Očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova, policijske uprave splitsko-dalmatinske (20.01.2020.)

Poštovani,

izvješćujemo Vas da smo povodom Vašeg podneska kojeg ste uputili Gradu Komiži, Ministarstvu uprave, Samostalnom sektoru ua upravnu inspekciju, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, te Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, a isti je od strane Ministarstva uprave dostavljen Ravnateljstvu policije MUP-a RH, odnosno ovoj Policijskoj upravi. Po zaprimljenom podnesku proveden je potreban postupak provjere navoda koji se odnose na prometnu infrastrukturu i prometovanje neregistriranih i tehnički-neispravnih vozila, kaoJ parkiranju istih vozila na raznim javnim površinama otoka Biševo, kojom prilikom je utvrđeno kako slijedi.

Na teritoriju koji se nalazi pod nadležnošću Policijske postaje Vis ukupno je prijavljeno 4123 stanovnika, od kojih je njih 28 prijavljeno na otoku Biševo koje spada pod jedinicu lokalne uprave i samouprave grada Komiže.

Nesporno je da na na otoku Biševo prometuje određen broj neregistriranih, vjerojatno i tehnički neispravnih vozila. Na samom otoku ne postoji suvremena cestovna infrastruktura (vozne površine i cestovna prometna signalizacija), a samim time ni odgovarajuća parkirališta za vozila. Slijedom navedenog jasno proizlazi da na otoku Biševu nema prometnih površina (državne, županijske, lokalne, nerazvrstane cesta) kako ih prepoznaje i razvrstava Zakon o cestama, već se radi o izrađenim šumskim putevima ukupne dužine cca 15 km koji povezuju područja određenih uvala na otoku.

Grad Komiža kao jedinica lokalne uprave i samouprave koja je i nadležna za područje otoka Biševa, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 18.06.2019. godine donijela je Odluku o komunalnom redu (objavljena u službenom glasniku 03/19) gdje je u članku 71. propisan način postupanja sa napuštenim i dotrajalim vozilima zatečenim na javnim površinama.

Za područje otoka Biševa ne postoji Odluka o uređenju prometa iz članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama .

Prema prikupljenim saznanjima u jedinici lokalne samouprave od strane grada Komiže je tijekom 2014. godine organizirano prikupljanje i odvoz automobilskih olupina sa područja otoka Biševa.

Radi kvalitete života, boravka i sigurnosti na prostoru Biševa neupitno je potrebno poduzeti potrebne mjere i radnje u cilju planiranja, a potom i izgradnje određene infrastrukture što je pod ingerencijom lokalne samouprave.

Bitno je za navesti da nadležna Policijska postaja Vis ne raspolaže resursima (ljudskim i materijalnim) koji bi osigurali mogućnost stalnog i kontinuiranog postupanja i djelovanja policije na otoku Biševu.

Uvažavajući Vaše primjedbe kao i postojanost stvarne problematike koju ste opisali ova policijska uprava iznaći će modalitete da nadležna Policijska postaja Vis u suradnji s Postajom pomorske policije planira i provede ciljane aktivnosti na otoku te da te aktivnosti koje zasigurno neće biti svakodnevne ipak budu u određenom kontinuitetu.

S poštovanjem,

Načelnik

Dražen Vitez

Očitovanje Grada Komiže (18.12.2019.)

GRAD ΚΟΜΙΖΑ GRADONAČELNICA
Klasa: 041-01/19-01/02
Urbroj: 2190/02-02-19-04
Komiža, 18. prosinca 2019.g.

PREDMET : Žalba na cestovnu infrastrukturu otoka Biševa – odgovor, daje se

Poštovani,

Ovim se očitujemo na Vaš dopis od 22.11.2019.g. kojim podnosite žalbu na cestovnu infrastrukturu otoka Biševa te iznosite i druge navode, a sve u vezi realizacije projekta „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo“. Sukladno istima očitujemo se na vaše tvrdnje kako slijedi.

Na pitanje cestovne infrastrukture otoka Biševa Grad Komiža već se referirao dopisom Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja od 03.10.2019.g. kojim raspolažete, a temeljem ; vaše predstavke te se istim dopisom detaljno očitovao kako Projekt Centra za posjetitelje neće dovesti do povećanja prometa na otoku Biševu. Ističemo ovim putem kako je pitanje postojanja i prometovanja neregistriranih vozila na Biševu u isključivoj nadležnosti Policijske postaje Vis budući da Grad nema zakonske ili drugim propisima utemeljene mehanizme reguliranja prometa, odnosno sankcioniranja vozača neregistriranih vozila. Nadalje, problem postojećih automobilskih olupina na otoku Biševu, Grad Komiža rješava sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu.

Sukladno prije navedenome, ponavljamo kako ne smatramo potrebnim pristupiti izradi prometnog elaborata budući projekt neće dovesti do intenziviranja prometa na otoku Biševu.

Još jednom želimo istaknuti kako je opći cilj Projekta doprinijeti gospodarsko- društvenom razvoju otoka Biševa te povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva uz održivo korištenje prirodne baštine. Vrijednost projekta prepoznata je s više razina, kako od partnera u projektu; Javne ustanove Splitsko-dalmatinske županije More i krš. Instituta Plavi svijet i Turističke zajednice Grada Komiže, tako i od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije od kojih su dobivena bespovratna sredstva za realizaciju Projekta.

Odgovor Grada Komiže (3.10.2019.)

Svojim gore navedenim dopisom zatražili ste nas očitovanje na predstavku Građanske inicijative „Spasimo Biševo“, a u vezi uvođenja dodatnog cestovnog prometa na otoku Biševu bez izrade prometnog elaborata i to u kontekstu budućeg Centra za posjetitelje Modra špilja – Biševo.

U vezi predstavke navedene Inicijative htjeli bismo istaknuti kako Projekt Centra za posjetitelje ni na koji način neće bitnije utjecati na povećanje cestovnog prometa. Naime, navedeni projekt Centra za posjetitelje uključuje i nabavku dvaju električnih vozila namijenjenih isključivo za prijevoz posjetitelja s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na relaciji Mezoporat – naselje Poje gdje je Centar planiran, u ukupnoj duljini cca 1 km. Projektom je navedena dionica lokalne ceste predviđena kao dio tematske staze namijenjene pješacima i korištenju bicikla kao prijevoznog sredstva. Navedena nabavka električnih vozila, uz izradu tematske staze kojom će se poticati pješačenje i korištenje bicikla, predstavlja i jedan od strateških ciljeva Projekta a to je Smanjenje utjecaja prometne infrastrukture na okoliš (strateški cilj br. 18), tako da u istom kontekstu nema govora ni o kakvom „daljnjem neplanskom uništavanju otoka“ navedenom u predstavci Inicijative.

Nadalje, u vezi cestovnog prometa na predmetnoj dionici važno je istaknuti kako prema našim informacijama, a potvrđenim od Policijske postaje Vis, na otoku Biševu nema registriranih vozila, uz mogućnost postojanja neregistriranih vozila manjeg broja lokalnog stanovništva. Također, dužni smo vas upoznati i sa činjenicom kako ne postoji trajektna linija za otok Biševo. odnosno ne postoji mogućnost dolaska automobila u broju koji bi na bilo koji način mogao predstavljati značajno uvođenje dodatnog prometa ili predstavljati prometnu nesigurnost na navedenoj cesti. Samim time, a sukladno prije navedenom, mišljenja smo daje bespredmetno govoriti o “dvosmjernoj cesti” ili izradi prometnog elaborata zbog uvođenja dodatnog cestovnog prometa.

S poštovanjem,

GRADONAČELNICA

Tonka Ivčević, dipl. oecc.

Dopis ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (29.08.2019.)

Poštovana/i,

Kao zabrinuti stanovnici otoka Biševa izrazili bi svoje žaljenje zbog uvođenja dodatnog automobilskog prometa.

Naime, rekonstrukcijom stare biševske škole (koja je opisana u projektnoj dokumentaciji Centra za posjetitelje Modra špilja – Biševo) u restoran kapaciteta 80 sjedećih mjesta, uvodi se potpuno nova dinamika u ovo inače mirno i tiho okruženje.

Na naš upit Županijskoj upravi za ceste Split, voditeljica ureda ravnatelja gđa. Stroliga kazala nam je kako na otoku Biševu nema županijskih i lokalnih cesta koje se nalaze pod ovom Upravom.

Problem leži u tome što je kratka betonirana dionica ceste između Mezuporta i naselja Poje, širine niti 3m, istovremeno geostaza Biševo (u funkciji pješačkog prometa), biciklistička staza i dvosmjerna cesta!

Uvođenjem dodatnog prometa opskrbnim vozilima i minibusevima koji bi prometovali na gore spomenutoj relaciji narušio bi se skladni ambijent otoka.

Opravdano se bojimo za svoju sigurnost, te sigurnost posjetitelja otoka je cesta nema adekvatnog nogostupa, rasvjete niti odgovarajuće prometne signalizacije. Po nepreglednoj i uskoj cesti koja je s obje strane obrubljena visokom makijom za prednost se natječu pješaci, biciklisti i automobili.

Molimo Vas kao nadležno tijelo da reagirate i time spriječite moguće nesreće u prometu i daljnje neplansko uništavanje otoka.

OZNAKE

Centar za posjetitelje "Modra špilja" - Biševo | Grad Komiža | Gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević | inicijativa za zaštitu | Ministarstvo mora | Otok Biševo | prometa i infrastrukture | sadašnjost (kategorija)