložena zakonom propisana dokumentacija,

b)    da su priložene propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela,

c)    da se sukladno Prostornom planu uređenja grada Komiže (Sl. glasnik broj 10/06, 2/15 i 1/17), predmetna čestica nalazi, sukladno grafičkom dijelu PPU grada Komiže, kartografskom prikazu broj 4.9 Građevinska područja, Građevinsko područje naselja Biševo u zoni 1.2. Površine za razvoj i uređenje, 1.2.1. Razvoj i uređenje površina naselja unutar granica Građevinskog područja – izgrađeni dio, te da je projekt izrađen u skladu s uvjetima za provedbu Prostornog plana uređenja grada Komiže, u smislu u smislu odredbe čl. 110. st. 1. tč. 3 Zakona o gradnji:

– čl. 61. st. 1. kojim je propisana namjena: turističko-ugostiteljska, poslovna, javna, društvena, stambena, sportska, rekreativna, javne zelene površine i sil, te kojim su određeni opći uvjeti:

veličina građevne čestice (min. 400 m2), koeficijent izgrađenosti kig (maks 0,50), koeficijent iskoristivosti (2,5 nadzemni, odnosno 3,0 ukupni), maks. broj etaža, katnost: Pol + Po2 + P(S) + 3(Pk), odnosno maks. visina 14,0 m, udaljenost od javno prometne površine 3,0 m, udaljenost od ruba građevne čestice 3,0 m, te nagib krova (do 45 ),

–    čl. 82. st. 2. kojim je propisano da se na područjima na kojima nema pitke vode utvrđuje obveza izgradnje cisterni,

–    čl. 83. st. 5. kojim je propisano da do realizacije sustava javne odvodnje moguća realizacija pojedinačnih građevina s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uređaja za pričiščavanje otpadnih voda te ispuštanjem pročišćenih otpadnoh voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda,

–    čl. 77. kojim je propisan način osiguravanja parkirališnih mjesta, odnosno prometa u mirovanju,

–    te ostalim uvjetima propisanim odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja grada Komiže,

d)    glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

e)    da postoji mogućnost priključenja građevine na prometnu površinu, na vlastiti sustav odvodnje i na niskonaponsku električnu mrežu.

Stranke u postupku … a iz Splita, za sebe i kao punomoćnica … iz Splita, (čest. zem. 7305/5 k.o. Komiža) svojom izjavom danoj na zapisnik nije se složila s izdavanjem predmetne dozvole s proširenjem škole neprimjerenim materijalima za taj prostor. Također se ne slaže s odlukom konzervatora i traži da se naselje Poje zaštiti kao ruralna cjelina, te da ih je strah da će se njihova parcela pretvoriti u parking.

Navedene razloge ovo tijelo nije moglo uzeti kao prepreku za izdavanja predmetne dozvole budući da je namjeravana rekonstrukcija u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja grada Komiže, a njihovo neslaganje s odlukom konzervatora i traženje da se naselje Poje zaštiti kao ruralna cjelina nije u nadležnosti ovog tijela, ali napominjemo da je čl. 93. Odluke o donošenju PPU grada Komiže navedeno da se na području obuhvata PPU grada Komiže nalaze sljedeća dobra koja imaju značaj za lokalnu zajednicu, a temeljem valorizacije koju provodi nadležno tijelo mogu biti predloženi za upis u Registar kulturnih dobara RH ili mogu biti proglašena dobrima od lokalnog značaja: ruralne cjeline – između ostalih i Biševo – Napoje i čl. 94. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Komiže navedeno da su PPU Splitsko-dalmatinske županije prikazane zaštićene ruralne cjeline Grada Komiže i ruralne cjeline predložene za zaštitu, između ostalih i Biševo Napoje. Također je ishođena i potvrda na glavni projekt izdana od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu. Također ni strah da će se njihova čestica pretvoriti u parking nije od utjecaja za donošenje ovog rješenja budući da glavnim projektom nije prikazana nikakva gradnja na njihovoj parceli, a u slučaju eventualne uzurpacije iste stranka ima zakonskih mogućnosti da se zaštiti od iste.

Stranke u postupku … iz Splita, i … iz Komiže, u svojoj izjavi danoj na zapisnik su naveli da ne dozvoljavaju da se dira njihova parcela u bilo kom smislu i ne koristi za potrebe građevine, a da se u slučaju potrebe obrate direktno njima.

Ostale stranke u postupku su, budući da bi osobna dostava bila nemoguća ili neprikladna, budući da se radi o osobama čija adresa nije upisana u zemljišnoj knjizi niti katastru, odnosno da su nepoznata boravišta, odnosno nepoznati nasljednici, sukladno odredbi čl. 116. st. 2. Zakona o gradnji, pozvane javnim pozivom objavljenim na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ovog tijela, i na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola.

lako se niti jedna stranka nije odazvalo tom pozivu smatra se da im je pružena mogućnost uvida u spis predmeta.

Slijedom gore iznesenog, na temelju podataka prikupljenih u prethodnom i ponovnom postupku, postupalo se prema odredbi čl. 110. st. 1. Zakona o gradnji I čl. 117. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku, te je odlučeno kao u izreci.

Podnositelj zahtjeva je sukladno odredbi čl. 8. Zakona o upravnim pristojbama (,,NN“, br. 8/17 i 37/17) oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema članku 8. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine 115/2016).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Voditelj pododsjeka

Petar Petric, dipl. ing. arh.

Vijećničko pitanje 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Komiže (03.12.2018)

Antonija Zanki Mardešić: na internetskoj stranici Građanske inicijative “Spasimo Biševo” objavljeno je da je građevinska dozvola za projekt Centar za posjetitelje Modra špilja-Biševo poništena. Kako je to moguće i hoće li dozvola ostati nevažeća?

Tonka Ivčević: dozvola neće ostat nevažeća. Iako otok Biševo nema prometnica, za taj projekt smo u obvezi osigurati parkiralište. To je razlog zbog kojeg je dozvola poništena. Taj problem ćemo riješiti i biti će izdana građevinska dozvola.

Dopis ministarstvu kulture, Županiji splitsko-dalmatinskoj i Gradu Komiži (28.11.2018.)

Poštovani,

Građanska inicijativa „Spasimo Biševo“ ovim putem Vas želi obavijestiti o potrebi uvrštavanja biševske škole u popis zaštićenog kulturnog dobra od lokalnog značaja, odnosno proglašenja iste spomenikom kulture. Naša inicijativa već je na temelju odluke nadležnog konzervatorskog odjela osigurala privremenu arheološku zaštitu za ostatke benediktinskog biševskog samostana (oznaka dobra: P-5881) koji je nažalost već oskvrnut bespravnom gradnjom bez prethodnih arheoloških istraživanja i izrađenog konzervatorskog elaborata.

Kad je, dakle, riječ o staroj biševskoj školi, ista sadrži ambijentalni i vremenski značaj u razvoju otoka Biševa. On je u uskoj vezi s događajima i istaknutim ličnostima društvenog, gospodarskog ili kulturnog razvoja i predstavlja veoma značajna svjedočanstva za proučavanje otočnih društvenih pojava.

Prema poznatim povijesnim izvorima1, na zajedničkom zboru otočana dogovoreno je da stanovnici Biševa dobrovoljnim radom sudjeluju u izgradnji školske zgrade. Obvezali su se da obave sve manualne radove i pripreme građevinski materijal za unutrašnjost zgrade, kao i teren. Također je dogovoreno da se škola sagradi na središnjem dijelu otoka, jer je to bilo najprikladnije za sva sela na otoku Biševu. Načelstvo kotarske oblasti u Hvaru prihvatilo je snositi troškove za građevni materijal vanjske fasade, cementa i kreča, te plaćanje stručne radne snage. Pošto je zgrada trebala da se gradi u kamenu, načelstvo kotarske oblasti u Hvaru obvezalo se nabaviti vanjsku kamenu fasadu i nabavu ostalog građevnog materijala, te taj materijal dopremiti na Biševo, uvalu Mezoporat. Od rive u Mezoportu do mjesta gradnje (Napoje) sav materijal prebacili su sami stanovnici otoka.

U izgradnji školske zgrade mnoge otočke porodice dobrovoljno su radile četrdeset radnih dana. Priprema i branje građevnog materijala za izgradnju školske zgrade započeta je u jesen 1935.g, a gradnja je dovršena u ljeto 1937.g. Sav građevinski materijal iz uvale Mezoporat prenesen je na gradilište dobrovoljnim radom stanovnika Biševa.

Zgrada je jednokatnica. U prizemlju je bila učionica, na katu trosobni stan za učitelja. Uz školsku zgradu bila je i posebna zgrada za praonicu i higijenski čvor za djecu. Zgrada je bila od lijepog kamena, a gradili su je braća Borčić pokojnog Tome, građevinari iz Komiže. Školske godine 1932./1933. bio je najveći broj učenika za sve vrijeme dok je postojala škola na Biševu. Te je godine u ovoj školi bio 41 učenik, 26 dječaka i 15 djevojčica. U novoj zgradi nastava je počela školske godine 1937./1938, dok je 1967. godina posljednja godina djelovanja biševske škole.

Sav društveni život na Biševu odvijao se u prostorijama “Društvene čitaonice” (osnovane 1932. godine). Kroz čitaonicu bi se također okupljala omladina i organizirao društveno-zabavni život. Otvaranjem društvenih prostorija uvjeti rada znatno su se poboljšali, u smislu društveno-zabavnog života otočana kao i društveno-političkog djelovanja. Odmah nakon otvaranja društvenih prostorija, čitaonica je bila pretplaćena na dnevni list “Novo Doba” koji je izlazio u Splitu te “Gospodarski List” koji je izlazio periodično. Bez obzira na političko opredjeljenje, gotovo svi stanovnici otoka stariji od 21 godine bili su članovi društva.

Krajem 1940 g. dobrovoljnim doprinosom prikupljena su financijska sredstva za kupnju jednog radio aparata. Nabavkom radio aparata, stanovnici otoka mogli su svakodnevno putem radija pratiti događaje u zemlji i u svijetu. U čitaonici je 1936. donesen i zaključak o potrebi osnivanja Poljoprivredno-vinarske zadruge. Društvo 1935. godine pokreće inicijativu za uvođenje redovne svakodnevne brodske linije Biševo – Komiža koja je aktualna i danas. Zadruga 1938. godine preuzima na sebe brigu oko redovnog funkcioniranja brodske linije Biševo-Komiža. Čitaonica kao društvo prestaje funkcionirati 1941. nakon dolaska talijanske okupacijske vojske. O kulturno – povijesnom značaju biševske škole mogu se, vjerujemo, iznaći još mnogi pisani tragovi i svjedočenja, osim ovih koje ovdje navodimo.

Slijedom svega navedenoga, kao i s obzirom na mogućnost podrobnijeg istraživanja kulturno-povijesnog značaja biševske škole, a na temelju članka 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99 -90/18) građanska inicijativa “Spasimo Biševo” smatra da postoje jasni činjenični i pravni pokazatelji na temelju kojih bi staru biševsku školu, izgrađenu na k.č. 7305/7 k.o. Komiža, nadležna tijela morala proglasiti spomenikom kulture (dobrom) od lokalnog značaja. Osim podrške stanovnika otoka Biševa, sakupili smo gotovo 1400 potpisa u online peticiji za očuvanjem ovog vrijednog kulturnog dobra, a taj broj je svakim danom sve veći. Štoviše, u skladu s važećim Zakonom o otocima (Narodne novine br. 34/1999, – 33/2006) očuvanje kulturno – povijesne baštine hrvatskih otoka u posebnom je fokusu i Vlade RH, stoga Vas molimo da u tom smislu posebno obratite pozornost na posebnosti biševskog lokaliteta.

Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru.

1 Ante Jončić Škoboj: „Biševo, imaš li još ikog?“; mons. Andrija Vojko Mardešić

Otvoreno pismo

Poštovani,

kontaktiramo Vas vezano uz provedbu projekta “Centar za posjetitelje Modra Spilja” financiranom iz Europskih strukturnih i investicijskih fonodva i Operativni program konkurentnost i kohezija te trajanje provedbe od prosinca 2016. godine do prosinca 2019.

Kao direktni dionici i stanovnici otoka Biševo te aktivisti za zaštitu okoliša i konzervaciju prirodnog i kulturnog izuzetno nas veseli povlačenje sredstava Europske unije te ulaganje u održivi razvoj i održivi turizam na otoku i okolici. Međutim, istovremeno želimo izraziti veliku zabrinutost vezanu za provedbu projekta. Prije svega radi se o netransparentnosti i nedostatku informacija o projektu i njegovoj provedbi s glavnim dionicima usprkos nejasnom i vrlo općenito formuliranom sažetku projekta koji je dostupan na mrežnim stranicama provoditelja. Nadalje, uvidom na terenu dovodi se u pitanje kako i na koji način se projekt provedi s obzirom da završava druga, od tri godine, provedbe projekta a nikakve promjene na terenu i zgradi budućeg Centra nisu vidljive.

S obzirom da nakon dvije godine provedbe projekta nikakvo savjetovanje s dionicima nije održano, te ne postoje dostupne temeljne informacije o provedbi projekta, niti su vidljivi bilo kakvi rezultati njegove provedbe izražavamo duboku zabrinutost te tražimo uvid u projektnu dokumentaciju kao i pokretanje aktivnosti nadležnih tijela a u svrhu analize i ocjene stanja i provedbe projekta te njegovog učinka na okoliš, zajednicu, kulturu i kvalitetu života koju djelimo.

Također želimo Vas informirati da je ovaj dopis poslan i medijima u obliku otvorenog pisma te i Glavnoj upravi Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku te ćemo ukoliko se pokaže da je došlo do prijevare ili ozbiljnih nepravilnosti u upravljanju sredstvima u okviru kohezijske politike kontaktirati i Ured za borbu protiv prijevara Europske Komisije (OLAF)​.

Peticija za upis stare biševske škole u registar zaštićenih kulturnih dobara RH​: https://www.change.org/p/peticija-za-upis-stare-bi%C5%A1evske-%C5%A1kole-u-registar-za%C5%A1ti%C4%87enih-kulturnih-dobara-rh

Interpretacijski centar “Modra špilja”, na nekih 700m od prave špilje, je nažalost samo izlika za otvaranje ostakljenog ugostiteljskog objekta, kapaciteta 80 sjedećih mjesta, koji će s dvije strane potpuno prekriti kamenu ljepoticu (restoran je u Dalmaciji definicija za održivi turizam)

Dear Commissioner Cretu,

we are contacting you in order to express our serious concern about a project “Visitation center Blue Cave) in Croatia and financed through the European Structural and Investments Funds for the implementation period starting December 2016 and lasting until December 2019 and implemented by the City of Komiža and partnering civil society organizations.

As direct stakeholders and inhabitants of the Island of Biševo (where the Blue Cave is situated) and as active citizens and environment and cultural and natural heritage activist we are delighted that the EU funds have been dedicated to the sustainable development and sustainable tourism of the island and the surrounding environment. However, at the same time we want to express serious concerns about the project implementation. Most of all there has been a lack of nay kind of communication about the project goals and activities for the last two years of project implementation, there is no transparency and as key stakeholders we haven’t received any information except a very vague project summary on the implementor’s webpage. There has been no public consultation or any form of cooperation or dialogue with the island inhabitants or the wider public. At the same time in two years that a has been no change on the ground and the building of the center hasn’t been changes in any way (the project forces its renovation and adaption) and the building rights to the surrounding grounds have not been resolved.

At this point we have continued trying to get any kind of information on the project content or implementation as it majority affects our lives as European but also local citizens. We really do wish to participate, consult, and try our best to work, together on producing a significant social and environmental impact of the spending of EU funds in our local community. If we don’t receive any information or details from the project implementors we are ready to approach the European Commission Anti-Freud Office as we are seriously concerned about the possible misconduct in the implementation of this multi-million euro project. We wold very much appreciate any information, support or advice you can provide us with in this process.

250.000 kn javnog novca (bez provedenog natječaja) za izradu projektne dokumentacije

GRAD KOMIŽA. Hrvatskih mučenika 9, 21485 Komiža. OIB …

U daljnjem tekstu Naručitelj, kojeg zastupa Tonka Ivčević gradonačelnica s jedne strane, i “a+u” doo – Komiža, atelijer za arhitekturu i urbanizam, Riva 38, Komiža, OIB …

U daljenjem tekstu Izvršitelj, kojeg zastupa direktor Ante Mardešić dipl.ing.arh., s druge strane, zaključili su ovaj

UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CENTAR ZA POSJETITELJE S PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA OTOKU BIŠEVO.

Članak 1

Ovim ugovorom Naručitelj povjerava, a Izvršitelj preuzima obavezu izrade projektne dokumentacije za Centar za posjetitelje s pratećim sadržajima na otoku Biševu

Članak 2.

Obaveza je Naručitelja dostaviti Izvršitelju svu potrebnu dokumentaciju; vlasnički list, suglasnosti susjeda na projektnu dokumentaciju i Geodetski projekt.

Članak 3

Cijena usluge Izvšitelja utvrđuje se prema pretpostavljenoj površini.

1. Arhitektonska snimka postojećeg stanja dorada 3.000.00 kuna
2. Idejno rješenje (za posebne uvjete i definiranje zadatka) 20.000,00 kuna
Arhitektonski projekt Projekt vodovoda i kanalizacije Projekt elektroistalacija
3. Glavni projekt sa troškovnicima 45 000 00 kuna
Arhitektonski projekt Projekt konstrukcije Projekt vodovoda i kanalizacije Projekt elektroistalacija jake struje, slabe struje i sustav zaštite od munje Projekt termoinstalacije i ventilacije Projkt uređenja parcele Projekt zgrade u odnosu na uštedu toplinske energije toplinsku zaštitu Elaborat zaštite od buke
Elaborat zaštite od požara
iznos 68.000.00 kuna
PDV25% 17 000.00 kuna
ukupno 85 000,00 kuna

Članak 4.

Rok za izradu projektne dokumentacijeje je za Idejni projekt 20 radnih dana, 30 radnih dana za Glavni projekt Rokovi počinju teči od dana potpisivanja Ugovora

Članak 5.

Plaćanje temeljem ispostavljenih računa ( privremenih situacija) nakon izvršenih pojedinih faza projekta

Sve uplate vršiti na transakcijski račun:

SOCIETE GENERALE – Splitska banka d d, Split. IBAN HR2423300031100038732

Članak 6.

Ovaj ugovor stupa na snagu nakon potpisivanja ugovornih strana

Članak 7.

Svaki eventualni spor nastao tijekom izvršavanja radova po ovom ugovoru strane će nastojati sporazumno riješiti, a ukoliko u tome ne uspiju za rješavanje sporova utvrđuje se nadležnost trgovačkog Suda u Splitu

Članak 8

Ovaj ugovor sačinjen je u 2 istovjetna primjerka, od kojih po 1 za svaku stranu.

U Komiži, 13. prosinca 2016. godine

GRAD KOMIŽA

Hrvatskih mučenika 17, 21 485 Komiža, OIB …,

U daljnjem tekstu Naručitelj, kojeg zastupa gradonačelnica Tonka Ivčević, sjedne strane, i

“a+u“ doo – Komiža, atelijer za arhitekturu i urbanizam,

Riva 38. 21 485 Komiža, OIB …,

U daljnjem tekstu Izvršitelj, kojeg zastupa direktor Ante Mardešić, dipl.ing.arh., s druge strane,

UGOVOR: IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA ZA CENTAR ZA POSJETITELJE MODRA ŠPILJA – BIŠEVO

Članak 1.

Ovim ugovorom Naručitelj povjerava a Izvršitelj preuzima obavezu izrade izvedbene projektne dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu građevine bivše osnovne škole u centar za posjetitelje s pratećim sadržajima na otoku Biševu na čest zem. 7305/7 k.o. Komiža.

Članak 2.

Projektna dokumentacija će se izraditi na temelju glavnog projekta kojim je predviđen centar za posjetitelje s prezentacijskim, ugostiteljskim i smještajnim dijelom. Građevinska brutto površina centra za posjetitelje je 860 m2.

Članak 4.

Obaveza je Naručitelja dostaviti Izvršitelju pravomoćnu građevinsku dozvolu

Članak 5.

Cijena usluge Izvršitelja utvrđuje se:

1. Izvedbeni projekt Arhitektonski izvedbeni projekt Izvedbeni projekt konstrukcije Izvedbeni projekt vodovoda i kanalizacije Izvedbeni projekt elektroinstalacija Izvedbeni projekt ventilacije, grijanja i hlađenja Izvedbeni projekt vatrodojave Projekt uređenja okoliša 44.000.00 kuna 20.000.00 kuna 12.000.00 kuna 12.000.00 kuna 12 000.00 kuna 12.000.00 kuna 8.000,00 kuna
CIJENA PROJEKTA 120.000,00 kuna PDV 25% 30.000,00 kuna Sveukupno 150.000,00 kuna

Članak 6.

Rok za izradu projektne dokumentacije: 31. listopada 2018. godine.

Članak 7.

Naručitelj se obavezuje Izvršitelju isplatiti predujam u iznosu od 40.000,00 kuna uvećan za PDV na dan potpisivanja ugovora Nakon predaje izvedbenog projekta, Izvršitelju će bit isplaćen ostatak iznosa. Sve uplate će se vršiti na račun Izvršitelja:

SOCIETE GENERALE – Splitska banka d.d, Split., Croatia 2330003-1100000013 swift code SOGEHR22 IBAN HR2423300031100038732

Članak 8.

Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon potpisivanja ugovornih strana i uplate predujma iz članka 7. ovog Ugovora.

Članak 9.

Svaki eventualni spor nastao tijekom izvršavanja radova po ovom ugovoru strane će nastojati sporazumno riješiti, a ukoliko u tome ne uspiju za rješavanje sporova utvrđuje se nadležnost trgovačkog Suda u Splitu.

Članak 10.

Ovaj ugovor sačinjen je u 3 istovjetna primjerka, od kojih 2 za Naručitelja, a 1 za Izvršitelja

U Komiži, 2, kolovoza 2018. godine

za Naručitelja

Tonka Ivčević, gradonačelnica

za Izvršitelja:

Ante Mardešić, direktor

Žalba na građevinsku dozvolu i njeno poništenje (05.11.2018.)

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
KLASA: UP/II-361-03/18-02/276120
URBROJ: 531-05-2-2-18-2
Zagreb, 5. studenog 2018.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga rješavajući u povodu zajedničke žalbe …, zastupani po punomoćniku …, odvjetniku, izjavljene protiv građevinske dozvole Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Vis, klasa: UP/I-361-03/17-01/000024, urbroj: 2181/1-11-00-09/01-18-0008 od 21. lipnja 2018. na temelju članaka 102. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13 i 20/17) i članka 105. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) donosi sljedeće

RJEŠENJE

Poništava se građevinska dozvola Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Vis, klasa: UP/I-361-03/17-01/000024, urbroj: 2181/1-11-00-09/01-18-0008 od 21. lipnja 2018. i predmet vraća prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak.

Obrazloženje

Pobijanom građevinskom dozvolom dozvoljava se investitoru Gradu Komiža rekonstrukcija zgrade, turističko ugostiteljske i javne namjene: centra za posjetitelje s pratećim sadržajima na otoku Biševu na čest.zem. 7305/7 k.o. Komiža, 3. skupine, u skladu s glavnim projektom zajedničke oznake: Z.O.P. GL 4-17, glavni projektant Ante Mardešić, dipl.ing.arh. broj ovlaštenja A 3268, koji je sastavni dio spomenute dozvole.

U žalbi protiv pobijanog rješenja žalitelji po punomoćniku u bitnome navode da je pobijana građevinska dozvola izdana protivno dokumentu prostornog uređenja, odnosno Prostornom planu uređenja Grada Komiže, to zbog toga što je istim za predmetno područje predviđena izrada UPU-a, koji se donosi na temelju konzervatorske podloge, a da do izrade istoga nije moguće ishođenje lokacijske dozvole. Nadalje se u žalbi navodi da za odobrenu rekonstrukciju nisu osigurana parkirna mjesta, pa da smatraju da će se vozila parkirati na njihovoj čestici, kao i da predmetna gradnja nije udaljena 3,00 m od javne prometne površine ni od ruba građene čestice, kako je to propisano odredbama prostornog plana. Predlažu poništenje pobijane građevinske dozvole i vraćanje spisa tijelu prvog stupnja na ponovni postupak.

U odgovoru na žalbu Grad Komiža zastupan po Tonki Ivčević, gradonačelnici u bitnome daje do donošenja UPU-a na predmetnom području dozvoljena rekonstrukcija postojećih građevina, da na građevnoj čestici nisu mogla biti predviđena parkirna mjesta, jer se radi o ruralnoj cjelini, kao i da će prijevoz posjetitelja biti osiguran električnim vozilima, jer pristup automobilima na otok Biševo nije moguć. Ističe se i da je zadovoljena i kotirana udaljenost sukladno odredbama članka 61. odredbi za provođenje Prostornog plana Grada Komiže. Iz odgovora na žalbu proizlazi da predlaže žalbu odbiti.

Žalba je osnovana iz razloga navedenih u ovom obrazloženju.

Pobijanu građevinsku dozvolu izdalo je prvostupanjsko tijelo pozivom na odredbu članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji povodom zahtjeva Grada Komiže od 26. travnja 2017. za rekonstrukciju zgrade, turističko ugostiteljske i javne namjene: centra za posjetitelje s pratećim sadržajima na otoku Biševu na čest.zem. 7305/7 k.o. Komiža, 3. skupine, prema zahtjevu priloženom glavnom projektu zajedničke oznake: Z.O.P. GL 4-17, glavni projektant Ante Mardešić, dipl.ing.arh. broj ovlaštenja A 3268.

Odredbom članka 110 stavak 1. Zakona o gradnji propisano je daje tijelo graditeljstva dužno izdati građevinsku dozvolu za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola nakon što u provedenom postupku, između ostalog, utvrdi da je glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom.

U obrazloženju pobijane građevinske dozvole se navodi da se sukladno prostornom planu uređenja Grada Komiže (Službeni glasnik br., 10/06, 2/15 i 1/17) predmetna čestica nalazi prema grafičkom dijelu istoga i to prema kartografskom prikazu broj 1: Korištenje i namjena površina, unutar granica površina za razvoj i uređenje površina naselja, unutar granice građevinskog područja izgrađeni dio, te da je projekt izgrađen u skladu s uvjetima za provedbu spomenutog Prostornog plana.
Spisu, međutim, prileži kartografskom prikazu broj 4.9: Građevinska područja naselja, Građevinsko područje naselja Biševo sa sastavnicom i legendom iz kojeg je nedvojbeno vidljivo da se predmetna čest.zem. 7305/7 k.o. Komiža nalazi izvan građevinskog područja naselja. Spisu prileži i zaključak Gradskog vijeća Grada Komiže klasa: 021-05/17-03/10 od 27. veljače 2017. kojim se ispravlja tehnička greška u grafičkom dijelu elaborata Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Komiže („Službeni glasnik Grada Komiže br. 2/15) Knjiga 2. točka 4. -Građevinska područja, podtočka 4.9.-Građevinsko područje otoka Biševa, tako da se čest.zem. 7305/7 k.o. Komiža uvrštava u izgrađeni dio građevinskog područja. Prema stanju spisa ispravljeni grafički dio istome ne prileži.

Nadalje prvostupanjsko tijelo u obrazloženju pobijane građevinske dozvole tvrdi daje projekt izgrađen u skladu s uvjetima za provedbu spomenutog Prostornog plana, između ostalih i s člankom 77. stavak 10. istoga, kojim je propisano da je na području ruralnih cjelina (bez obzira na stupanj zaštite) promet u mirovanju potrebno predvidjeti izvan tradicijske strukture (parkirališta na prilazu naselja). S tim u vezi valja reći da u spis nije priložen kartografski prikaz iz kojeg bi bilo vidljivo da se predmetna čest.zem. 7305/7 k.o. Komiža nalazi na području zaštićene ruralne cjeline. Uvidom u glavni projekt, koji je sastavni dio pobijane građevinske dozvole utvrđeno je da istim nisu predviđena parkirna mjesta. S obzirom na to da je općepoznato da na otoku Biševu pristup automobilima nije moguć, a što u žalbi ističe i investitor nejasno je radi čega prvostupanjsko tijelo citira spomenutu odredbu i ni jednom riječju se ne osvrće na činjenicu da parkirna mjesta nisu osigurana, te je li u nekoj drugoj odredbi Prostornog plana Grada Komiže propisan izuzetak za otok Biševo.

Osim toga prvostupanjsko tijelo u obrazloženju pobijane građevinske dozvole tvrdi daje projekt izgrađen u skladu s uvjetima za provedbu spomenutog Prostornog plana, između ostalih i s člankom 61. stavak 1. istoga, kojim je između ostalog propisano daje udaljenost (misli se na udaljenost građevine) od javnoprometne (čitaj prometne površine) i od ruba građevinske (čitaj građevne) čestice 3m.

Uvidom u Projekt arhitekture, koji je jedna od knjiga glavnog projekta zajedničke oznake: Z.O.P. GL 4-17, a koji je sastavni dio pobijane građevinske dozvole i to u situaciju (broj lista 1) utvrđeno je da na istom nije naznačena građevna čestica niti su može utvrditi jesu li ili nisu kotirane udaljenosti predmetne građevine od prometne površine i ruba građevne čestice.

Kod takvog stanja stvari ne može se ocijeniti daje glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim gore navedenim prostornim planom niti se mogu otkloniti navodi iz žalbe dani u tom pravcu.

Vezano uz navode iz žalbe da se pobijana građevinska dozvola nije mogla izdati prije donošenja UPU-a treba reći da se prema odredbama članka 146. stavka 1. podstavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17- u daljnjem tekstu ZPU) i članka 110. stavka 1. predstavka 7. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13 i 20/17- u daljnjem tekstu ZOG) lokacijska dozvola, odnosno građevinska dozvola za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola izdaje za građenje na području za koje je ZPU-om propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja nakon što se u postupku izdavanja te dozvole utvrdi, uz ostalo, daje taj plan donesen. Obveza donošenja urbanističkog plana uređenja propisana je odredbom članka 79. stavkom 1. ZPU-a za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove građevinskog područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju. Dakle, lokacijska, odnosno građevinska dozvola ne može se izdali za građenje na području za koje je ZPU-om propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja ako taj plan nije donesen. Pri tome, imajući u vidu citirane odredbe zakona, obveza izrade ili donošenja urbanističkog plana uređenja propisana prostornim planom izvan navedenih područja propisanih ZPU-om, valja naglasiti, nije od utjecaja na mogućnost izdavanja predmetnih dozvola tj. ne donošenje urbanističkog plana uređenja u takvom slučaju ne sprečava izdavanje tih dozvola.

S obzirom na navedeno pobijana građevinska dozvola ne može se ocijeniti zakonitom pa ju je stoga trebalo poništiti i predmet vratiti prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, a u kojem će sukladno primjedbama iz ovog obrazloženja dopuniti postupak, pa ovisno o rezultatu dopune postupka donijeti nova odluka u ovoj stvari, koju treba obrazložiti sukladno članku 98. stavak 5. Zakona o općem upravnom postupku.

Slijedom iznijetog na temelju odredbe članka 117. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku riješeno je kao u izreci.

Voditelj pododsjeka

Petar Petric, dipl. ing. arh.

Mišljenje stanovnika otoka Biševa

Željeli bismo s vama (kabinetom ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje) podijeliti informaciju o peticijama kao i činjenicu da još uvijek nismo zaprimili odgovor od grada Komiže, a sve radi što transparentnijeg uvida u provedbu projekta i time osiguranja njegove kvalitetne provedbe na što kao zabrinuti građani imamo pravo.

Naime, dovedeni smo pred gotov čin, jer uopće nismo uopće bili obaviješteni o odabiru projekta niti smo bili u mogućnosti dati bilo kakve sugestije. Prezentacija koja se održala na Biševu i u Komiži bila je prezentacija već utvrđenog projekta, te na taj način stanovnici Biševa ni na koji način nisu uključeni u taj projekt.

Provedena je anketa i 300 anketiranih posjetitelja, stalnih i povremenih stanovnika apsolutno se protive prenamjeni škole u ugostiteljski objekt (https://spasimobisevo.org/rezultati-ankete-spasimo-bisevo/).

Prikupljeno je 1000 potpisa za upis stare biševske škole u registar kulturnih dobara RH što je namjena koja bi bila u skladu s kulturno-povijesnom baštinom navedenog objekta (https://www.change.org/p/ pisarnica-min-kulture-hr-upis-stare-bi%C5%A1evske-%C5% A1kole-u-registar-za%C5%A1ti% C4%87enih-kulturnih-dobara-rh) .

Stanovnici su davali moguće prijedloge i svoja viđenja kako bi se prostor stare škole mogao iskoristiti, ali na način da ona ostaje u gabaritima u kojima je bila, bez obzira što nije zaštićena kao spomenik kulture. Ona je i dalje dragocjeni podsjetnik za sve generacije te je na otoku na kojem su bili pretežito težaci, uz crkvu jedna od najznačajnijih građevina. Naime, prostor oko crkve i samostan su zaštićeni preventivnom arheološkom zaštitom tek 26. veljače 2018. (u prilogu….)

Prijedlog Biševljana bio je da se napravi zavičajna zbirka Biševa i njegovih stanovnika, te da se prikupe stare fotografije, pribor i alati koji bi mogli biti izloženi u polivalentnoj dvorani koja bi tijekom zimskih mjeseci mogla služiti kao čitaonica i mjesto okupljanja preostalih stanovnika.

Gornji dio škole (drugi kat) mogao je biti iskorišten za smještajne kapacitete koji nedostaju na otoku, te bi samim time bilo omogućeno raznim udrugama i svima ostalima da provedu duže vremena na otoku.

Mišljenje otočana je da nadogradnjom stara biševska škola gubi svoju autentičnost i identitet, jer se pretvara u komercijalni ugostiteljski objekt.

Smatramo i da nadogradnjom ostakljenog ugostiteljskog objekta kapaciteta 80 ljudi dolazi do svjetlosnog zagađenja i pojave masovnog turizma, te samim time narušavanja prirodnog ambijenta.

Za električne automobile koji su predviđena za prijevoz gostiju uskim biševskim cestama nije predviđen adekvatni parking prostor, a staklena nadogradnja narušava ambijent ruralne cjeline Poje koja je nastala tijekom baroknog razdoblja.

Nadalje, grad Komiža iznosi netočne podatke o posjećenosti Modre špilje, tvrdnjom da špilju posjeti više od 100.000 posjetitelja godišnje. Naime, oni u prosjeku provedu samo 15 minuta na otoku Biševu. Na taj način potencira se masovni turizam na ovom malom pučinskom otoku i njegova održivost ozbiljno dovodi u pitanje.

Jednako tako smatramo da se muzej Modre špilje može nalaziti i na nekom adekvatnijem prostoru u gradu Komiži.

Zbog sumnje na koruptivne radnje, a o čemu smo obavijestili i nadležne institucije, kao i svega gore navedenoga i dalje ćemo pratiti provedbu navedenog projekta, a Vas ljubazno molimo da nas informirate o svemu.

Odgovor središnje agencije za financiranje i ugovaranje (info@safu.hr)

Poštovani,

nastavno na Vaše otvoreno pismo o provedbi projekta „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo“ u kojem izražavate zabrinutost i nedostatak informacija o provedbi istog, molimo primite na znanje sljedeće:

Evaluacija projektne prijave za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj predmetnog projekta finalizirana je tijekom travnja 2018. godine te je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 4. svibnja 2018. godine. Sukladno Ugovoru, razdoblje provedbe projekta predviđeno je od 13. prosinca 2016. godine do 13. prosinca 2019. godine.

Nastavno na navedeno razdoblje provedbe, do potpisivanja predmetnog Ugovora provedene su isključivo projektne aktivnosti vezane uz pripremu projektno-tehničke dokumentacije.  Naime, sukladno pojašnjenju od strane Korisnika, zbog ograničenih financijskih sredstava, Grad Komiža i preostali partneri na projektu nisu bili u mogućnosti provoditi preostale projektne aktivnosti do osiguravanja izvora financiranja istih. Slijedom navedenog, provođenje preostalih projektnih aktivnosti započelo je nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Imajući u vidu gore navedene informacije, napominjemo kako je projekt tek u početnoj fazi provođenja (izuzev spomenute izrađene projektno-tehničke dokumentacije) te će rezultati projekta biti vidljivi u kasnijoj fazi provedbe projekta. Sukladno projektnoj prijavi,  doprinos projekta gospodarsko-društvenom razvoju otoka Biševa i Visa te povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva uz održivo korištenje prirodne baštine planiran je za ostvarenje godinu dana nakon završetka provedbe projekta.

U sustavu upravljanja i korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova, u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) ima ulogu Posredničkog tijela razine 2 za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. SAFU je zadužena za pripremu metodologija za ocjenjivanje kriterija prihvatljivosti, provođenje određenih faza postupka odabira projekata, kontrolu prihvatljivosti troškova i praćenje provedbe projekata o okviru određenih prioritetnih osi.

U sklopu svoje nadležnosti, od potpisa Ugovora SAFU prati i dalje će pratiti provedbu ovog projekta te kontrolirati prihvatljivost troškova i sukladnost istih s potpisanim ugovorom o bespovratnim sredstvima.

S poštovanjem,

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije/
Central Finance and Contracting Agency

Očitovanje kabineta ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (kabinet@mrrfeu.hr)

Poštovani,

radi se o projektu „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo“ (KK.06.1.2.02.0041) koji se financira u sklopu poziva „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (KK.06.1.2.02).

Napominjemo da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt potpisan 4. svibnja 2018.

S obzirom na informacije kojima MRRFEU (kao Upravljačko tijelo za OPKK) raspolaže, do prolongiranja provedbe projektnih aktivnosti došlo je uslijed kompleksnog postupka prijave, evaluacije i odobravanja projektnih prijedloga u sklopu navedenog Poziva. Slijedom toga provedba projekta se odvija s određenim odmakom u odnosu na rokove (podatke) postavljene u projektnoj prijavi. No s obzirom da je ugovor o dodjeli potpisan prije gotovo 5 mjeseci smatramo da nema razloga da Korisnik ne dostavlja detaljnije informacije, odnosno informira zainteresiranu javnost, ponajprije lokalnu, o provedbi projekta. U tom smislu MRRFEU će se obratiti Korisniku i SAFU kao posredničkom tijelu razine 2 s molbom za postupanje.

S poštovanjem,

Kabinet ministrice / Minister’s Office

 

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE,

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, OIB: 69608914212 (u nastavku teksta: Ministarstvo), zastupano po ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijeli Žalac, dipl. oec.

i

GRAD ΚΟΜΙΖΑ, Hrvatskih mučenika 17, 21 485 Komiža, OIB: 52006191628 (u nastavku teksta: Korisnik), zastupan po gradonačelnici Tonki Ivčević

sklapaju

UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Referentni broj ugovora: JPF.2018.-4.206.

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovaj ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (u nastavku teksta: Ugovor) sklapa se u skladu s provedenim Javnim pozivom za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu od 31. srpnja 2018. (u nastavku teksta: Poziv), na temelju Odluke o odobravanju sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekta KLASA: 402-07/18-02/245, URBROJ: 538-06-1-1/218-18-2 od 7. studenog 2018.

(2) Korisnik je nositelj projekta „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo‘” (u nastavku teksta: Projekt), koji se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., broj ugovora: KK.06.1.2.02.0041, sklopljenog 4. travnja 2018. (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu) u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”1· 2014.-2020.

Predmet ugovora

Članak 2.

(1) Ovim Ugovorom utvrđuju se prava i obveze Ministarstva i Korisnika u vezi dodjele bespovratnih sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (u nastavku teksta: Fond) u dijelu koji obuhvaća troškove koje su Korisnik i partner iz članka 9. ovoga Ugovora na temelju Ugovora o EU projektu dužni osigurati iz vlastitih izvora (vlastito učešće) u provedbi Projekta.

(2) Korisnik potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je primio na znanje odredbe Ugovora i pripadajućeg priloga, razumio ih i prihvatio u cijelosti.

(3) Opći uvjeti koji se dostavljaju uz Ugovor predstavljaju njegov sastavni dio.

Trajanje ugovora

Članak 3.

(1) Ovaj Ugovor prestaje vrijediti protekom pet godina nakon završetka Projekta.

Iznos bespovratnih sredstava Fonda i način plaćanja

Članak 4.

(1) Ministarstvo u skladu s mogućnostima i raspoloživim sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu dodjeljuje Korisniku bespovratna sredstva Fonda u maksimalnom iznosu do

3.887.737,97 kn

(slovima:

trimilijunaosamstosamdesetsedamtisućasedamstotridesetdesamkunaidevedesetsedamlipa).

(2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu u razdjelu 061, glava 05 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, program 2901 – Regionalna konkurentnost i urbani razvoj, K 680040 – Fond za sufinanciranje EU projekata, račun 3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

(3) Sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se koristiti isključivo za sufinanciranje provedbe Projekta kako je određeno Pozivom i ovim Ugovorom.

(4) Ako se po završetku provedbe Projekta utvrdi da je iznos bespovratnih sredstava Fonda određen stavkom 1. ovog članka veći od stvarno nastalih prihvatljivih troškova Korisnika i partnera iz članka 9. ovoga Ugovora koji su potraživani dostavljenim zahtjevima za plaćanje i završnim zahtjevom, ukupan iznos sredstava dodijeljenih Korisniku bit će ograničen na iznos njihovih stvarno nastalih prihvatljivih troškova.

(5) Ministarstvo će odgovarajući dio sredstava iz stavka 1. ovog članka isplatiti na žiro-račun Korisnika IB AN: HR2424020061819700002, otvoren kod Erste&Steiermarirische Bank d.d.

(6) Dodijeljena sredstva isplaćivat će se Korisniku na temelju Zahtjeva za nadoknadu sredstava (u nastavku teksta: Zahtjev).

(7) Ministarstvo će sredstva Fonda dodijeljena Ugovorom isplatiti Korisniku u tri dijela:

– prvi dio u visini od 50% ukupno odobrenog iznosa bit će isplaćen Korisniku po sklapanju Ugovora, a na temelju Zahtjeva Korisnika.

– drugi dio u visini do 30% ukupno odobrenog iznosa bit će isplaćen Korisniku tijekom realizacije Projekta, po dostavi odobrenih ovjerenih prihvatljivih troškova od strane relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti, izdataka u okviru Ugovora o EU projektu, ako je iz navedenih izvješća vidljivo daje prvi dio isplate pravilno utrošen.

– treći dio u visini razlike između već isplaćenih sredstva i odobrenog iznosa bit će isplaćen Korisniku po dostavi ovjerenih prihvatljivih troškova u odobrenom završnom izvješću Projekta.

(8) Korisnik je dužan u svakom trenutku na traženje Ministarstva, dati sve dodatne informacije o Projektu, kao i svu financijsku dokumentaciju vezanu uz njegovu provedbu.

Obveze Korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik se obvezuje provesti Projekt u cijelosti prema opisu i opsegu Projekta, kao i u skladu s odredbama Poziva i Ugovora.

(2) Korisnik se obvezuje u pisanom obliku, bez odgode, odmah po saznanju izvijestiti Ministarstvo o svim mogućim odstupanjima od ugovorenog Projekta, promjeni zakonskog zastupnika, kao i o mogućim objektivnim smetnjama tijekom provedbe Projekta koje onemogućuju njegovo izvršenje u ugovorenom roku. Ministarstvo će razmotriti Korisnikovo izvješće i očitovati se o mogućnosti eventualne izmjene ugovorenih obveza.

(3) Korisnik se obvezuje tijekom provedbe Projekta pridržavati načela o izbjegavanju dvostrukog financiranja te je u obvezi pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izvijestiti Ministarstvo o svim sredstvima koja on i/ili partner iz Članka 9. ovoga Ugovora primi za sufinanciranje vlastitog učešća iz drugih izvora, bilo u razdoblju od podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda do sklapanja ovog Ugovora ili tijekom provedbe Projekta, a koje nije prijavio pri podnošenju Zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda.

Prihvatljivi troškovi

Članak 6.

(1) Bespovratna sredstva Fonda koja se dodjeljuju Korisniku na temelju ovog Ugovora obuhvaćaju naknadu dijela sredstava koja predstavljaju vlastito učešće prihvatljivih troškova Korisnika i partnera iz članka 9. ovoga Ugovora u Projektu,

(2) Prihvatljivost troškova koji se nadoknađuju u skladu sa stavkom 1. ovog članka prethodno je potvrdilo relevantno tijelo u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležno za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu.

(3) Korisnik potpisom ovog Ugovora jamči kako za vlastito učešće u sufinanciranju Projekta za koja traži sredstva Fonda nije dodijeljeno više od 70% bespovratnih sredstva iz drugih javnih nacionalnih izvora sa središnje razine (Državni proračun: od proračunskih i izvanproračunskih korisnika). Troškovi koje sufinancira Ministarstvo na temelju ovog Ugovora ne smiju biti sufinancirani iz drugih javnih izvora (drugih nacionalnih javnih sredstava – državnog proračuna: proračunski i izvanproračunski korisnici) i obrnuto.

Nadzor i instrument osiguranja

Članak 7.

(1) Ministarstvo ili druga ovlaštena tijela imaju pravo kontinuirano pratiti izvršenje Projekta i preispitivali financije i troškove u svrhu izbjegavanja dvostrukog financiranja Projekta tijekom trajanja Projekta i u roku pet godina nakon njegova završetka.

(2) Bjanko zadužnice, i to četiri primjerka do najvećeg iznosa od 1.000.000,00 kn, svi sastavljeni u skladu s važećim Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice koje je Korisnik dostavio Ministarstvu, služe kao instrument osiguranja naplate dodijeljenih sredstava s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

Vrijednost zadužnica je 3.887.737,97 kn (slovima:

trimilijunaosamstosamdesetsedamtisućasedamstotridesetdesamkunaidevedesetsedamlipa)

(3) Ako Korisnik u roku danom u pozivu za povrat sredstava ne izvrši povrat, kao i u slučaju povrede ugovornih obveza Korisnika (primjerice zakašnjenja ili u slučaju jednostranog raskida Ugovora), Ministarstvo će pristupiti naplati bjanko zadužnica uvećanih za zakonske kamate.

(4) U slučaju blokade bankovnog računa Korisnika, Korisnik je suglasan s obustavom daljnjih isplata na temelju ovog Ugovora.

Povrat sredstava

Članak 8.

(1) Ako tijekom provedbe Projekta Korisnik i/ili partner iz članka 9. ovoga Ugovora za potrebe financiranja vlastitog učešća za koja su dodijeljena sredstva temeljem ovog Ugovora ostvare sufinanciranje iz drugih izvora. Korisnik je dužan u svrhu poštivanja načela izbjegavanja dvostrukog financiranja u odgovarajućem iznosu sredstva zaprimljena temeljem ovog Ugovora odmah vratiti u državni proračun.

(2) U slučaju povrata sredstava u skladu s odredbama ovog članka. Korisnik dužni iznos vraća zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana uplate sredstava do dana vraćanja sredstava na račun Ministarstva.

(3) U slučaju neizvršavanja obveza iz ovog Ugovora, davanja neistinitih podataka, nenamjenskog trošenja sredstava, neispunjavanja odredbi ovog Ugovora u predviđenim rokovima, odnosno kršenja odredbi ovog Ugovora Ministarstvo može raskinuti Ugovor i zatražiti povrat sredstava.

(4) Ako se Projekt ne realizira u cijelosti ili u bilo kojem bitnom dijelu. Korisnik je dužan vratiti sredstva primljena na temelju Ugovora u skladu s odredbama o povratu sredstava i raskidu Ugovora.

Partneri Korisnika

Članak 9.

(1) Projekt će provesti Korisnik i sljedeći prihvatljivi partner na Projektu:

1.1 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVU AN JE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE “MORE I KRŠ ‘, Ulica Domovinskog rata 2, 21 000 Split, OIB: 43599729956 (u nastavku teksta: Partner)

(2) Korisnik je dužan upoznati Partnera s odredbama Ugovora koje su od značaja za Korisnikovo cjelovito izvršavanje obveza preuzetih ovim Ugovorom.

(3) Ukupni dodijeljeni iznos iz članka 4. Ugovora rasporedit će se između Korisnika i Partnera u skladu sa Zahtjevom za dodjelu sredstava Fonda na sljedeći način:

– Korisniku se dodjeljuje iznos od 3.091.748,31 kn (slovima:

trimilijunadevdesetjednatisućasedamstočetrdesetosamkunaitridesetjednalipa)

– Partneru JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije “More i krš”, se dodjeljuje iznos od 795.989,66 kn (slovima:

sedamstodevedesetpettisućadevetstoosamdesetđevetkunaišesdesetšestlipa)

(4) Korisnik se obvezuje, u roku 15 dana od primitka sredstava, dostaviti Ministarstvu dokaz o isplati sredstava primljenih u skladu s člankom 4. Ugovora Partneru u omjerima

utvrđenim u Zahtjevu prema priloženom odobrenom i ovjerenom izvješću, na temelju kojeg je Ministarstvo Korisniku isplatilo zatražena sredstva.

Postupanje Korisnika i Ministarstva po provedbi Projekta

Članak 10.

(1) Korisnik je dužan bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka odobrenja završnog izvješća od strane relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu, dostaviti Ministarstvu odobreno završno izvješće koje je osnova za isplatu trećeg dijela dodijeljenih sredstava iz članka 4. stavka 7. podstavka 3.

(2) Ako stručne službe Ministarstva pregledom odobrenog završnog izvješća iz stavka 1. ovog članka utvrde da je iznos odobrenih sredstva učešća Korisnika i Partnera u prihvatljivim troškovima Projekta manji od iznosa već isplaćenih sredstva Fonda na koje Korisnik ima pravo temeljem Ugovora. Korisnik je utvrđenu razliku viška isplaćenih sredstava Fonda dužan vratiti Ministarstvu.

Članak 11.

(1) U slučaju da Ministarstvo utvrdi da Korisnik nije ispunio ugovorne obveze, uskratit će mu pravo na financijsku potporu u javnim pozivima za dodjelu sredstava Fonda u sljedeće dvije godine, računajući od dana slanja obavijesti o neispunjavanju ugovornih obveza. Prijava Korisnika na javni poziv za dodjelu sredstva Fonda će biti prihvatljiva po podmirenju dugovanih iznosa ili ispunjavanju drugih obveza preuzetih Ugovorom te po isteku roka od dvije godine.

Adrese za kontakt

Članak 12.

(1) Komunikacija između ugovornih strana mora biti u pisanom obliku. Svako pismeno vezano uz Ugovor upućuje se uz naznaku broja Ugovora na sljedeće adrese:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Miramarska cesta 22 10 000 Zagreb Email: fond@mrrfeu.hr

Grad Komiža

Hrvatskih mučenika 17 21 485 Komiža

Email: tonka.ivcevic@gmail.com

(2) O svakoj promjeni adrese ili drugih podataka važnih za korespondenciju bez odgađanja će se poslati obavijest drugoj strani.

(3) Ako takva obavijest izostane, pismeno će se smatrati uredno dostavljenim danom slanja na adresu Korisnika naznačenu u Ugovoru ili Dodatku ugovora.

Završne odredbe

Članak 13.

(1) Ugovorne strane su suglasne da će eventualno nastale sporove iz ovoga Ugovora nastojati riješiti sporazumno. Ako u tome ne uspiju, svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

Članak 14.

(1) U slučaju da bilo koja odredba ovog Ugovora postane nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na valjanost i provedivost ostalih odredbi Ugovora. Takva nevaljana ili neprovediva odredba bit će zamijenjena odredbom koja je najbliža svrsi i smislu odredbe koju zamjenjuje.

(2) Ako postoji nesklad između bilo koje odredbe ovog Ugovora i pripadajućih Općih uvjeta, kao mjerodavne se priznaju odredbe Ugovora.

Članak 15.

(1 ) Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obiju ugovornih strana.

Članak 16.

(1) Ugovor je sastavljen u pet istovjetnih primjeraka, svaki sa snagom izvornika, od kojih Korisnik zadržava jedan primjerak, a četiri primjerka Ministarstvo.

KLASA: 402-07/18-02/245 URBROJ: 538-06-1-2/223-18-4 Zagreb, 23. studenog 2018.

GRAD KOMIŽA

Gradonačelnica

Tonka Ivčević

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

MINISTRICA

Gabrijela Žalac, dipl. oec.

Kritika projekta

Inicijativa Spasimo Biševo, nastala kao reakcija stanovnika i zaljubljenika u otok Biševo na devastaciju arheološkoga lokaliteta Napoje, s nevjericom je dočekala vijest o realizaciji projekta izgradnje “Posjetiteljskog centra s popratnim sadržajima” na lokaciji stare škole u Napoju.

Prema javno dostupnoj dokumentaciji riječ je centru koji gotovo dvostruko nadmašuje površinu stare škole i dizajnom i izborom materijala predstavlja zabrinjavajući iskorak od autoktone gradnje na otoku. Riječ je o centru koji je samo nominalno posjetiteljski budući da većinu njegove površine zauzimaju restoran i pripadajući štekati, a samo manji dio čini dvorana za predavanja za koju ne postoje nikakve naznake da će se i kakvi će se programi odvijati u njoj. Najava dovođenja električnih automobila, kojima će se gosti dovoditi u posjetiteljski centar, zagadit će otok bukom. Iz svega navedenoga jasno je da je riječ o projektu koji svojim gabaritima i namjenom grubo zadire u prostornu cjelovitost otoka, prirodne ljepote i mirnoću, pritom u potpunosti zanemarujući potrebe lokalnog stanovništva.

Navedeni projekt dodatno je neprihvatljiv jer u cijelom procesu njegove izrade nitko nijednom nije za mišljenje pitao stanovnike otoka, čak ni vlasnici okolnih parcela čije će parcele zauzeti nadogradnja postojeće škole nisu kontaktirani do početka ovog mjeseca iako su bombastične vijesti u realizaciji krenule već u prosincu 2017. (neki nisu uopće!) Potaknuti tim ogromnim propustom preuzeli smo na sebe zadatak organiziranja ankete među stanovnicima i ljubiteljima otoka koja je pokazala da čak 84% podržava ideju ulaganja u otok, ali ističu potrebu za infrastrukturnim projektima koji olakšavaju život na otoku, poput ulaganja u dovođenje vodovoda koji je prijeko potreban budući da je riječ o otoku bez izvora pitke vode.

Cilj inicijative Spasimo Biševo prikladna je valorizacija cjelokupne baštine pučinskog otoka Biševa te upravljanje kulturno-povijesnim i prirodnim resursima kroz strategiju održivog razvoja otoka.

Tražimo od relevantnih institucija da povede javno raspravu u koju će biti uključeni stanovnici otoka i zainteresirana i stručna  javnost te da zajedničkim snagama osmislimo projekt koji će obnoviti staru školu i poboljšati život stanovnika otoka, pritom ostvarujući ravnotežu između turističkog razvoja otoka Biševa i očuvanja njegovih prirodnih ljepota od kojih su upravo netaknutost prirode i mirnoća ono čime privlači generacije posjetitelja željnih simbioze s prirodom.

Službeno priopćenje grada Komiže

Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo

Grad Komiža zajedno s partnerima Javnom ustanovim More i krš, Institutom Plavi svijet i Turističkom zajednicom Grada Komiže provodi projekt „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanom s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

U sklopu infrastrukturnih aktivnosti na mjestu ruševne zgrade bivše škole na Biševu uredit će se i opremiti Centar za posjetitelje s polivalentnim prostorima za interpretaciju i prezentaciju prirodne baštine otoka Biševa i Viškog arhipelaga (izložbeni dio, info-pult, manja dvorana za predavanja, suvenirnica), uredskim prostorima za volonterski i istraživački centar, ugostiteljskim sadržajima i smještajem za djelatnike. Isto tako uredit će se poučne staze na otoku Biševu za pješake i bicikliste koje će povezati Centar za posjetitelje s Mezoportom, Gatulom, Salbunarom i najvišim vrhom Stražbenicom, te obnoviti i osvijetliti obalne topnike bitnice na rtu Galijula s odmorištima za posjetitelje i informativnim sadržajima na temu prirodne baštine Biševa.

Uz infrastrukturne aktivnosti izradit će se studija valorizacije prirodne baštine otoka Biševa s prijedlogom edukativnih i informativnih sadržaja, akcijski plan upravljanja posjetiteljima, studija nosivog kapaciteta Modre špilje, strategija brendiranja, strateški marketinški i akcijski plan, provesti edukativne radionice, te oblikovati i promovirati novi turistički proizvodi valorizacijom prirodne baštine. Opći cilj Projekta je doprinijeti gospodarsko-društvenom razvoju otoka Biševa i Visa te povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva uz održivo korištenje prirodne baštine. Provedbom Projekta stvorit će se preduvjeti za ostvarenje specifičnih ciljeva Projekta:

  • povećanje atraktivnosti otoka Biševa i Visa interpretacijom prirodne baštine,
  • povećanje gospodarske aktivnosti,
  • povećanje edukativnog kapaciteta i razine javne svijesti o održivom razvoju u cilju očuvanja prirodne baštine

Ukupna vrijednost projekta je 27.130.650,97 kuna, a udio EU u financiranju projekta je 18.470.061,85 kuna. Projekt se provodi u razdoblju od 13. prosinca 2016. do 13. prosinca 2019. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Grad Komiža

Tonka Ivčević

E-mail: gradonacelnica@komiza.hr

Telefon: +385 21 713 644 Fax: +385 21 713 019

Više informacija o strukturnim fondovima i Operativnom program Konkurentnost i kohezija na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Komiže i partnera projekta “Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo” – Javne ustanove More i krš, Instituta Plavi svijet i Turističke zajednice Grada Komiže.

Iz medija

Župan je rano jutros imao sastanaka s gradonačelnicom Komiže Tonkom Ivčević. Na početku sastanka župan je istaknuo zadovoljstvo što je projekt „ Posjetiteljski centar Modra špilja – Biševo“ jučer ocijenjen sa 75 bodova, što znači da je ispunio sve uvjete iz natječaja. Projekt vrijedan više od 27 milijuna kuna, u kojemu je nositelj grad Komiža sa svojom Turističkom zajednicom, a partneri županijska ustanova More i Krš i Institut Plavi svijet . Cilj projekta je doprinijeti razvoju otoka Biševa i Visa, Rekonstrukcijom, dogradnjom i prenamjenom zgrade stare škole na Biševu u Centar za posjetitelje stvorit će se atraktivan turistički proizvod temeljen na interpretaciji prirodne baštine. Projekt predviđa izgradnju tematsko poučne staze, suvenirnica, restorana te dvorane za predavanja.

Gradonačelnica je zahvalila županu što je već u prvoj godini mandata došao posjetiti Komižu i upoznati se sa svim projektima planiranim ne samo za slijedeću godinu nego za razvoj Komiže kroz nadolazeće tri-četiri godine. „Županov dolazak danas doživljavamo kao novi početak u suradnji županije i Komiže za koji ne mogu reći da je u proteklom mandatu bio uvijek na potrebnoj razini“ – kazala je gradonačelnica Ivčević.

Župan Boban je zahvalio na dobrodošlici gradonačelnci, njezinim suradnicima i županijskom vijećniku Tončiju Božaniću. Obišli smo neke truističke lokalitete kao i mjesto izgradnje buduće ribarske luke, projekt u kojemu će županija sudjelovati zajedno s gradom Komižom i Ministarstvom pomorstva. Uvjeren sam da ćemo svi zajedno u novoj godini intenzivnije prići realizaciji ovoga projekta, kazao je župan Boban.

(https://www.dalmacijadanas.hr/zupan-na-visu-raduje-me-projekt-modra-spilja-bisevo-vrijedan-vise-od-27-milijuna-kuna)

Nepravomoćna građevinska dozvola

REPUBLIKA HRVATSKA Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Vis

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000024

URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-18-0008

Vis, 21.06.2018. godine

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Vis, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD KOMIŽA , HR-21485 Komiža, Hrvatskih mučenika 17, OIB 52006191628 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Dozvoljava se investitoru GRAD KOMIŽA , HR-21485 Komiža, Hrvatskih mučenika 17, OIB 52006191628, namjeravana rekonstrukcija zgrade, turističko ugostiteljske i javne namjene: centra za posjetitelje s pratećim sadržajima na otoku Biševu na čest. zem. 7305/7 k.o. Komiža, zahtjevnost 3. skupnina, u skladu s glavnim projektom zajedničke oznake: Z.O.P. GL 4-17, glavni projektant ovlašteni arhitekt Ante Mardešić, dipl. ing. arh., ovlaštenje broj: A 365, koji sadržava:

KNJIGA 1: projekt arhitekture izrađen od strane tvrtke ,,A + U“ d.o.o. iz Komiže, OIB: 82477911686, projektant ovlašteni arhitekt Ante Mardešić, dipl. ing. arh., broj ovlaštenja A 365, TD 884/17-2 iz siječnja 2017. godine;

KNJIGA 2: projekt konstrukcije, projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije, izrađen od strane tvrtke „Tredecim” d.o.o. iz Splita, OIB: 41233069501, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Darko Fadić, dipl. ing. grad., broj ovlaštenja G 368, oznake T.D. 03022017 iz veljače 2017. godine;

KNJIGA 3: elektrotehnički projekt, elektroinstalacije jake struje, slabe struje i sustava za zaštitu od munje, izrađen od strane tvrtke ,,Volt-ing“ d.o.o. iz Splita, OIB: 27550971925, projektant ovlašteni inženjer elektrotehnike Ante Mustapić, mag. ing. el., broj ovlaštenja E 2524, oznake T.D. E-37/17 iz siječnja 2017. godine;

KNJIGA 4: strojarski projekt, projekt vodovoda i kanalizacije izrađen od strane tvrtke ,,Tub“ d.o.o. iz Splita, OIB: 47952222577, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Ivo Žuvela, dipl. ing. stroj., broj ovlaštenja S 434, oznake TD 21-VK/17 iz siječnja 2017. godine;

KNJIGA 5: strojarski projekt, projekt termoinstalacija, izrađen od strane tvrtke ,,Tub“ d.o.o. iz Splita, OIB: 47952222577, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Vlado Nigojević, dipl. ing. stroj., broj ovlaštenja S 395, oznake TD 21-T/17 iz siječnja 2017. godine;

KNJIGA 6: projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite te elaborat zaštite od buke izrađen od strane tvrtke „Tredecim” d.o.o. iz Splita, OIB: 41233069501, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Darko Fadić, dipl. ing. grad., broj ovlaštenja G 368, oznake T.D. 03022017 iz ožujka 2017. godine;

KNJIGA 7: elektrotehnički projekt, sustav za dojavu požara, izrađen od strane tvrtke ,,Voit-ing“ d.o.o. iz Splita, OIB: 27550971925, projektant ovlašteni inženjer elektrotehnike Ante Mustapić, mag. ing. el., broj ovlaštenja E 2524, oznake T.D. E- 38/17 iz siječnja 2017. godine;

KNJIGA 8: elaborat zaštite od požara izrađen od strane tvrtke „Sektor f“ iz Splita, Križanićeva 21, ovlaštene osobe za izradu elaborata zaštite od požara Ivice Vidjaka, dipl. ing. grad., upis broj: 15, oznake: EZOP 10/2017 iz veljače 2017. godine;

KNJIGA 9: elaborat zaštite na radu izrađen od strane tvrtke „Sektor f“ iz Splita, Križanićeva 21, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Ivica Vidjak, dipl. ing. grad., ovlaštenje broj: G 3462; oznake EZNR 10/2017 iz veljače 2017. godine;

KNJIGA 10: geodetski projekt izrađen od strane tvrtke Geo arcus 3d“ d.o.o. iz Splita, Mažuranićevo šetalište 28, OIB: 78196864792, ovlašteni inženjer geodezije Andro Marinković, ing. geod., ovlaštenje broj Geo 800, oznake broj: 2/2017 od 15. veljače 2017. godine.

KNJIGA 11: strojarski projekt, projekt sprinkler instalacije, izrađen od strane tvrtke ,,Tub“ d.o.o. iz Splita, OIB: 47952222577, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Vlado Nigojević, dipl. ing. stroj., broj ovlaštenja S 395, oznake TD 21-S/17 iz siječnja 2017. godine;

KNJIGA 12: strojarski projekt, projekt dizala, izrađen od strane Ureda ovlaštenog inženjera strojarstva Vanja Franić, dipl. ing. stroj. Iz Zagreba, broj ovlaštenja S 659, broj projekta: P-03/17 I P-04/17 iz siječnja 2017. godine.

Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.
Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

OBRAZLOŽENJE

Investitor GRAD KOMIŽA , HR-21485 Komiža, Hrvatskih mučenika 17, OIB 52006191628, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 26.04.2017. godine izdavanje građevinske dozvole za:

rekonstrukciju zgrade, turističko ugostiteljske i javne namjene: centra za posjetitelje s pratećim sadržajima na otoku Biševu na čest. zem. 7305/7 k.o. Komiža.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole, s izjavama projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s propisima s kojima treba biti izrađen,
priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela:
potvrda izdana od strane Ministarstva zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektora županijske sanitarne inspekcije, Služba za južnu Dalmaciju, Ispostava Vis, KLASA: 540-02/17-05/2262, URBROJ: 534-07-4-6-8/1-17-2 od 13. travnja 2017. godine,
potvrda izdana od strane HEP-a, Elektrodalmacija Split, broj: 2936-32-00/2017. godine od 5. travnja 2017. godine,
potvrda izdana od strane tvrtke „Vodovod i odvodnja otoka Visa” d.o.o. iz Komiže, broj 93/2017. od 19. travnja 2016; godine,
potvrda izdana od strane HAKOM-a, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Zagreb, KLASA: 361-03/17-02/1748, URBROJ: 376-10-17-4 od 13. travnja 2017. godine,
potvrda izdana od strane Hrvatskih voda, Split, KLASA: UP/l-325-01/17-07/0001378, URBROJ: 374-24-3-17-2 od 29. ožujka 2017. godine,
potvrda izdana od strane Grada Komiže, Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: 350- 01/17-01/10, URBROJ: 2190/02-03-17-04 od 11. travnja 2017. godine,
potvrda izdana od strane grada Komiže, Gradonačelnika, KLASA: 350-01/17-01/10, URBROJ: 2190/02-02-17-023 od 11. travnja 2017. godine,
potvrda izdana od strane Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/17- 01/0254, URBROJ: 2181/1-10/07-17-0002 od 20. travnja 2017. godine,
potvrda izdana od strane Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, broj: 511-12-21-4278/3-2017-
Z.S. od 5. svibnja 2017. godine,

potvrda izdana od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu, KLASA: 612-08/17-01/1240, URBROJ: 532-04-02-15/4-17-2 od 20. travnja 2017. godine,
pisano izvješće o kontroli glavnog projekta izrađeno od strane ovlašteno revidenta za mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija Nenada Morpurga, dipl. ing. grad., redni broj evidencije 34/13, TD 21/16 od 2. ožujka 2017. godine.
priložen je dokaz pravnog interesa:
– izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Općinskog suda u Splitu, i poziv na odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi i Odluke o preuzimanju nekretnina čije pravo vlasništva i korištenja ima općina Komiža i bivša općina Vis na području Općine Komiža te društveno-političke zajednice, organizacije i udruge koje više ne djeluju (SI. glasnik općine Komiža 7/93).

Također je priloženo i mišljenje izdano od strane Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, KLASA;351-01/17- 02/0084, URBROJ: 2181/1-10/07-17-2 od 9. veljače 2017. godine da za predmetni zahvat ne treba provesti postupak procjene zahvata na okoliš i postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i rješenje istog tijela oznake KLASA: UP/l-351 -04/17-01/0010,

URBROJ: 2181/1-10/07-0003 od 27. veljače da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i mišljenje i mišljenje o učinkovitosti gašenja i evakuacije izdano od strane Dobrovoljnog vatrogasnog društva Komiža od 10. travnja 2017. godine.

Postojeća građevina se dokazuje uporabnom dozvolom za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, oznake KLASA: UP/l-361-05/17-30/16, URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-15-0003 od 9. ožujka 2017. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,
priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela,
da se sukladno Prostornom planu uređenja grada Komiže (SI. glasnik broj 10/06, 2/15 i 1/17), predmetna čestica nalazi, sukladno grafičkom dijelu PPU grada Komiže, kartografskom prikazu broj 1: Korištenje i namjena površina, unutar granica površina za razvoj i uređenje površina naselja, unutar granice građevinskog područja – izgrađeni dio, te da je projekt izrađen u skladu s uvjetima za provedbu Prostornog plana uređenja grada Komiže, u smislu u smislu odredbe čl. 110. st. 1. tč. 3 Zakona o gradnji:
čl. 61. st. 1. kojim je propisana namjena: turističko-ugostiteljska, poslovna, javna, društvena, stambena, sportska, rekreativna, javne zelene površine i si, te kojim su određeni opći uvjeti:
veličina građevne čestice (min. 400 m2), koeficijent izgrađenosti kig (maks 0,50), koeficijent iskoristivosti (2,5 nadzemni, odnosno 3,0 ukupni), maks. broj etaža, katnost: Pol + Po2 + P(S) + 3(Pk), odnosno maks. visina 14,0 m, udaljenost od javno prometne površine 3,0 m, udaljenost od ruba građevne čestice 3,0 m, te nagim krova (do 45),

čl. 82. st. 2, kojim je propisano da se na područjima na kojima nema pitke vode utvrđuje obveza izgradnje cisterni,
čl. 83. st. 5. kojim je propisano da do realizacije sustava javne odvodnje moguća realizacija pojedinačnih građevina s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uređaja za pričiščavanje otpadnih voda te ispuštanjem pročišćenih otpadnoh voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda,
čl. 77. st. 10. kojim je propisano da je na području ruralnih cjelina (bez obzira na stupanj zaštite) promet u mirovanju potrebno predvidjeti izvan tradicijske strukture (parkirališta na prilazu naselja),
te ostalim uvjetima propisanim odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja grada Komiže,
glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,
da postoji mogućnost priključenja građevine na prometnu površinu, na vlastiti sustav odvodnje i na niskonaponsku električnu mrežu.

Stranke u postupku Domina Tafra iz Splita, za sebe i kao punomoćnica Frane Torre iz Splita, (čest. zem. 7305/5 k.o. Komiža) svojom izjavom danoj na zapisnik nije se složila s izdavanjem predmetne dozvole s proširenjem škole neprimjerenim materijalima za taj prostor. Također se ne slaže s odlukom konzervatora i traži da se naselje Poje zaštiti kao ruralna cjelina, te da ih je strah da će se njihova parcela pretvoriti u parking.

Navedene razloge ovo tijelo nije moglo uzeti kao prepreku za izdavanja predmetne dozvole budući da je namjeravana rekonstrukcija u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja grada Komiže, a njihovo neslaganje s odlukom konzervatora i traženje da se naselje Poje zaštiti kao ruralna cjelina nije u nadležnosti ovog tijela, ali napominjemo da je 61. 93. Odluke o donošenju PPU grada Komiže navedeno da se na području obuhvata PPU grada Komiže nalaze sljedeća dobra koja imaju značaj za lokalnu zajednicu, a temeljem valorizacije koju provodi nadležno tijelo mogu biti predloženi za upis u Registar kulturnih dobara RH ili mogu biti proglašena dobrima od lokalnog značaja: ruralne cjeline – između ostalih i Biševo – Napoje i 61. 94. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Komiže navedeno da su PPU Splitsko-dalmatinske županije prikazane zaštićene ruralne cjeline Grada Komiže i ruralne cjeline predložene za zaštitu, između ostalih i Biševo Napoje. Također je ishođena i potvrda na glavni projekt izdana od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu. Također ni strah da će se njihova čestica pretvoriti u parking nije od utjecaja za donošenje ovog rješenja budući da glavnim projektom nije prikazana nikakva gradnja na njihovoj parceli, a u slučaju eventualne uzurpacije iste stranka ima zakonskih mogućnosti da se zaštiti od iste.

Stranke u postupku Jakov Fiamengo iz Splita, i Marija Vlastelica Brajčić iz Komiže, u svojoj izjavi danoj na zapisnik su naveli da ne dozvoljavaju da se dira njihova parcela u bili kom smislu i ne koristi za potrebe građevine, a da se u slučaju potrebe obrate direktno njima.

Ostale stranke u postupku su, budući da bi osobna dostava bila nemoguća ili neprikladna, budući da se radi o osobama čija adresa nije upisana u zemljišnoj knjizi niti katastru, odnosno da su nepoznata boravišta, odnosno nepoznati nasljednici, sukladno odredbi čl. 116. st. 2. Zakona o gradnji, pozvane javnim pozivom objavljenim na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama ovog tijela, i na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola.

lako se niti jedna stranka nije odazvalo tom pozivu smatra se da im je pružena mogućnost uvida u spis predmeta.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Podnositelj zahtjeva je sukladno odredbi čl. 8. Zakona o upravnim pristojbama (,,NN“, br. 8/17 i 37/17) oslobođen plaćanja upravne pristojbe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

OZNAKE

arhitekt Ante Mardešić | Centar za posjetitelje "Modra špilja" - Biševo | građevinska dozvola | Gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević | modra špilja | Nautički centar Komiža | Otok Biševo | Radoslav Bužančić | Sanja Buble | stara biševska škola | sadašnjost (kategorija)

OSTAVITE SVOJ KOMENTAR