Brojne nepravilnosti prilikom izdavanja građevinske dozvole

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Ispostava Vis

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000043
URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-18-0007
Vis, 10.05.2018. godine

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Vis, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor AMES IZLETI d.o.o.  HR-21485 Komiža,  na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru AMES IZLETI d.o.o. , HR-21485 Komiža,  rekonstrukcija stambene i pomoćne građevine, 2. skupine, položene na čest. zgr. 1498 k.o. Komiža (koja se formira od čest. zgr. 1498 i čest. zem. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža) u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio ove građevinske dozvole, zajedničke oznake projekta Z.O.P. GL 20/17, glavni projektant ovlašteni arhitekt Ante Mardešić, dipl. ing. arh., ovlaštenje broj A 365, a sadržava:

1. KNJIGA 1: projekt arhitekture izrađen od strane tvrtke A+U ATELIER ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM d.o.o.. iz Komiže, projektant ovlašteni arhitekt Ante Mardešić, dipl. ing. arh., broj ovlaštenja A 365, TD 915/17-33 iz listopada 2017. godine,

2. KNJIGA 2:geodetski projekt izrađen od strane tvrtke „Geo arcus 3d“ d.o.o. iz Splita, ovlašteni inženjer geodezije Andro Marinković, ing. geod, broj ovlaštenja Geo 800, oznake 1/2018 od 11. siječnja 2018. godine,

3. KNJIGA 3: građevinski projekt, projekt konstrukcije, izrađen od strane tvrtke „Tredecim” d.o.o. iz Splita,  projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Darko Fadić, dipl. ing. grad., broj ovlaštenja G 368, oznake T.D. 03012018 iz listopada 2017. godine,

4. KNJIGA 4: elektrotehnički projekt, elektroinstalacije jake struje, slabe struje i sustava za zaštitu od munje, izrađen od strane tvrtke ,,Volt-ing“ d.o.o. iz Splita, , projektant ovlašteni inženjer elektrotehnike Ante Mustapić, mag. Ing. el., broj ovlaštenja E 2524, oznake T.D. E-287/17 iz prosinca 2017. godine,

5. KNJIGA 5: strojarski projekt, projekt vodovoda i kanalizacije i pripreme bazenske vode, izrađen od strane tvrtke ,,Tub“ d.o.o. iz Splita, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Ivo Žuvela, dipl. ing. stroj., broj ovlaštenja S 434, oznake TD 184-VK/17 iz prosinca 2017. godine,

6. KNJIGA 6: strojarski projekt, projekt termoinstalacija izrađen od strane tvrtke ,,Tub“ d.o.o. iz Splita, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Vlado Nigojević, dipl. ing. stroj., ovlaštenje broj S 395, TD 184-T/17 iz prosinca 2017. godine,

7. KNJIGA 7: građevinski projekt, projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, te elaborat zaštite od buke, izrađen od strane tvrtke „Tredecim” d.o.o. iz Splita, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Darko Fadić, dipl. ing. grad., broj ovlaštenja G 368, oznake T.D. 03012018 iz listopada 2017. godine,

II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.

III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

OBRAZLOŽENJE

Investitor AMES IZLETI d.o.o. , HR-21485 Komiža, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 30.10.2017. godine izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene i pomoćne građevine navedene u izreci.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) priložena su tri primjerka glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole s izjavama glavnog projektanta i ostalih projektanata da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen,

b) potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima:

– potvrda izdana od strane tvrtke „Vodovod i odvodnja otoka Visa“ iz Komiže, broj: 27/18 od 24. siječnja 2018. godine,

– potvrda izdana od strane Grada Komiže, Jedinstvenog upravnog odjela, Komiža, oznake KLASA: 350-01/15-01/09, URBROJ: 2190/02-03-18-04 od 25. travnja 2018. godine,

– potvrda izdana od strane DP „Elektrodalmacija Split”, Pogonski ured Vis, broj: 1059-32-00/2018 od 14. veljače 2018. godine,

– potvrda izdana od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu, KLASA: 612-08/18-01/0666, 532-04-02/15-16-18-2 od 26. veljače 2018. godine,

– potvrda izdana od strane Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/18-01/0463, URBROJ: 2181/1-10/07-18-0002 od 2. svibnja 2018. godine.

c) priložen je dokaz pravnog interesa:
– dokaz o pravu vlasništva čestica od kojih se formira građevinska čestica: izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu.

Postojeća građevina dokazuje se uporabnom dozvolom izdanom od strane ovog tijela oznake KLASA: 361-05/16-30/83, URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-17-0003 od 4. rujna 2017. godine, izvršna dana 20. rujna 2018. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija,

b) da su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta,

c) da se sukladno Prostornom planu uređenja grada Komiže (Sl. glasnik broj 10/06, 2/15), koji je važio na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, predmetna čestica nalazi unutar granice površina za razvoj i uređenje površina naselja – izgrađeni dio, te da je projekt izrađen u skladu s uvjetima za provedbu Prostornim planom uređenja grada Komiže, odnosno s Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja grada Komiže, u smislu u smislu odredbe čl. 110. st. 1. tč. 3 Zakona o gradnji:

– čl. 20. kojim je propisano, između ostalog, da su građevinska područja naselja površine stambene namjene,

– čl. 29. kojim je propisano da unutar građevinskog područja naselja stambene namjene površina mora biti zastupljena isključivo stambenom namjenom s sadržajima u funkciji stambene namjene,

– čl. 48. st. 1. kojim je propisano da se pod stambenom građevinom namijenjenom za individualno stanovanje podrazumijeva stambena građevina koja ima najviše do tri stambene jedinice ili stambeno-poslovna građevina kod koje površina namijenjena funkciji stanovanja prelazi 50% bruto razvijene površine građevine, te st. 3. kojim je propisano da se građevina može graditi kao slobodno stojeća građevina, dvojna građevina, skupna gradnja građevina u nizu, te ugrađene ili poluugrađene građevine unutar zaštićene cjeline – zona B,

– čl. 30. kojim su određeni opći i posebni uvjeti gradnje za izgrađeni dio naselja i ruralne cjeline:: veličina građevne čestice (100-800 m2), maksimalni koeficijent izgrađenosti kig (0,50 samostojeće, 0,60 dvojne i 0,70 skupna gradnja), maksimalni koeficijent iskoristivosti (2,0 samostojeće, 2,40 dvojne i 2,80 skupna gradnja građevina u nizu), maksimalni broj etaža, katnost (5, odnosno P+(S)P+3(Pk), maksimalna visina (13,0 m), min. udaljenost od ruba čestice (iznimno u ruralnim cjelinama kod ugrađenog tipa gradnje regulacijska i građevinska linija mogu se preklapati), visina ogradnog zida (3,5 m),

– čl. 53. kojim je propisano, između ostalog, da se uz stambene građevine namijenjene za individualno stanovanje na istoj parceli mogu graditi i pomoćne građevine, bez izvora zagađenja,

– čl. 82. kojim je propisano da kada se grade građevine stanovanja u područjima gdje nema pitke vode uvjetima uređenja prostora određuje obveza izgradnji cisterni,

– čl. 83. kojim je propisano da je do realizacije sustava javne odvodnje moguća realizacija pojedinačnih građevina s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih sustava za pročišćavanje otpadnih voda u prirodni prijemnik,

– čl. 90. st. 1. tč. d. kojim je propisano da građevine recentnog oblikovanja moraju imati cjelovita arhitektonska rješenja koja poštuju vrijednosti okolnih građevina i cjeline naselja, te da je u zaštićenim zonama obvezno mišljenje daje nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine,

– te ostalim uvjetima propisanim odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja grada Komiže,

d) da se čest. zgr. 1498 i 7326/3 k.o. Komiža nalaze se sukladno rješenju Uprave zazaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Splitu KLASA: UP/l-612-08/18-05/26, URBROJ: 532-04-02-15/16-18-1 os 15. veljače 2018. godine i rješenja o ispravci tog rješenja, KLASA: UP/l-612-08/18-05/26, URBROJ: 532-04-02-15/16-18-2 od 26. ožujka 2018. godine na području koje je stavljeno pod preventivnu zaštitu sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,

e) da je glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova,

f) da posebnim zakonom nije utvrđena obveza izrade urbanističkog plana, također čl. 6. Odredbi za provođenje PPU je propisano da se odredbe PPU neposredno primjenjuju, između ostalog, u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, i za rekonstrukciju postojećih građevina,

g) da je građevina priključena na javno prometnu površinu, niskonaponsku električnu mrežu i vlastiti sustav odvodnje.

Stranke u postupku

  • Župa sv. Nikole (don Ivica Huljev) sa sjedištem u Komiži (čest. zgr. 1076 k.o. Komiža) svojim dopisom suglasila se s izdavanjem predmetne dozvole.
  • Gradonačelnica grada Komiže (Tonka Ivčević) također se suglasila s izdavanjem predmetne dozvole.

Stranka u postupku Domina Tafra iz Splita i kao punomoćnica Frane Torre iz Splita, u svojoj izjavi danoj na zapisnik, usprotivila se izdavanju predmetne dozvole, navodeći da bi joj se navedenom gradnjom zatvorio svjetlarnik, da je u tijeku sudski postupak zbog smetnje posjeda, te da se ne slaže s rješenjem konzervatora. Također je uputila i dopis ovom tijelu kojim je izjavila neslaganje s izdavanjem predmetne dozvole, također navodeći da je u tijeku sudska parnica za ometanje posjeda, te dostavila i preslike rješenja Uprave za inspekcijske poslove kojima je investitoru naređeno uklanjanje određenih dogradnji.

Navedene razloge ovo tijelo nije moglo uzeti kao prepreku za izdavanje ove građevinske dozvole, budući da se ne radi o svjetlarniku nego o dijelu otvora vrata, veličine: cca 0,15 m x 0,90 m koji nije zatvoren, odnosno sazidan prilikom zatvaranja, odnosno zidanja vrata nakon što vlasnici čest. zem. 7328 k.o. Komiža nisu više mogli koristiti prilaz preko čest. zem. 7326/3 k.o. Komiža), a eventualni sudski spor zbog smetnje posjeda također ne može biti prepreka za izdavanje ove dozvole, budući da je glavnim projektom predviđena gradnja na čestici u vlasništvu investitora.

Također, ni postupanje građevinske inspekcije kao ni neslaganje s rješenjem Konzervatora nije razlog za neizdavanje ove dozvole, budući da je protiv istog mogla izjaviti žalbu.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 1.000,00 kuna na račun broj HR3023300031800017008 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 8/17. i 37/17.)

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

Za posebne troškove podnositelj zahtjeva uplatio je iznos od 100,00 kuna na žiro račun Splitsko-dalmatinske županije, temeljem Naputka Upravnog odjela za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, KLASA: 030-02/14-01/0001, URBROJ: 2181/1-11-00/10-14-0063 od 20.10.2014. godine.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Voditelj pododsjeka

Petar Petric, dipl. ing. arh.

Poništenje dozvole

Cjelokupni tekst kojim se pobija gore izdana dozvola možete pročitati ovdje.

Arhitektonski projekt

Autor: U + A / atelier za urbanizam i arhitekturu d.o.o. – Komiža

Glavni projektant: Ante Mardešić, dipl. ing. arh. ovlašteni arhitekt

Projektant: Ante Mardešić, dipl. ing. arh.

Suradnik: Jani Mardešić, dipl. ing. arh.

Investitor: Ames izleti d.o.o. – Komiža (Pjerino i Silvana Ivčević)

OZNAKE

Ames izleti | arhitekt Ante Mardešić | bespravna gradnja | Geoarcus 3D | Gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević | Otok Biševo | Petar Petric voditelj ispostave Vis |