Popis (karta) zaštićenih cjelina kulturnih dobara Splitsko-dalmatinske županije — 3.1_Uvjeti_zastita_IDPPUG-KOMIZA (preuzmi PDF)

Izvor: Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije. Službeni glasnik SDŽ 1/03, 13/07

Grad/Općina

Naselje

Ime

Vrsta

Reg. broj

1.

Komiža

Komiža

Komiža

urbana cjelina

RST-1407

2.

Komiža

O. Palagruža

Palagruža

arheološka zona

RST-1413

3.

Komiža

Otoci Vis, Brusnik, Svetac i Biševo

podvodna arheološka

 

Cjeline Splitsko-dalmatinske županije od lokalnog značaja i cjeline predviđene za zaštitu prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Izvor: Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije. Službeni glasnik SDŽ 13/07

Grad/Općina

Naselje

Ime

Vrsta

1.

Komiža

Biševo

Napoje

ruralna cjelina

2.

Komiža

Podhumlje

Podhumije

ruralna cjelina

3.

Komiža

Podšpilje

Uz Kulu Giacini

ruralna cjelina

4.

Komiža

Oključna

Oključna

ruralna cjelina

 

Popis pojedinačnih kulturnih dobara unutar zaštićenih cjelina na teritoriju Splitsko-dalmatinske županije, lipanj 2000. Izvor: Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije. Službeni glasnik SDŽ 1 /03

Konzervatorski elaborat – podloga za Urbanistički plan uređenja grada Komiže, “u+a” Komiža, 2009.

Grad/

Općina

Naselje

Vrsta

Ime spomenika

Reg. broj

1.

Komiža

Komiža

sakralni

spomenik

CRKVA GOSPE OD SEDAM ŽALOSTI, VELA BANDA

RST-1407

2.

Komiža

Komiža

sakralni

spomenik

CRKVA-TVRĐAVA SV. ROKA

E

3.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

DVORIŠTE BORČIĆ-BUKO, VELA BANDA

E

4.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

SKLOP KUĆA MARINKOVIĆ „KUĆE U MORU”

RST-503

5.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

KAŠTEL KOMUNA

RST-310

6.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

SKLOP FORETIĆ, MALA BANDA

E

7.

Komiža

Komiža

građevina

KUĆA GIACONI

E

8.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

KUĆA MARDEŠIĆ, MALA BANDA

E

9.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

KUĆA MARINKOVIĆ, MALA BANDA

E

10.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

SKLOP KUĆA MLADINEO

E

11.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

PALAČA MOLINARI

E

12.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

PALAČA ZANCHI „ZONKOTOV PALAC11

RST-373

13.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

LUČKI URED, ŠKOR

E

14.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

ZADRUŽNI DOM

E

15.

Komiža

Komiža

sakralni

spomenik

CRKVA SV. MARIJE, GUSARICA

RST-317

16.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

RENESANSNA RUŠEVINA U RIBARSKOJ LUCI

E

17.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

BAROKNA KUĆA U RIBARSKOJ ULICI

E

18.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

ČITAONICA

E

19.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

RENESANSNA VIŠEKATNICA NA RIVI

E

20.

Komiža

Komiža

civilna

građevina

BAROKNA KUĆA S GRBOM

E

 

Popis pojedinačnih kulturnih dobara na teritoriju Splitsko-dalmatinske županije, lipanj 2000.

Izvor: Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije. Službeni glasnik SDŽ 1 /03

Grad/

Općina

Naselje

Vrsta

Ime

Reg. broj

1.

Komiža

Bačokovo

arheološki

lokalitet

villa rustica

RST-995

2.

Komiža

Biševo

sakralni

spomenik

crkva Sv. Silvestra

RST-382

3.

Komiža

Borovik

civilna

građevina

kuća Mladineo

RST-446

4.

Komiža

Borovik

civilna

građevina

kuća -štab

RST-410

5.

Komiža

Borovik

fortifikacija

kula Mladineo

E

6.

Komiža

Brdo Hum

sakralni

spomenik

crkva Sv. Duha (rimska kula)

E

7.

Komiža

Brdo Hum – Vrh Sv. Duha

arheološki

lokalitet

prapovijesna gradina

E

8.

Komiža

Komiža

sakralni

spomenik

crkva i samostan Sv. Nikole (muster)

RST-318

9.

Komiža

Komiža

sakralni

spomenik

crkva Gospe gusarice

RST-317

10.

Komiža

Kostima

sakralni

spomenik

crkva Gospe od planice

RST-907

11.

Komiža

Nad Komižom

sakralni

spomenik

crkva Sv. Mihovila

RST-319

12.

Komiža

Nad Komižom

sakralni

spomenik

crkva Sv. Blaža

E

13.

Komiža

O. Galijula

arheološki

lokalitet

arheološki i hidroarheološki lokalitet

RST-1415

14.

Komiža

O.

Palagruža

industrijska

građevina

svjetionik Palagruža

E

15.

Komiža

O. Svetac

fortifikacija

ilirska gradina i kasnoantička utvrda Kraljičin grad

E

16.

Komiža

O. Svetac

sakralni

spomenik

ruševine crkve Sv. Andrije

RST 554

17.

Komiža

O. Svetac

sakralni

spomenik

crkva Sv. Andrije

RST-556

18.

Komiža

Oključna

fortifikacija

crkva Sv. Ante

E

19.

Komiža

Oključna

fortifikacija

utvrđena kuća Visković

E

20.

Komiža

Podhumlje

fortifikacija

Zonkotova kula

E

21.

Komiža

Podšpilje

arheološki

lokalitet

prapovijesna gradina Talež i Velika gomila

RST-994

22.

Komiža

Žena Glava- Zaselak Glava

sakralni

spomenik

crkva Sv. Ante i sklop Doimi

E

OZNAKE

prostorni planovi | sadašnjost (kategorija)