Poslovni broj: 12. St-216/2018-18

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U SPLITU                   

Split, Sukoišanska br. 6

U IME REPUBLIKE  HRVATSKE

RJEŠENJE 

Trgovački sud u Splitu, po sucu tog suda Pašku Bačiću, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku povodom prijedloga predlagatelja – vjerovnika REPUBLIKE HRVATSKE, Ministarstva financija, OIB: 18683136487, zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu, za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom BIŠEVO d.o.o. Komiža, Tina Ujevića 18, OIB: 00610939037, 6. prosinca 2018.

riješi je

I. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom BIŠEVO d.o.o. Komiža, Tina Ujevića 18, OIB: 00610939037. 

II. Stečajni postupak je otvoren 6. prosinca 2018. u 12,30 sati, kada je ovo rješenje objavljeno na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

III. Za stečajnog upravitelja imenuje se Mateo Puljić, magistar prava iz Splita, Vesanovićeva 13, OIB: 24219684702.

IV. Zaključuje se stečajni postupak nad dužnikom BIŠEVO d.o.o. Komiža, Tina Ujevića 18, OIB: 00610939037, MBS: 060281426.

V. Stečajni upravitelj je ovlašten i nakon zaključenja stečajnog postupka zastupati stečajnu masu dužnika te u ime i za račun stečajne mase može unovčiti imovinu dužnika i prikupljenim sredstvima namiriti nastale troškove stečajnog postupka, a neiskorišteni iznos uplatiti u Fond za pokriće troškova stečajnog postupka te o obavljenim radnjama podnijeti sudu pisano izvješće.

VI. Otvaranje i zaključenje stečajnog postupka upisat će se u sudski registar, a nakon pravomoćnosti ovog rješenja registarski odjel ovog suda će provesti brisanje dužnika iz sudskog registra.

VII. Ovo rješenje će se objaviti na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Obrazloženje

Financijska agencija, Regionalni centar Split (u daljnjem tekstu: FINA) podnijela je ovom sudu 30. studenog 2017. zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka nad dužnikom BIŠEVO d.o.o. Komiža, a rješenjem ovog suda broj St-1125/2017 od 8. veljače 2018. obustavljen je skraćeni stečajni postupak te je po pravomoćnosti tog rješenja predmet zaveden po novi poslovni broj St-216/2018.

Naime, predlagatelj – vjerovnik Republika Hrvatska, Ministarstvo financija je povodom objavljenog oglasa u skraćenom stečajnom postupku pravovremeno, 26. siječnja 2018., podnio ovom sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom navodeći da prema dužniku ima dospjelih, a nenamirenih tražbina u ukupnom iznosu od 86.333,63 kn.

U nastavku ovog postupka, rješenjem suda broj 12. St-216/2018 od 26. srpnja 2018. pokrenut je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom, a sve sukladno odredbama članka 115. stavak 1. u vezi s člankom 433. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/15 i 104/17, dalje SZ).

Odredbom članka 5. stavak 1. i 2. SZ-a propisano je da se stečajni postupak može otvoriti ako sud utvrdi postojanje stečajnog razloga, a kao stečajni razlozi propisani su: nesposobnost za plaćanje i prezaduženost. 

Prema odredbi članka 6. stavak 2. SZ-a smatrat će se da je dužnik nesposoban za plaćanje ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršnih osnova za plaćanje u razdoblju dužem od 60 dana koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa. Sukladno članku 6. stavak 4. SZ-a, postojanje te okolnosti dokazuje se potvrdom Financijske agencije.

Tijekom prethodnog postupka utvrđeno je da su se kod dužnika ispunili uvjeti za otvaranje stečajnog postupka, budući da je predlagatelj – vjerovnik učinio vjerojatnim postojanje svoje tražbine prema dužniku, a isto tako je utvrđeno postojanje stečajnog razloga nesposobnosti za plaćanje kod dužnika. 

Vjerovnik Republika Hrvatska, Ministarstvo financija je kao dokaz postojanja tražbine prema dužniku dostavio podatke iz evidencije Porezne uprave o stanju računa dužnika kao poreznog obveznika na dan 23.01.2018., a iz kojih podataka proizlazi postojanje duga dužnika, s osnove poreza i drugih javnih davanja, u ukupnom iznosu od 86.333,63 kn. Postojanje stečajnog razloga nesposobnosti za plaćanje dužnika utvrđeno je uvidom u potvrdu FINE o neizvršenim osnovama za plaćanje dužnika (list 35 spisa) kojom se potvrđuje da dužnik na dan 4. rujna 2018., u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, ima evidentirane neizvršne osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 403 dana. Kako je dakle iz te potvrde FINE razvidno da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršne osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju dužem od 60 dana, to je samim time očito da kod istog postoji stečajni razlog nesposobnosti za plaćanje u smislu odredbi članka 6. stavak 1., stavak 2. podstavak 1. i stavak 4. SZ-a. 

Međutim, osim ispunjenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, iz rezultata prethodnog postupka također proizlazi i da dužnik nema vrjednije imovine koja bi ušla u stečajnu masu i iz koje bi se mogli podmiriti troškovi stečajnog postupka.

Naime, na ročište koje je u prethodnom postupku održano kod ovog suda 25. rujna 2018. pristupio je Pjerino Ivčević, brat z.z. dužnika Vesne Ivčević, koji je izjavio da je bio zaposlenik dužnika. Naveo je da mu je poznato poslovanje dužnika budući da je isti bio radnik tog društva od osnivanja do kraja poslovanja. Isto tako, naveo je da dužnik od kraja 2014. ne radi niti ima zaposlenih djelatnika. Dužnik da se bavio trgovinom ribe, a nakon toga i prijevozom putnika brodom, pri čemu je istakao da je brod kojim se obavljao taj prijevoz bio u najmu te dužnik nikada nije imao u svom vlasništvu bilo kakav brod. Naveo je i da dužnik danas nema bilo kakve imovine, odnosno nema nekretnina, pokretnina, zaliha robe ili nešto slično. Potraživanja koja je dužnik imao da su se odnosila na društvo Felicita d.o.o. Lastovo, ali ta potraživanja da nisu naplativa budući da je navedeno društvo prestalo s poslovanjem. Iskazao je kako mu je poznato da je dužnik ranije u svom vlasništvu imao kombi Iveco, a koje vozilo da je prodano u razdoblju od 2012. do 2014. Isto tako dužnik da je imao i jedno staro polovno vozilo marke Kia Sportage, a koje je također, još 2014. prodano za rezervne dijelove, jer se isto pokvarilo i popravak nije bio isplativ. Na kraju, naveo je da prema njegovim saznanjima dužnik nema bilo kakve imovine.  

Isto tako, dužnik je 3. listopada 2018. dostavio u spis podnesak, a u kojem je Vesna Ivčević, kao jedini osnivač i član uprave dužnika izjavila da dužnik nema bilo kakve imovine te da stečajna masa nije dostatna ni za podmirenje troškova stečajnog postupka.

Pored naprijed navedenih izjava radnika dužnika Pjerina Ivčevića i z.z. dužnika Vesne Ivčević, ovaj sud je također službenim putem zatražio podatke o imovini dužnika od Općinskog suda u Splitu i MUP RH, PU Splitsko-dalmatinske. Općinski sud u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Split dostavio je ovom sudu 10. kolovoza 2018. potvrdu (list 31-32 spisa) kojom se potvrđuje da dužnik nije upisan kao vlasnik nekretnina na području nadležnosti tog odjela, dok je Ministarstvo unutarnjih poslova RH, PU Splitsko-dalmatinska dostavilo ovom sudu 9. kolovoza 2018. uvjerenje (list 29-30 spisa) iz kojeg je razvidno da dužnik nije evidentiran kao vlasnik vozila.

Odredbom članka 132. stavak 1. SZ-a propisano je da ako prije otvaranja stečajnog postupka sud utvrdi da imovina dužnika koja bi ušla u stečajnu masu nije dovoljna niti za namirenje troškova tog postupka ili je neznatne vrijednosti, rješenjem će pozvati osobe koje imaju pravni interes za provedbom stečajnog postupka da u roku od 15 dana uplate predujam za namirenje troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka. Stavkom 2. tog članka SZ-a propisano je da ako osobe iz stavka 1. ovog članka ne predujme zatraženi iznos, sud će donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka. 

Kako dakle iz rezultata prethodnog postupka proizlazi da su kod dužnika ispunjene pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka, ali i da dužnik nema vrjednije imovine koja bi ušla u stečajnu masu i iz koje bi se mogli namiriti barem troškovi stečajnog postupka, to je stoga ovaj sud rješenjem broj 12. St-216/2018 od 6. studenog 2018. pozvao sve osobe koje imaju pravni interes za redovitim provođenjem stečajnog postupka nad dužnikom da u roku od 15 dana, a koji rok počinje teći protekom osmog dana od objave tog rješenja na e-oglasnoj ploči suda, solidarno predujme na depozitni račun ovog suda iznos od 20.000,00 kn za namirenje troškova stečajnog postupka uz upozorenje da će se, ako zatraženi predujam ne bude uplaćen, donijeti rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom, a sve to sukladno odredbama članka 132. SZ-a. 

Rješenje ovog suda od 6. studenog 2018. objavljeno je na e-Oglasnoj ploči suda istoga dana kada je i doneseno, međutim nitko od vjerovnika odnosno eventualno zainteresiranih osoba nije postupio po pozivu suda i u određenom roku (koji je istekao s danom 29. studenog 2018.) uplatio zatraženi predujam. Samim time, u konkretnom slučaju su se ispunili uvjeti za donošenje rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom.

Izbor i imenovanje stečajnog upravitelja u ovom predmetu obavljeno je metodom slučajnog odabira s liste A i liste B stečajnih upravitelja za područje nadležnosti ovog suda. 

Slijedom navedenog, a temeljem odredbi članka 132. stavak 1. i 2. SZ-a, odlučeno je kao u točkama I. do IV. izreke ovog rješenja.

Budući da je sukladno odredbama članka 89. stavak 1. točka 13., članka 133. stavak 1. SZ-a i ostalim odredbama Stečajnog zakona, stečajni upravitelj dužan i nakon zaključenja stečajnog postupka zastupati stečajnu masu stečajnog dužnika te u ime i za račun stečajne mase može unovčiti imovinu dužnika i prikupljenim sredstvima podmiriti troškove stečajnog postupka, odnosno u slučaju ispunjenja potrebnih uvjeta predložiti nastavak postupka radi naknadne diobe, to je stoga riješeno kao pod točkom V. izreke ovog rješenja.

Odluka pod točkom VI. izreke ovog rješenja temelji se na odredbama članka 132. stavak 4. u vezi s člankom 286. stavak 3. SZ-a, dok se odluka pod točkom VII. izreke temelji se na odredbama članka 12. stavak 1. i 2. i članka 132. stavak 3. SZ-a.

U Splitu, 6. prosinca 2018.  

Sudac

Paško Bačić, v.r.

za točnost otpravka-ovlašteni službenik

 Katarina Raos

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu. Žalba se podnosi putem ovog suda, pismeno u tri primjerka, u roku od osam dana od dostave rješenja. Dostava ovog rješenja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana njegove objave na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. 

OZNAKE

Pjerino Ivčević | prošlost (kategorija)