Klasa: 022-05/19-03/34
Urbroj: 2190/02-02-19-01

Komiža, 4. listopada 2019.g.

Na temelju Članka 28. stavak 1. točka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine‘ br. 94/13, 73/17 i 14/19), točki II. Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine” br. 3/19), Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske (Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, provedba mjere 4.1. Izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada), te članaka 45. i 80. Statuta Grada Komiže („Službeni glasnik Grada Komiže br. 6/09, 6/10,2/13,4/13 i 1/18), Gradonačelnica Grada Komiže donosi

ODLUKU

o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Šćeće”

Članak 1.

Odlagalište neopasnog otpada ,,Šćeće“, smješteno na k.č. 4217/3, 2030/17, 2030/18, 2030/19, 2030/20, 2030/21, 4217/5, 4218/3, 4225/4, 4231/3, 4261/4, 4217/3, sve k.o. Komiža, a kojim upravlja trgovačko društvo Nautički centar Komiža d.o.o., zatvara se za potrebe svakog daljnjeg odlaganja otpada.

Članak 2.

Sukladno Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske (Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, provedba mjere 4.1. Izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada), trgovačko društvo Nautički centar Komiža d.o.o., sakupljeni miješani komunalni otpad, kao i ostali neopasni otpad s područja grada Komiže odvozit će na odlagalište neopasnog otpada „Wellington” na području grada Visa. i

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Nautički centar Komiža d.o.o. koji će voditi daljnju brigu o zabrani odlaganja otpada i zaštiti zatvorenog odlagališta „Šćeće”.

Članak 4.

Grad Komiža, nakon zatvaranja odlagališta „Šćeće” nastavit će s postupkom sanacije istog odlagališta sukladno projektu sanacije i ishodovanoj građevinskoj dozvoli.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Komiže” te se dostavlja Nautičkom centru Komiža d.o.o. i Gradu Visu.

GRADONAČELNICA
Tonka Ivčević, dipl. oec.

OZNAKE

Grad Komiža | Gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević | Nautički centar Komiža |