Slučaj 1: Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) s 2 milijuna kuna financira gradnju bez građevinske dozvole na arheološkom lokalitetu
Sažetak

Građevinska inspekcija obavila je 4. prosinca 2017. godine nadzor na navedenoj lokaciji (na k.č. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža) i utvrdila da je investitor na jugozapadnom dijelu postojeće građevine na rubu parcele izveo zid dužine 6 m i visine 1,6m u sklopu dogradnje postojeće građevine. Također izgrađena je armirano betonska građevina „L“ oblika tlocrtnih površina 12,5m x 4m + 3,8m x 3,8m dubine 3 m i po sredini parcele izveden je iskop tlocrtnih dimenzija 8 x 4,8m dubine 1m i betonirana podna armiranobetonska ploča.

Navedeni radovi izvodili su se u građevinskoj zoni, bez građevinske dozvole te je inspektor zatvorio gradilište. 10. siječnja 2018. godine doneseno je rješenje o uklanjanju. Prema informacijama kojima raspolaže građevinska inspekcija, za navedene radove investitor je podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole dana 30. listopada 2017. godine.

Također, inspekcija ima informaciju da je investitor i ishodio nepravomoćnu građevinsku dozvolu  10. svibnja 2018. (Dozvola je poništena kasnije u rujnu)

 • 05.09.2017. prijavljujemo bespravnu gradnju građevinskoj inspekciji u Splitu;
 • 30.10.2017. investitor (Pjerino Ivčević, Ames izleti j.d.o.o.) podnosi nepotpuni zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole;
 • 04.12.2017. građevinska inspekcija izlazi na teren nakon tri mjeseca, iz ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja odgovaraju:
 • Građevinska inspekcija obavila je nadzor na navedenoj lokaciji te utvrdila da se izvode radovi bez potrebnih odobrenja za gradnju. Inspektor je zatvorio gradilište službenim znakom te je daljnji inspekcijski postupak u tijeku.“;
 • 27.12.2017. očitovanje iz Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Splitu koji potpisuje Pročelnik dr. sc. Radoslav Bužančić :
  Bespravna gradnja i iskopi na tom mjestu imaju negativan utjecaj na crkvu i potencijalni arheološki lokalitet, stoga je odlučeno da se, na okolnim česticama, provede preventivna zaštita dok se ne utvrde spomenička svojstva u navedenom obuhvatu. Time bi se zaustavilo daljnje devastiranje i omogućilo buduće prezentiranje ostataka benediktinskog samostana ukoliko oni budu pronađeni;
 • Inspekcija je 05.01.2018. protiv investitora podnijela i optužni prijedlog zbog izvedenih radova bez prethodno ishođene izvršne, odnosno pravomoćne građevinske dozvole;
 • 26.04.2019. Novi geodetski projekt stambene zagrade kojim se pokušava uplaniti neizgrađene i bespravno izgrađene objekte;
 • 12.09.2019. obavljen očevid od strane općinskog suda u Splitu radi smetanja posjeda;
 • 10.09.2019. Investitor po drugi put podnosi zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole;
Kuća investitora Pjerina Ivčevića (lijevo) i susjedna kamena kuća obitelji Torre/Tafra (cca 50m2), za čiji je otkup Ivčević velikodušno ponudio 4000 eura.

1a. Prijava radi smetanja posjeda

Obitelj Torre/Tafra  podnijela je 7. rujna 2017. prijavu protiv investitora Ames izleti j.d.o.o. radi smetanja posjeda (na fotografiji je vidljivo da je investitor ušao u susjednu česticu). Sudski proces je još u tijeku, a sutkinja i geodet izlaze na teren u travnju 2019.

Investitor Pjerino Ivčević (Ames izleti j.d.o.o.) namjerava zatvoriti oba prozora na kući obitelji Torre/Tafra, te ih tako prisiliti da mu prodaju svoju nekretninu.
Investitor je ušao cca 1m u susjednu č. z. 7343/6 bez odobrenja vlasnika
Ivčević se doslovno naslanja na susjednu kuću i time zatvara svjetlarnik susjedne prizemnice

1.b Prijedlog sutkinje o mirnom dogovoru (nagodbi)

Prijedlog sutkinje je prihvatio predstavnik obitelji Torre/Tafra, ali je Ivčević bio protiv i inzistira na tome da će raditi kako je već unaprijed zamislio.

1e. Policijski zapisnik o neovlaštenom ulazu u kuću na k.č. 7328

28.11.2017. prijavljeno je policijskoj postaji u Visu:  NN osoba je neovlašteno ušla u poljsku kućicu na otoku Biševu, pored crkve sv. Silvestra koja se nalazi u vlasništvu gore navedenog, iz samog objekta nije ništa ukradeno niti oštećeno već je samo lokot koji se nalazio na ulaznim vratima kućice.

2. Odgovor iz ureda pučkog pravobranitelja

Odgovor ministarstav graditeljstva koji smo dobili preko ureda pučkog pravobranitelja. Čestice na kojim se izvode radovoi još nisu bile pod preventivnom arheološkom zaštitom.

3. Građevinska inspekcija – područni ured Split (15.01.2018.)

Obavještavamo Vas da smo postupajući po službenoj dužnosti a povodom Vaše prijave izvršili inspekcijski pregled nad radovima na lokaciji Poje, Biševo, na k.č.zgr.1498,k.č.z.7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža.

Utvrđeno je da se radi o izvođenju građevinskih radova bez građevinske dozvole, te je pokrenut upravni inspekcijski postupak, u skladu s Zakonom o građevinskoj inspekciji (“Narodne novine”, br. 153/13).

3a. Podaci o gradilištu

Gradilište nije označeno prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). Iako se ne može utvrditi temeljem čega se gradi, sigurno je da se jre trebalo raditi prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), tj. da je vlasnik trebao ishoditi građevinsku dozvolu (članci 106 – 120). Naime, djelomično se radi o rekonstrukciji zgrade izgrađene prije 15. veljače 1968. godine, a djelomično o dogradnji i novogradnji što je jasno iz fotografija gradilišta u prilogu.

Katastarsko stanje: crveno je Ivčević (građevisnka zona), zeleno Torre/Tafra (građevinska zona), plavo Karlovac (izvan građevne zone). Čestica 7343/4 je javni put. (izvor arheoloških lokaliteta: The Adriatic Islands Project. Volume 3. The Archaeological Heritage of Vis Bisevo Svetac Palagruza and Solta)

3b. Usklađenost s prostorno – planskom dokumentacijom

Građevne čestice nalaze se u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Komiže (“Službeni glasnik Grada Komiže”, broj 10/06, 2/15).

Prema kartografskom prikazu „Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih ograničenja u prostoru“, čestice se nalaze u osobito vrijednom predjelu – prirodnom krajobrazu i u ekološkoj mreži označenoj s HR2001097, Biševo kopno. Nameće se pitanje veličine degradacije prirode, uništenja dijela krajobraza…

Zaštićeno obalno područje mora. Obalno područje je krajobrazna cjelina sa statusom područja s posebnim ograničenjima u korištenju. Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (”Narodne novine”, broj 76/07, 39/09, 55/11, 90/11 i 50/12) određeno je obalno područje prema sljedećim kriterijima: Zaštićeno obalno područje mora (ZOP) obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 metara od obalne crte, i pojas mora u širini od 300 metara od obalne crte. Obalna crta je crta plimnog vala na obali. (izvor: Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije)

Devastacija dijela suhozida, tamponiranje i betoniranje cca 850m2 parcele pod zaštitom Natura 2000 (izmjereno preko http://geoportal.dgu.hr). Ivčević nije vlasnik čestice 7562/1.

Prema kartografskom prikazu „Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih uvjeta korištenja“, čestice se nalaze u arheološkom području. Dodatno, nalaze se kontaktnoj zoni crkve sv. Silvestra upisane u Registar kulturnih dobara Hrvatske. Drugim riječima, minimalno potrebna je bila potvrda glavnog projekta nadležnog javnopravnog tijela.

Uvažavajući delikatni kontekst, činjenicu da je prilikom zemljanih radova (koji su u glavnini napravljeni) bio potreban barem arheološki nadzor, vlasnik čestice u prekršaju je prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17).

Do sada nezakonito izgrađeni dio odvojen od postojeće građevine nije usklađen s odredbama iz PPUG-a Komiže, naročito uvjetima iz članka 31 koji se odnose na uvjete izgradnje u izgrađenom kontaktnom području. Nije usklađen u pogledu udaljenosti objekata od granica čestice i tlocrtnih veličina što znači da se za ovako zamišljen sklop niti ne može dobiti građevinska dozvola.

Dio postojeće građevine uklonjen je, a neki otvori su zazidani. Za uklanjanje je bila potrebna dozvola za uklanjanje, a izmjena otvora na tradicijskim građevinama principijelno nije dopuštena.

3c. Zaštita na radu

Naročito je opasno i utječe na sigurnost mještana činjenica da gradilište nema zaštitnu ogradu, a iskopi su duboki minimalno 3 metra te se dio iskopa nalazi neposredno uz prometnicu. Iskopi i grubi građevinski radovi u jednom dijelu nalaze se i uz susjednu izgrađenu česticu pa postoji mogućnost i od materijalne štete.

4. Zloupotreba javnog novca

Osim toga, u vlasnički list upisano je založno pravo radi osiguranja tražbine od strane Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Budući da je uobičajena praksa odobravanje kredita za zakonito građenje, onda je i kredit HBOR-a utrošen na nezakonite radnje.

Traži se od nadležnih tijela postupanje u skladu s kaznenim odredbama pripadajućih zakona.

Iako iz HBOR-a tvrde da za sve navedene radove nije potreban akt koji dozvoljava gradnju, iz Županije smo dobili upravo suprotan odgovor. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje splitsko-dalmatinske županije daje očitovanje kako je za predviđene zahvate (rekonstrukcija i proširenje postojećeg objekta, izgradnja donjeg dijela zgrade, izgradnja rezervoara za vodum izgradnja ogradnog zida i dr.) nedvojbeno potrebno ishoditi građevinsku dozvolu na temelju glavnog projekta.

UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO

Pred. 11. studenog 2016. Z-28820/16 Na teret nekretnina upisanih u listu A, a na temelju Sporazuma o zasnivanju založnog prava na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine “U Zagrebu, 28.10.2016. godine”, uknjižuje se ugovorno pravo zaloga u iznosu od jedanmilijundevetstopedesettisuća kuna, što je na dan 05.07.2016. godine predstavljalo protuvrijednost od 259.229,16 EUR-a, uvećano za sve ugovorene kamate, naknade, troškove i ostale nuzgredice, u korist:

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ, ZAGREB, OIB: 26702280390, ZAGREB, STROSSMAYEROV TRG 9

Iznos: 1.950.000,00 KN

Vlasnički list. Ivčević je kuću kupio krajem 2016., a založno pravo ima Hrvatska banka za obnovu i razvoj. Iz navedenog može se isčitati: sklopi se kupoprodajni ugovor (3.11.2016). u kojem se navede da će prodavatelj biti isplaćen kreditom banke i da pristaje da banka upiše hipoteku PRIJE toga. Banka tada upiše hipoteku (11.11.2016), i onda tek isplati novac, ne kupcu na ruke, nego prodavatelju (2.12.2016.) Nakon toga prodavatelj dade kupcu klauzulu intabulandi da se može upisat kao vlasnik.
HBOR tvrdi kako se dvojna kuća može graditi bez glavnog projekta, što je suprotno Zakonu. Iz županije SD ipak tvrde da je za predviđene radove potrebno ishoditi dozvolu za građenje. G. Petar Petric iz ispostave Vis nam nikad nije odgovorio na ovaj upit, a usmeno nam je kazao kako “nije ni dužan to napraviti”.

5a. Investitor Ames izleti j.d.o.o

Naime, bez dozvole za gradnju Pjerino Ivčević početkom 2017. započeo je izgradnju objekta unutar dvorišta obiteljske kuće na č.zgr. 1498, č.zem. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža (čijih je vlasnik tvrtka AMES IZLETI j.d.o.o. ), te bez pristanka susjeda direktno naslonio gradnjom svega 14 cm od kuće (prizemnice) na č.zem. 7328, 7326/1 i 7326/2 k.o. Komiža zatvarajući svjetlarnik sa sjeverne strane. Čini se da je naumio izgraditi dvokatnicu s još dva objekta direktno na granici katastarske čestice.

Prva faza predviđenog Ivčevićevog projekta u blizini crkve sv. Silvestra za koji ne postoji nikakva dokumentacija o građenju iako se radi o dvojnom objektu (dvojni objekt su dva objekta prislonjena jedan uz drugi). Žuto je kuća obitelji Torre/Tafra.
Drugu fazu projekta za koju je Ivčević tražio dozvolu, potpisuje arhitekt Ante Maredešić iz Komiže, studio u+a — uvid u cjelokupnu projektnu dokumentaciju i izdanu nepravomoćnu građevinsku dozvolu.
Druga faza predviđa izgradnju još većeg stambenog objekta koji se naslanja na susjednu prizemnicu — uvid u cjelokupnu projektnu dokumentaciju.
Zanimljivo je kako su za ovaj projekt, te za projekt obnove stare biševske škole (investitor grad Komiža), geodetsku podlogu i dokumentaciju radile iste osobe (Geo arcus 3D i arhitekt Ante Mardešić) — uvid u cjelokupnu projektnu dokumentaciju.

Anatomija devastacije:

 • Pjerino Ivčević (AMES izleti j.d.o.o.) gradi pomoćni objekt na č.zem. 7326/3. Naslanja se na susjednu kuću na č.zem. 7328 i time želi zatvoriti svjetlarnik (susjedna kuća ima samo jedan prozor i svjetlarnik),
 • Otvara prozor na č.zem. 7326/2 (taj je zid u međuvrenu porušila oluja) —  gradi ukopani objekt nepoznate namjene na međašu s č.zem 7343/6 i na manje od pola metra od kuće na č.zem. 7328,
 • Temeljenje spomenutog objekta niže od kuće na č.zem. 7328. bez ikakve projektne dokumentacije, ispitivanja i zaštite građevinske jame što je zaigurno poremetilo statiku kamene prizemnice (ovo mora potvrditi statičar),
 • Predviđa se gradnja zida visine 2m koji bi zatvarao vrt, a bi time bi potpuno blokirao postojeći pogled na more kuće na č.zem. 7328,
 • Ivčević izvan ovog građevinskog sklopa na udaljenosti 40-tak metara od crkve (broja č.zem. 7562/1 k.o. Komiža), bez dozvole za gradnju, te znanja i odobravanja vlasnika gosp. Nevena Karlovca tamponira i betonira cca 500m2. Ti radovi svojim izgledom grubo narušavaju arheološki lokalitet samostana sv. Silvestra i cjelokupan krajolik naselja Napoje (po urbanističkom planu uređenja zaštićenog kao nepokretno kulturno dobro).
Pjerino Ivčević upravlja neregistriranom mješalicom na bespravnom gradilištu
Ivčević otvara prozor na susjednu parcelu bez prethodne suglasnosti vlasnika. Također želi zatvoriti svjetlarnik susjedne prizemnice.
Novoizgrađeni zid srušilo je olujno nevrijeme, što svjedoči o samoj kvaliteti gradnje.

Pjerino Ivčević suprug je vlasnice tvrtke AMES IZLETI j.d.o.o, te prvi rođak komiške gradonačelnice Tonke Ivčević.

Temeljem usmenog očitovanja g. Petra Petrica voditelja Ispostave Vis, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Županije Splitsko-dalmatinske, da nije prijavljena gradnja na otoku Biševu i da ne postoji dozvola za građenje za istu, za vjerovati je kako investitori i izvođači radova na predmetnoj č.zgr. 1498, te č.zem. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža grubo krše članke 162. i 167. Zakona o gradnji.

Nepropisno izvedeni i osigurani iskopi remete statiku susjednog objekta

5b. Uvid u geodetski elaborat tvrtke GEO ARCUS 3D

Gosp. Andro Marinković, direktor tvrtke GEO ARCUS 3D , prilikom uvida u geodetski elaborat obratio se gđi. Tafri riječima: “Vi ionako ne idete gore” (misleći pri tom na naselje Poje), što je u više navrata izjavio i Ivčević. Ovom događaju svjedočio je i odvjetnik obitelji Tafra.

6. Zapisnik o obavljenom arheološkom očevidu na k.d. 7343/5 K.O. Komiža:

 • Temeljem navedene dojave obavljen je očevid kojim je utvrđeno da su na k.č. 7343/5 obavljeni radovi iskopa, gradnje betonskih temelja te gradnje cisterne za vodu. Predmetna čestica nalazi se izvan obuhvata zaštite kulturnog dobra – crkve sv. Silvestra (RST-0613-1972). U vidljivom dijelu profila obavljenih iskopa nisu uočeni ostaci arhitekture niti kulturnog sloja. Pronađeno je nekoliko ulomaka kasnoantičke keramike.
 • Na k.č. 7562/1 (predmetna čestica nalazi se izvan zone zaštite crkve sv. Silvestra) koja se nalazi nasuprot k.č. 7343/5 obavljen je pregled nasipa koji je možebitno nastao odlaganjem zemlje iz iskopa nak.č. 7343/5. Navedeni nasip je betoniran. Pregledom vidljivog zemljanog dijela predmetnog nasipa nisu utvrđeni arhitektonski ili arheološki ostaci izuzev nekoliko ulomaka keramike.

7. Bespravna gradnja na k. č. 7562/1

K.č. 7562/1 (cca 1.500 m2) u potpunom je vlasništvu gosp. Nevena Karlovca koji živi u Kaliforniji. U ekološkoj mreži Natura 2000 ta je parcela označena kao “trajni travnjak 2015“.

Valja napomenuti kako je Ivčević bez znanja i pristanka vlasnika ušao u posjed navedene čestice, gdje je tamponirao i betonirao cca 850 m2. Zbog tih radnji  je pokrenut odvojeni sudski proces.

U razgovoru za dnevnik 24 sata, saznajemo: “Kuću su zamislili kao mjesto na kojem bi gost dobio vrhunski smještaj i sadržaj okružen netaknutom prirodom, eko-vrtom, nasadima artičoka i kapara. Planirali su dovesti i nekoliko magaraca kojih više nema na tom opustjelom otočiću.”

Natura 2000, “trajni travnjaci 2015”. Jedna od praksi korisnih za klimu i okoliš je zabrana prenamjene okolišno-osjetljivih trajnih travnjaka i pašnjaka na posebnim lokalitetima unutar „Natura 2000“ područja.   Izvor: Arkod preglednik

8. Devastacija suhozida na k. č. 7305/6

Investitor Pjerino Ivčević je, također bez znanja vlasnika, devastira cca, 20m suhozida, te sebi otvara prolaz na česticu 7562/1.

9. Očitovanje grada Komiže

Od komiškog pročelnika gosp. Ante Jurića dobili smo odgovor:

Sukladno Vašem dopisu u vezi bespravne gradnje na otoku Biševu očitujemo se kako slijedi:

Grad Komiža kao jedinica lokalne samouprave nije nadležan provoditi nadzor građevinskog objekta s ciljem utvrđivanja nezakonite gradnje.

Eventualna nadležnost Grada Komiže propisana je odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) koje propisuju postupanja i ovlaštenja komunalnog redara u provedbi nadzora, dok je za utvrđivanje nezakonite gradnje nadležno drugo tijelo, odnosno građevinska inspekcija.

Kako Grad Komiža u ovom trenutku nema zaposlenog komunalnog redara, nije u mogućnosti provesti nadzor sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji.

Očitovanje grada Komiže odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo hrvatskog sabora.

10a. Očitovanje komiške gradonačelnice Tonke Ivčević

Komiška gradonačelnica gđa. Tonka Ivčević u razgovoru za Index.hr tvrdi: Grad Komiža nije ovlašten za bespravnu gradnju i da se objekt njezina rođaka nalazi u građevinskoj zoni. Sumnja da se tamo radi išta protuzakonito.

U razgovoru s novinarom Indexa, zamolila ga je da ne piše o ovoj temi jer njezin rođak može “izgubiti kredit HBOR-a“.

Isto tako u razgovoru za lokalnu radio postaju Nautic Radio Komiža tvrdi kako na Biševu nema ilegalne gradnje.

Na konzultacijama s građanima u organizaciji Grada Komiže, održanim 6. studenog 2018. godine u uvali Porat na otoku Biševu, Tonka Ivčević je pred dvadesetak okupljenih stanovnika komentirala bespravnu gradnju riječima “gradi pa ćeš legalizirati“.

Članovi inicijative su gđu. Tonku Ivčević u dva navrata prijavili Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa (u prosincu 2017. i travnju 2018.) Donošenje odluke u predmetu očekuje se u studenom 2018. (zanimljiva je činjenica da je gđa. Ivčević već bila u sukobu interesa davne 2009.)

Posebnim uvjetima gradnje, koje je izdao splitski konzervatorski odjel, navodi se kako je za bilo kakve građevinske radove potrebno prethodno arheološko istraživanje.

Naime, gđa Tonka Ivčević je svemu ovome i sama svjedočila u više navrata, ali kao službena osoba o tome nije informirala niti arheologe niti građevinsku inspekciju. Ovim činom su potencijalni nalazi bespovratno uništeni.

Fotografije Tonke Ivčević na Biševu za vrijeme trajanja bespravnih radova i mjesec dana prije lokalnih izbora. Zanimljivo je da su fotografije objavljene na facebook stranici portala Moj otok Vis koji vodi Tonkina vjenčana kuma, gđa. Magda Bakavić.

10b. Očitovanje komiškog župnika don Ivice Huljeva

Komiški župnik don Ivica Huljev potpisao je suglasnost za gradnju septičke jame na udaljenosti 3m od ostataka crkve iz 6. stoljeća. U razgovoru nam je kazao kako ne vidi ništa sporno ako konzervatori i ministarstvo gradnje to odobravaju.

11. Očitovanje Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR)

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 11. prosinca 2017. godine, koji glasi:

“Zašto je Vašem klijentu tvrtki AMES izleti j.d.o.o., odobren kredit za koji nije imao prethodno odobrene građevinske dozvole, niti dozvole konzervatora, na arheološkom lokalitetu 20 m od zaštićenog spomenika kulture – crkve sv. Silvestra (oznaka dobra: RST-0613-1972.) Uz te radove je bio potreban i arheološki nadzor, ovako je HBOR praktički financirao kulturocid jer su mogući arheološki ostaci nepovratno uništeni“,

obavještavamo Vas da da je projekt planiran u dvije faze te da HBOR financira isključivo I. fazu projekta, dok II. faza nije niti planirana niti financirana iz sredstava HBOR-a.

I. faza projekta odnosi se na:

 • rekonstrukciju postojećeg objekta dogradnjom terase,
 • izgradnjom bazena veličine 25 m2,
 • uređenjem sjenice s ugrađenim roštiljem,
 • izgradnju bio-septičke jame kapaciteta do 15 korisnika,
 • izgradnju rezervoara za vodu kapaciteta 100 m3 za skupljanje kišnice s krova objekta.

Za sve navedene radove sukladno zakonskim propisima nije potreban akt koji dozvoljava gradnju.

Početkom listopada je obavljen uvid na terenu od strane predstavnika HBOR-a te je utvrđeno da ne postoji kršenje ugovornog odnosa između korisnika kredita i HBOR-a.

Slijedom navedenoga, možemo potvrditi da HBOR nije uključen u financiranje bespravne gradnje.

12. Očitovanje agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Poštovani,

slijedom Vašeg upita iz poruke elektroničke pošte od 10. rujna 2018. godine, a vezano uz Vašu istragu slučaja bespravne gradnje javnim novcem na Biševu od strane trgovačkog društva AMES IZLETI d.o.o., nakon pregleda relevantne dokumentacije, ovime Vam dajemo sljedeće očitovanje iz našeg djelokruga.

Prema Jamstvenom programu „EU početnik”, 23. studenoga 2016. godine Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) izdala je u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) Jamstvo na prvi poziv u okviru Jamstvenog mehanizma za MSP/Platforma kreditnih jamstava br. 50/8431 na iznos od 1.950.000,00 kuna za krajnjeg korisnika jamstva AMES IZLETI j.d.o.o. iz Komiže, Ulica Tina Ujevića 18.

Predmetno jamstvo odobreno je i izdano na temelju dokumentacije koja je HAMAG- BICRO-u dostavljena od strane HBOR-a i AMES IZLETI, a u skladu s metodologijama i procedurama rada HAMAG-BICRO-a te prema odredbama Jamstvenog programa „EU početnik” i Općih uvjeta za izdavanje jamstava HAMAG-BICRO-a.

U ovome trenutku HAMAG-BICRO nema konkretnih saznanja o bilo kakvim nepravilnostima vezano uz korištenje predmetnog kredita HBOR-a od strane AMES IZLETI. Ipak, u svakom slučaju, smatramo daje obveza AMES IZLETI da sredstva kredita koristi na način i za namjenu kako je odobreno ugovorom o kreditu, a u skladu s investicijskim projektom i poslovnim planom.

Slijedom rečenog, uzevši u obzir navode i dokumentaciju koje iznosite na intemetskoj stranici https://spasimobisevo.org/, a u okvirima koje nam dopušta sporazumna poslovna suradnja, HAMAG-BICRO će od HBOR-a u svojstvu kreditora zatražiti službeno očitovanje te dostavu dokumentacije o svim poduzetim radnjama u svrhu kontrole namjenskog korištenja sredstava kredita te o možebitno utvrđenim nepravilnostima.

Također, HAMAG-BICRO će, u okvirima koje nam dopušta ugovorni odnos s korisnikom jamstva, od AMES IZLETI zatražiti službeno očitovanje te dostavu dokumentacije u cilju utvrđivanja jesu li poštivane sve relevantne odredbe predmetnih ugovora o jamstvu te ugovora o kreditu.

13. Očitovanje ministarstva kulture i splitskih konzervatora

5. siječnja 2018. očitao se i pomoćnik ministrice kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine,  gosp. Davor Trupković:

Imajući u vidu podatke iz povijesnih izvora i slojevitost položaja, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu, kao nadležno tijelo, provesti će postupak revizije rješenja kulturnog dobra u cilju utvrdivanja opsega arheološkog nalazišta, mjera zaštite i mogućnosti prezentacije ostataka benediktinskog samostana na položaju gdje istraživanja potvrde njegove ostatke. Istraživanja šireg područja, uključivo graditeljski sklop u neposrednom okruženju crkve sv. Silvestra, trebala bi utvrditi položaj samostanske kuće i malog benediktinskog cenobija čime bi se mogli steći uvjeti za prezentaciju arheoloških ostataka izvan same crkve.

S obzirom na prirodne i kulturne vrijednosti cijelog područja otoka Biševo koje zajedno predstavljaju iznimni ambijent i autentični krajolik pučinskog jadranskog otoka, smatramo nužnim očuvanje navedenih vrijednosti u najvećoj mogućoj mjeri. Medutim, nadležnosti i mehanizmi očuvanja prelaze okvire isključivo konzervatorskog pristupa te je potrebno aktivirati i druge mehanizme zaštite (Područje ekološke mreže Natura 2000, Geopark Viški arhipelag) koji će utjecati na kvalitetno planiranje i upravljanje vrijednostima otoka.

Posebni uvjeti gradnje (izdani 08.01.2018.)

Predmet: posebni uvjeti za rekonstrukciju stambene građevine na otoku Biševo na k.č. 7326/3 k. o. Komiža

Na temelju članka 60. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” 69/99 i dr.), a povodom zahtjeva Ames izleti j.d.o.o., za izdavanjem posebnih uvjeta za rekonstrukciju stambene građevine na otoku Biševu na č.zgr. 1498, k.č. 7326/3 k.o. Komiža, daju se posebni uvjeti kako slijedi:

l. Prije izrade glavnog projekta predmetnih radova potrebno je obaviti prethodna arheološka istraživanja. Ovisno o rezultatima predmetnih istraživanja utvrditi će se mogućnost radova i daljnji uvjeti nadležnog tijela

Dr. Sc. Radoslav Bužančić

Posebni uvjeti gradnje koje je 8.1.2018. izdao splitski konzervatorski odjel
Rješenje uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu  (16.03.2018.)

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, temeljem čl. 104. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09), u svezi s čl. 6. st. 1. toč. 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99 i dr.), rješavajući po službenoj dužnosti, donosi

RJEŠENJE

1. Ispravlja se točka 1. izreke rješenja Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu, Klasa: UP/I 612-08/18-05/0026, Ur broj: 532-04-02-15/16-18-1 od 15. veljače 2018. godine, tako da sada glasi:

Arheološki lokalitet s ostacima benediktinskog samostana i crkva sv. Silvestra na otoku Biševu, katastarske čestice, 7324, 7325, 7326/1, 7326/2, 7326/3, 7328, 7330 i č zgr. *1077*1076, *1498 k.o. Komiža, do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra sukladno članku 12. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, najduže 6 godina od dana donošenja ovog rješenja, stavlja se pod preventivnu zaštitu

2. Nadopunjuje se prvi paragraf obrazloženja citiranog rješenja tako da sada glasi:

– Crkva sv. Silvestra s pripadajućim samostanom građena je uli. stoljeću od strane montekasinskih benediktinaca na mjestu starije crkve koja je potvrđena arheološkim istraživanjima. Ostaci samostana pretpostavljaju se na prostoru južno od crkve, ali s obzirom na to da arheološka istraživanja nisu još provedena na tom području, predmetni ostaci tek trebaju biti sa sigurnošću potvrđeni.

Pročitajte sve dopise poslane konzervatorima i ministarstvu kulture.

 14. Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Dana 26. veljače 2018. dobili smo odgovor od Ministarstva graditeljstva:

Povodom više prijava koje su zaprimljene tijekom rujna 2017. godine u svezi građenja na otoku Biševu, nadležni građevinski inspektor Područnog ureda u Splitu obavio je nadzor građenja na k.č. 1498. 7343/5 i 7326/2 (građevinska zona) te na k.č. 7562/1 (izvan građevne zone), k.o. Komiža u prosincu 2017. godine. Utvrđeno je da investitor AMES IZLETI j.d.o.o. izvodi građevinske radove rekonstrukcije i građenja bez odobrenja za građenje, kao i daje na k.č. 7562/1, k.o.Komiža izbetonirao ploču nepravilnog oblika max. dimenzije 29,0x 7,0m.

Odmah je obustavljeno daljnje građenje, te su u siječnju 2018. godine donesena 2 inspekcijska rješenja o uklanjanju KLASA: UP/I- 362-02/17-02/1753 i KLASA: UP/I-362- 02/17-02/1754.

U daljnjem postupanju, građevinska inspekcija će pratiti stanje građenja na predmetnoj lokaciji te postupati sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji (“Narodne novine”, br. 153/13).

Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

 15. Očitovanje županije Splitsko dalmatinske (20.12.2017.)

Po nalogu Župana, u svezi Vaše prijave, izvršio sam konzultacije s kolegama iz Građevinske inspekcije i zamolio ih za odgovarajuću ozbiljnost u pristupu predmetnoj prijavi. Zbog nenadležnosti nad radom Građevinske inspekcije (oni su neposredno podređeni nadležnom Ministarstvu i Županija, a niti Župan nemaju nadležnosti nad njihovim radom) to je sve što sam mogao učiniti. Kolege iz inspekcije uvjerile su me da su poduzeli sve što je u njihovoj mogućnosti da osujete ovu devastaciju, a i u nastavku će novčanim kaznama prisiljavati investitora da odustane od svojeg izuzetno beskrupuloznog pokušaja.

Bilo bi uistinu neprimjereno da u navedenim okolnostima (uslijed nenadležnosti) županija pokrene medijsku kampanju ili prozivku nadležnih za ovo događanje, te predlažemo da se putem službi koje ste već angažirali (društvo arhitekata, konzervatori i si.) ili pozivajući u pomoć nekog od saborskih zastupnika, nastavite s objavom u javnosti detalja oko ovog događaja, vjerujući da pravna država živi.

Očitovanje županije splitsko dalmatinske

16. Očitovanje javne ustanove More i krš (02.01.2018.)

Od ravnatelja gosp. Ivana Gabelice, dobili smo odgovor: Ustanova će  postupiti po svojim ovlastima kad je u pitanju natura područje. Moramo izaći na teren zajedno sa inspektoricom,ali to će potrajati i tko zna što možemo napraviti.

17. Rješenja o uklanjanju (10.01.2018.)

Glavni građevinski inspektor Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za inspekcijske poslove, Područni ured u Splitu, rješavajući po službenoj dužnosti u predmetu gradnje bez građevinske dozvole u građevinskom području na lokaciji Poje. Biševo, investitora Ames izleti j.d.o.o., kojeg zastupa Silvana Ivčević, Komiža, na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine’, broj: 153/13), donosi

RJEŠENJE

1. Naređuje se investitoru, Ames izleti j.d.o.o.  Komiža da u roku od 270 dana, ukloni zid dužine 6,0 m visine 1,60 m izgrađen u sklopu dogradnje postojeće građevine, ukloni građevinu ,,L” oblika tlocrtnih dimenzija 12,50 m x 4.0 m x 3.80m x 3,80m i građevinu tlocrtnih dimenzija 8.0 x 4,80 m koji se grade na lokaciji Poje, Biševo bez pravomoćne odnosno izvršne građevinske dozvole.

2 Utvrđuje se da je postavljanjem službenog znaka na gradilište dana 4.12.2017. god. obustavljeno građenje na lokaciji Poje, Biševo. Obustava građenja na snazi je do izvrsnosti rješenja o obustavi inspekcijskog postupka, odnosno izvršenja rješenja.

3. Upozorava se investitor, da će se u slučaju nastavka građenja nakon zatvaranja gradilišta posebnim službenim znakom, sprječavanje građenja provoditi izricanjem novčanih kazni.

4. Upozorava se investitor, da će se na izvršenje naredbe o uklanjanju prisiljavati izricanjem šest novčanih kazni, ako ne postupi po naredbi iz točke 1. izreke.

5. Upozorava se investitor, da će se izvršenje rješenja provesti putem treće osobe na odgovornost i trošak izvršenika, ako ne postupi po naredbi iz točke 1. izreke nakon šest izrečenih novčanih kazni.

6. Upozorava se investitor da će se bez donošenja dopunskog, odnosno posebnog rješenja, ukloniti i dijelovi građevine koji su izgrađeni nakon obustave građenja, kao i preostali dijelovi građevine koji ne ispunjavaju temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti ili bi mogli biti opasni za život ljudi, za druge građevine ili stabilnost tla na okolnom zemljištu.

7. Upozorava se investitor, ako ne postupi po naredbi iz točke 1. izreke, da napušta posjed građevnih proizvoda od kojih je građevina izgrađena i odriče se prava vlasništva istih bez prava na naknadu štete.

8. Upozorava se investitor da je obvezan ukloniti stvari iz građevine u roku iz točke 1. izreke, jer se u protivnom smatra da napušta posjed stvari i odriče se prava vlasništva istih bez prava na naknadu štete.

9. Upozorava se investitor da se izvršenju rješenja o uklanjanju može pristupiti i prije isteka roka u kojem je izvršenik obvezan postupiti po rješenju, ako nakon obustave građenja ne obustavi građenje.

Glavni građevinski inspektor Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za inspekcijske poslove, Područni ured u Splitu, rješavajući po službenoj dužnosti u predmetu gradnje bez građevinske dozvole u građevinskom području na lokaciji Poje. Biševo, investitora Ames izleti j.d.o.o., kojeg zastupa Silvana Ivčević, Komiža, na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine’, broj: 153/13), donosi

RJEŠENJE

1. Naređuje se investitoru, Ames izleti j.d.o.o.  Komiža da u roku od osam (8) dana, od dana dostave ovog rješenja, ukloni betonsku ploču nepravilnog oblika max dim 29,0 x 7,0 m koja je izgrađena izvan građevinskog područja na lokaciji Poje, Biševo

2. Upozorava se investitor, da će se izvršenje rješenja provesti putem treće osobe na odgovornost i trošak izvršenika, ako ne postupi po naredbi iz točke 1. izreke.

3. Upozorava se investitor, ako ne postupi po naredbi iz točke 1. izreke, da napušta posjed građevnih proizvoda od kojih je građevina izgrađena i odriče se prava vlasništva istih bez prava na naknadu štete

OBRAZLOŽENJE

Inspekcijskim očevidom dana 4.12.2017.god.utvrđeno je da je na k.o.Komiža na šljunčanoj podlozi izvedena betonska ploča nepravilnog oblika max dim 29,0 x7,0 m sa oknom u jugozapadnom dijelu kao podloga za sakupljanje vode.

18. Posebni uvjeti gradnje koje je izdao konzervatorski zavod u Splitu (08.01.2018)

Predmet: posebni uvjeti za rekonstrukciju stambene građevine na otoku Biševo na k.č. 7326/3 k. o. Komiža

Na temelju članka 60. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točka 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” 69/99 i dr.), a povodom zahtjeva Ames izleti j.d.o.o., za izdavanjem posebnih uvjeta za rekonstrukciju stambene građevine na otoku Biševu na č.zgr. 1498, k.č. 7326/3 k.o. Komiža, daju se posebni uvjeti kako slijedi:

l. Prije izrade glavnog projekta predmetnih radova potrebno je obaviti prethodna arheološka istraživanja. Ovisno o rezultatima predmetnih istraživanja utvrditi će se mogućnost radova i daljnji uvjeti nadležnog tijela

19. Prijava Pjerina Ivčevića policijskoj postaji Vis zbog prijetnji fizičkim napadom (08.03.2018.)

Pjerino Ivčević je započeo sa zastrašivanjem obitelji Torre/Tafra odmah nakon izlaska građevinske inspekcije na teren (početkom prosinca 2017.) Prijetnje su se nizale sve do svibnja, a u međuvremenu se Ivčeviću u prijetnjama pridružio i stariji sin Petar Ivčević. Pjerino i Petar Ivčević su zajedno sudjelovali u fizičkom napadu na člana obitelji Tafra (svibanj 2018. godine).

Pjerino Ivčević je svoje prijetnje proveo u djelo sredinom svibnja 2018.

20. Nepravomoćna građevinska dozvola (10.05.2018.)

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Vis, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor AMES IZLETI j.d.o.o.  na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru AMES IZLETI j.d.o.o. , rekonstrukcija stambene i pomoćne građevine, 2. skupine, položene na čest. zgr. 1498 k.o. Komiža (koja se formira od čest. zgr. 1498 i čest. zem. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža) u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio ove građevinske dozvole, zajedničke oznake projekta Z.O.P. GL 20/17, glavni projektant ovlašteni arhitekt Ante Mardešić, dipl. ing. arh., ovlaštenje broj A 365… koju potpisuje g. Petar Petric (uvid u cjelokupnu dokumentaciju).

Napomijemo kako se gosp. Ivčević prethodno javno hvalio kako ima “vezu u ministarstvu i da će dobiti građevisnku dozvolu”.

21. Pritužba na postupanje voditelja Pododsjeka, gosp. Petra Petrica i kaznena prijava općinskom državnom odvjetništvu (19.09.2018.)


22. Žalba i poništenje građevinske dozvole (04.09.2018.)

Odvjetnik obitelji Torre/Tafra je u zakonskom roku podnio žalbu protiv pravomoćnosti građevinske dozvole. Uvid u izdanu dozvolu.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, rješavajući o zajedničkoj žalbi protiv rješenja Splitsko dalmatinske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Vis, KLASA: UP/I-361-03/1701/000043. URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-18-0007 od 10. svibnja 2018. godine, u stvari izdavanja građevinske dozvole, na temelju članka 102. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17), u svezi sa čl. 105. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09), donosi slijedeće.

RJEŠENJE

Poništava se rješenje Splitsko dalmatinske županije. Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje. Ispostava Vis, KLASA: UP/I-361-03/17-01/000043, URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-18-0007 od 10. svibnja 2018. godine i predmet vraća tijelu prvog stupnja na ponovni postupak.

Obrazloženje

Pobijanim rješenjem dozvoljava se investitoru AMES IZLETI d.o.o., HR-21485 Komiža, Ulica Tina Ujevića 18., OIB: 17144962987, rekonstrukcija stambene i pomoćne građevine. 2. skupine, položene na čest. zgr. 1498 k.o. Komiža (koja se formira od čest. zgr. 1498 i čest. zem. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža) u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio te građevinske dozvole, zajedničke oznake projekta Z.O.P: GL 20/17, glavnog projektanta Ante Mardešića. dipi, ing. arh. br. ovi. A 365, a koji se sastoji od dijelova navedenih u točci I izreke te dozvole i čini njen sastavni dio.

U pravodobno izjavljenoj žalbi protiv tog rješenja žalitelji navode da je pobijanom građevinskom dozvolom odobrena rekonstrukcija na način da bi građevina nakon rekonstrukcije imala dvostruko veći volumen te uz među sa čest. zem. 7326/2 i 7328 k.o. Komiža u njihovom vlasništvu na koji način bi se u potpunosti zatvorio svjetlarnik njihove autohtone kamene kuće, a zbog čega se vodi postupak na Općinskom sudu u Splitu, posl. br. Psp-193/2017 radi smetanja posjeda.

Navode nadalje da je u projektnoj dokumentaciji i građevinskoj dozvoli propušteno navesti da se radi o dvojnoj zgradi jer je zgrada koja se rekonstruira istočnom stranom položena na međi sa k.č.br. 7326/2 k.o. Komiža, a južnom – dograđenom stranom na međi sa k.č.br. 7328 k.o. Komiža u njihovom vlasništvu, na kojoj čestici postoji zakonita zgrada izgrađena prije 1968. i koja na sjevernoj i zapadnoj strani ima otvore, pa traže usklađenje projekta sa općim i posebnim uvjetima gradnje za zaštićeni dio naselja i zaštićene ruralne cjeline, a posebno uvjeta minimalne udaljenosti od ruba čestice i postojeće susjedne građevine, a posebno prikaz postojećeg stanja cjelovitom snimkom u kojoj će grafički i tekstualno biti vidljivo da se radi o dvojnoj kući i na koji način su otvori susjedne zgrade funkcionalni nakon predmetne rekonstrukcije.

Posebno navode da je u projektu potrebno uvažiti uzancu koja važi za projektiranje dvojnih kuća – elaborat zaštite od požara i pripadajuću potvrdu nadležnog tijela – Ministarstva unutarnjih poslova, da je prilikom projektiranja potrebo voditi računa o odredbi čl. 82. PPU Grada Komiže (Službeni glasnik Grada Komiže. br. 10/06, 2/15) koji regulira uvjete gradnje na Biševu i kojim člankom je propisano da treba poštivati zatečenu graditeljsku strukturu i položaj na parceli, da se rješenjem Ministarstva kulture. Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu UP/I612-08/18-05/0026 o zaštiti arheološkog lokaliteta propisuje uvjet očuvanja krajobraznog karaktera i harmoničkog sklada cjeline što s predmetnim projektom nije poštivano, da nije jasno kako Konzervatorski odjel nije posebnim uvjetima uvjetovao oblikovanje predmetnog projekta već samo arheološka istraživanja te da je PPU Grada Komiže čl. 42. propisano da se u ruralnim cjelinama moraju zadržati postojeći suhozidi ograda, a nove ograde moraju biti od kamena, a prethodnim ilegalnim gradnjama suhozidi su već porušeni a projektom se ne predviđa njihova obnova.

Također navode da je odredbama PPU Grada Komiže predmetno područje zaštićeno kao nepokretno kulturno dobro – ruralna cjelina, da temeljem čl. 89c Izmjena i dopuna Plana je potrebno ishoditi posebne uvjete Ministarstva zaštite okoliša i prirode koji nisu ishođeni te da iz spisa predmeta i građevinske dozvole nije jasno da li za gradnju na Biševu obvezno donošenje urbanističkog plana i dokumenata koji mu trebaju prethoditi.

Predlažu pobijanu građevinsku dozvolu poništiti i predmet vratiti tijelu prvog stupnja na ponovni postupak.

Žalba je osnovana.

Pobijanu građevinsku dozvolu donijelo je prvostupanjsko tijelo pozivom na odredbu članka 99. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17) u povodu zahtjeva investitora Ames izleti d.o.o. iz Komiže od 30.10.2017. usmjerenog na rekonstrukciju postojeće građevine prema glavnom projektu koji je priložen uz zahtjev.

Postupajući po postavljenom zahtjevu tijelo prvog stupnja je utvrdilo da se predmetna građevna čestica nalazi unutar obuhvata Prostornog plana uređenja grada Komiže (Službeni glasnik br. 10/06, 2/15) i to unutar granice površina za razvoj i uređenje površina naselja izgrađeni dio.

Pregledom geodetskog projekta izrađenog od tvrtke Geo arcus 3d d.o.o. iz Splita. OIB: 78196864792, ovlaštenog inženjera geodezije Andre Marinkovića, ing. geod. br. ovi. Geo 800, oznake 1/2018 od 11. siječnja 2018. godine koji prileži spisu predmeta razv idno je da istim navedena površina građevne čestice 329 m2 (od toga 1498 – zgrada 45 m2, 7326/3 – dvorište 26 nr. 7343/5 – dvorište 258 m2), a koja površina je i navedena u glavnom projektu uz građevinsku dozvolu.

Odredbom čl. 68. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17) propisano je da je glavni projekt skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta, čl. 69. stavak 1. istog Zakona propisano je da glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži: arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektrotehnički projekt i strojarski projekt, a čl. 70. stavak 1. Zakona o gradnji propisano je da je sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedna ili više građevina na građevnoj čestici uz projekte iz čl. 69. stavka 1. tog Zakona je i geodetski projekt.

Odredbom čl. 70. stavak 5. Zakona o gradnji propisano je da se na temelju geodetskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole međusobno usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru, iskolčenje građevine i evidentiranje građevine u katastru, bez izrade dodatnih snimaka i elaborata te izdavanje potvrda, propisanih posebnim propisima koji ureduju državnu izmjeru i katastar.

Odredbom čl. 108. stavak 2. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13) propisano je da se zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole između ostalog prilaže dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole, a u konkretnom slučaju, investitor nije dokazao vlasništvo za cjelokupnu površinu građevne čestice koja bi trebala nastati provedbom geodetskog projekta.

Naime, uvidom u posjedovni list br. 1218 Državne geodetske uprave. Područnog ureda za katastar Split, Ispostava za katastar nekretnina Vis, razvidno je da k.č.br. 1498, 7326/3 i 7343/5 sve k.o. Komiža, od kojih se formira građevna čestica imaju ukupnu površinu 309 m2 (od toga 1498-zgrada 46 m2, 7326/3 – dvorište 26 m2. 7343/5 – dvorište 237 m2), a uvidom u izvadak iz zemljišne knjige, z.k. uložak 3804, razvidno je da površina čest. zgr. 1498 – kuća stojna nije upisana, a površina dvorišta k.č. 73256/3 iznosi 26 m2, a dvorišta k.č. 7343/5 iznosi 237 m2, ukupno 263 m2.

Iz navedenog proizlazi da je izmjerom na terenu, prilikom izrade geodetskog projekta došlo do razlike površine u odnosu na zgr. 1498 koja je manja za 1 m2 (upisana 46 m2,’ sada 45 m2, te u odnosu na k.č.br. 7343/5 (upisana u površini od 237 m2, sada 258 m2), a za koju razliku investitor nije dokazao pravni interes.

Nadalje, činjenično stanje u odnosu na otvore na zgradi smještenoj susjednoj građevnoj čestici oznake 7328 k.o. Komiža u vlasništvu žalitelja, nije na pravilan i potpun način utvrđeno.

Spisu naime prileži zapisnik sa očevida na terenu od 29. ožujka 2018. godine kojem je prisustvovao samo voditelj postupka i o kojem u spisu ne prileži nikakav dokaz da su stranke u postupku bile o istom obaviještene. Tim zapisnikom samo je navedeno da je stanje na terenu onakvo kakvo je prikazano priloženom dokumentacijom te da je investitor započeo sa izvođenjem radova. Uz zapisnik nije priložena nijedna fotografija sa očevida.

U obrazloženju pobijane građevinske dozvole navedeno je da su žalitelji prilikom saslušanja pred tijelom prvog stupnja prigovorili zatvaranju svjetlarnika na njihovoj građevini, a u odnosu na tu primjedbu tijelo pnog stupnja očitovalo se da ista nije od utjecaja na izdavanje građevinske dozvole iz razloga što se ne radi o svjetlarniku već o dijelu otvora vrata, veličine cca 0,15 m x 0,90 m koji nije zatvoren, odnosno sazidan prilikom zatvaranja, odnosno zidanja vrata nakon što vlasnici čest zem. 7328 k.o. Komiža više nisu mogli koristiti prilaz preko čest. zem. 7326/3 k.o. Komiža.

Žalitelji u svojoj žalbi navode da je kuća izgrađena na k.č.br. 7328 k.o. Komiža izgrađena prije 15.2.1968. godine, za što spisu ne prileži nikakav dokaz, a tijelo prvog stupnja spisu predmeta nije priložilo nikakav dokaz ni ti je u postupku utvrđivalo da otvor na pročelju susjedne građevine ne bi bio postojeći, niti kada je i temeljem čega (sudska odluka i sl.) otvor za koji tijelo prvog stupnja navodi da su bila vrata djelomično zazidan.

Dakle, u odnosu na navedeni otvor činjenično stanje ocjenjuje se nepotpuno utvrđenim jer nije utvrđeno radi li se o kući izgrađenoj prije 15.2.1968. godine, ako se radi da li je taj otvor starosti kao i građevina te zbog čega je zazida, a o tog utvrđenja ovisi radi li se o stečenom pravu žalitelja koje se izdavanjem pobijane građevinske dozvole za rekonstrukciju na susjednoj građevnoj čestici ne bi moglo ukinuti ili ograničiti.

Stoga se pobijana građevinska dozvola nije mogla ocijeniti pravilna i na zakonu osnovana pa je pozivom na odredbu čl. 117. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09) istu trebalo poništiti i predmet vratiti tijelu prvog stupnja na ponovni postupak u kojem će se vodeći računa o naprijed navedenom provesti postupak i donijeti nova, na zakonu osnovana odluka u ovoj upravnoj stvari, vodeći računa i o ostalim žalbenim navodima i obrazložena na način kako to propisuje odredba čl. 98. stavak 5. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09).

Upravna pristojba na žalbi po Tar.br.3 Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi Narodne novine», br. 8/2017) propisane Zakonom o upravnim pristojbama Narodne novine», br. 115/16) nalijepljena je i poništena na žalbi.

23. Očevid u postupku izdavanja građevinske dozvole (22.10.2018.)

Iz teksta o poništenju građevinske dozvole: “Spisu je priložen zapisnik sa očevida na terenu od 29. ožujka 2018. godine kojem je prisustvovao samo voditelj postupka i o kojem u spisu ne prileži nikakav dokaz da su stranke u postupku bile o istom obaviještene. Tim zapisnikom samo je navedeno da je stanje na terenu onakvo kakvo je prikazano priloženom dokumentacijom te da je investitor započeo sa izvođenjem radova. Uz zapisnik nije priložena nijedna fotografija sa očevida.

Zaključak: gosp. Petar Petric uopće nije obavio očevid, te ga je dužan provesti po zakonskoj dužnosti.

24. Prigovori na očevid

Poštovani g. Petric,

Prilažemo prigovore na očevid održan 6. studenoga 2018. godine na Biševu, u postupku izdavanja građevinske dozvole i molimo da se isti unesu u zapisnik kako je bilo dogovoreno na samom očevidu (u prilogu).

Prigovori su sljedeći:

Prilikom izdavanja građevinske dozvole, nadležno tijelo dužno je u obzir uzeti sljedeće činjenice:

– da je postojeća gradnja bespravno sagrađena (rješenje kojim se nalaže rušenje navedene gradnje nalazi se u prilogu) i to bez ikakvih konzultacija s međašima odnosno susjedima;
– da se ista nalazi u zoni pod preventivnom zaštitom (vidjeti rješenje i ispravak rješenja Ministarstva kulture RH u prilogu) te da unutar ove zone nisu dopušteni nikakvi građevinski zahvati kao ni ostale aktivnosti koje mogu narušiti integritet lokaliteta, a na uvid dostavljenim projektom to se opetovano čini;

– da je na Općinskom sudu u Splitu u tijeku spor radi smetanja posjeda, među ostalim, jer se u potpunosti zatvara sporni svjetlarnik autohtone kamene kuće;

– da se građevne čestice nalaze u obuhvatu Prostornog plana uređenja grada Komiže (Službeni glasnik Grada Komiže 10/06, 2/15), točnije odredbe članka 82. koja regulira uvjete građenja na Biševu, Napoje i to unutar zone B, a koja se dotavljenim projektom krši;

– da je tlocrtna projekcija, odnosno građevinska (brutto) površina, povećana za barem 35%, i to na tri etaže;

– da je povijesne građevine potrebno obnavljati cjelovito, bez obzira na vlasničku strukturu te nije dopušteno povećanje katnosti, a ovaj projekt obuhvaća dogradnju tlocrtne površine preko 50% i nadogradnju još jedne etaže;

– da se protupravna gradnja nalazi 3 m od prometnice i ogradnim zidom blokira put vatrogasnim vozilima čime se ugrožava sigurnost građana na otoku;

– da namjena projekta nije stambena nego turističko-ugostiteljska;

– da će zid od 3m zakloniti u potpunosti pogled na more i susjedima ugroziti pravo na zrak i svijetlo;

–  nadalje, kada je riječ o potvrdi Konzervatorskog odjela u Splitu potrebno je temeljem članka 81. Odluke o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Komiže od 2015. godine, izraditi konzervatorsku podlogu i to bez obzira na pravni stupanj zaštite, tj. izradi urbanističkog plana na Biševu treba prethoditi arheološko rekognisticiranje terena ili izrada konzervatorske podloge, a koja ne postoji;

– da su rješenjem o uvjetima građenja splitsko – dalmatinske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostave Vis od 1. lipnja 2011. (UP/I-361-03/08-02/32) propisani uvjeti za oblikovanje građevine, a koji projektom dostavljenim na uvid na samom očevidu nisu ispoštovani, točnije: arhitektonsko oblikovanje građevine mora biti prilagođeno ambijentu, usklađeno s krajobrazom i slikom anselja; tlocrtne i visinske dimenzije građevine, oblikovanje pročelja, pokrov i nagib krova, te građevni materijali, moraju biti u skladu s tradicijski korištenim materijalima, u skladu s okolnim građevinama, krajobrazom i načinom garđenja na dotičnom području;

– da je projektom koji je na očevidu dan na uvid prekoračena međa na česticu 7343/6;

– da je između ceste (ulice) i kuće obvezno uređenje predvrtova, da nije predviđen prostor za vrt, zelenilo i tzv. arlu susjeda, štoviše, projekt uopće ne sadrži uvjete i mjere Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a radi se o području koje je pod posebnom zaštitom europskog prava u vidu prostora uključenog u područje NATURA 2000 koje se grubo krši;

– da suhozidi predstavljaju zakonom zaštićeno nematerijalno dobro, a porušeni su te u predmetnom objektu nije predviđena njihova obnova;

– da je prilikom gradnje građevine obvezno očuvanje prirodne konfiguracije terena građevne čestice na način da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja, a kosi teren uređuje kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zatečenom nagibu;

– da visina potpornih zidova ne smije prijeći 1,5 m i da se ograde mogu izvoditi do 1,5 m visine;

– da investitor nije dokazao pravni interes za izdavanje građevinske dozvole, odnosno da je prilikom izrade geodetskog projekta došlo do razlike u izmjeri površine, koja i dalje nije izmijenjena, a kako se navodi u rješenju od 10. svibnja 2018. godine kojime se poništava rješenje Splitsko dalmatinske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje u stvari izdavanja građevinske dozvole (u prilogu).

Također, sukladno Zakonu o općem upravnom postupku molimo da nam navedeni zapisnik povratno pošaljete na uvid kao i Vaš zaključak o očevidu.

25. Nastavak bespravnih radova početkom 2019. na zatvorenom gradilištu

26. Novi geodetski projekt stambene zagrade (26.04.2019.)

Predmet: GEODETSKI PROJEKT stambene zgrade

– obavijest o predočavanju geodetskog projekta

Na zahtjev investitora “AMES IZLETI” d.o.o, Tina Ujevića 18, Komiža, izrađen je GEODETSKI PROJEKT stambene zgrade temeljem Pravilnika o geodetskom projektu. U sklopu geodetskog projekta izvršeno je spajanje č.zgr.1498, č.zem.7326/3, č.zem.7343/5 K.o. Komiža u č.zgr. 1498 K.o. Komiža, te evidentiranje stambene zgrade, pomoćne zgrade, spremnika i bazena na novonastaloj č.zgr. 1498 K.o. Komiža.

Na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa katastarskim česticama koje su predmet ovog projekta upisani ste kao nositelj prava u katastru i/ili zemljišnoj knjizi i to kao:

– posjednik na k.č K.o. Komiža č.zem.7326/2,7328,7343/6

– vlasnik na k.č K.o. Komiža č.zem.7326/2, 7328, 7343/6

Za potrebe uvida u grafički dio geodetskog projekta u prilogu Vam dostavljamo kopije katastarskog plana predloženog novog stanja u katastru i zemljišnoj knjizi.

U knjižnom dijelu katastarskog operata i zemljišnoknjižne evidencije za Vaše katastarske čestice podaci o adresi, načinu uporabe i površini ostaju nepromjenjeni. Ukoliko nemate primjedbi na stanje prikazano na dostavljenim kopijama plana niste se dužni očitovati i projekt se smatra predočenim. Ukoliko ipak želite izvršiti detaljan uvid u izrađeni projekt isto možete učiniti dana 06.05.2019. u vremenu od 8:30 sati u prostorijama Starčevićeva 8, Split.

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova: Marinković Andro ovl.ing. geod.

Izrada Geodetskog projekta za česticu za koju ovlašteni inženjer zna da je međa sporna je protuzakonita. Na ovaj način investitor pokušava uplaniti nepostojeće (neizgrađene) objekte – pomoćnu zgradu i bazen (vidljivo na priloženim fotografijama).

27. Dopis Državnoj geodetskoj upravi u vezi izrade novog geodetskog projekta (14.05.2019.)

Poštovani,

Dana 13.05.2019.g. primili smo pisanim putem obavijest o predočavanju Geodetskog projekta kojeg je izradila vaša tvrtka GeoARCUS 3D d.o.o. za investitora Ames Izleti d.o.o. na katastarskim česticama 7343/5, 7326/3 i *1498 u k.o. Komiža na otoku Biševu. Na predočavanje smo pozvani u svojstvu susjeda.

U pozivu piše da će se predočavanje održati 06.05.2019.g. u prostorijama Vaše tvrkte u Splitu, dakle 7 dana prije nego smo uopće i dobili Vašu obavijest. Pošto je očito da nismo mogli izvršiti uvid u geodetski projekt jer smo obavijest o predočavanju dobili tek 7 dana nakon što je predočavanje zakazano, ovim putem zahtijevamo da nam se omogući predočavnaje u razumnom roku i da o predočavanju budemo obaviješteni prije nego se ono održi.

Također Vas upozoravamo da je međa između naših čestica (7343/6 i 7328) i predmetnih čestica (7343/5) sporna jer je Vaš investitor tijekom bespravnih radova (za koje mu je izdano rješenje u uklanjanju KLASA: UP/I-362-02/17-02/1753, URBROJ 531-07-1-2-1-18-03) ušao u našu česticu cca 1m, a na Vašoj snimci koju ste nam u pozivu poslali prikazali ste kao da to nije slučaj, tj. kao da nije sa bespravnim objektom ušao u našu česticu. S ovim prikazom međa Vi mu praktički ozakonjujete otimačinu našeg zemljišta.  Prema tome Vaš prikaz granice u Geodetskom projektu je neprihvatljiv, te smatramo da se granica između nas i Vašeg investitora treba urediti u sudskom postupku prije izrade bilo kakvog Geodetskog projekta.
Koliko smo mi upozanti sa zakonom, izrada Geodetskog projekta za česticu za koju ovlašteni inženjer zna da je međa sporna je protuzakonita te Vas molimo da nas obavijestite je li to zaista tako. Ako jest biti ćemo prisiljeni potražiti zaštitu od nadležnih tijela.

Molimo Vas uvažite naše zahtjeve te u skladu sa zakonom odustanete od izrade Geodetskog projekta dok se sudskim putem ne uredi međa između nas i Vašeg investitora.

28. Prijedlog za uređenje međe (17.05.2019.)

Odvjetnik suvlasnika obitelji Torre/Tafra pokrenuo je postupak za uređenjem međe. Međe se uređuju zbog utvrđivanja rasprostiranja vlasništva na nekretnini, povrede vlasništva i naknade štete zbog povrede.

29. Očevid od strane općinskog suda u Splitu radi smetanja posjeda (12.09.2019.)

Zbog promjene sudca (gđa. Sanda Petričić), obnavljaju se rezultati raspravljanja, a glavna rasprava počinje ispočetka. Novi sudac je g. Branko Malenica.

Utvrđuje se kako su na lice mjesta pristupili sudski vještak za geodeziju Rajko Radišić, te svjedoci Ecija Zamberlin, Boris Klarić i Mate Vitaljić, a nije pristupila Lada Kraljević, koja je po kazivanju tužiteljice s prebivalištem i Zagrebu, spriječena pristupiti.

Pun. tužiteljice također prilaže u spis ovjerenu izjavu suvlasnika nekretnine tužiteljice Alekse Torre koja se uručuje protivnoj stranci.

30. Poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (10.09.2019.)

https://spasimobisevo.org/bespravna-gradnja-na-bisevu-izmjene-i-dopune-projektne-dokumentacije-04-2019/

31. Primjedbe na izdavanje druge građevinske dozvole (30.09.2019.)

Nije nam jasno kako investitor uopće može tražiti dozvolu unatoč grubom kršenju Zakona o gradnji i Prostornog plana uređenja Grada Komiže. Smatramo kako je ovo grubi pokušaj legalizacije bespravne gradnje, devastacije arheološkog lokaliteta, nedvojbene otimačine naše zemlje, te mutnih poslova s kreditom Hrvatske banke za obnovu i razvoj. S obzirom na sve navedeno, predlaže se poništiti građevinsku dozvolu kako bi se zaštitio javni interes, prvenstveno u usklađenosti s prostornim planom i zaštiti prava drugih (stranaka u postupku) te usklađenosti s posebnim propisima.

32. Nastavak radova na zatvorenom gradilištu (14.02.2020.)

Investitor Pjerino Ivčević je unatoč činjenici da je gradilište zatvoreno nastavio s građevinskim radovima, što je prijavljeno Policijskoj postaji Vis, građevinskoj inspekciji i Gradu Komiži radi kršenja Odluke o komunalnom redu.

33. Održano treće pripremno ročište kod Općinskog suda u Splitu radi smetanja posjeda (04.03.2020.)

Utvrduje se kako sudski vještak Rajko Radišić do održavanja današnjeg ročišta nije dostavio očitovanje na primjedbe tužiteljice.

Utvrđuje se kako je pristupila svjedokinja Lada Kraljević.

Utvrđuje se kako je pirstupila tužena Silvana Ivčević (Ames izleti d.o.o.)

Sljedeće ročište radi pregleda dokazne građe određuje se za 28. travnja 2020. u 9,30 sati, uz napomenu strankama kako će sud tom prilikom zaključiti raspravljanje.

34. Obustava postupka izdavanja građevinske dozvole

REPUBLIKA HRVATSKA Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Vis

KLASA: UP/l-361-03/17-01/000043
URBROJ: 2181/1-11-00-09/01-20-0022 Vis, 25.09.2020.

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za grasiteljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Vis, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka AMES IZLETI d.o.o., HR-21485. Ulica Tina Ujevića 18, OIB: …, temeljem čanka 46. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.) doonosi

RJEŠENJE

Obustavlja se postupak pokrenut po zahtjevu koje je dana 30. 10. 2017. godine podnijela tvrtka AMES IZLETI d.o.o., HR-21485, Ulica Tina Ujevića 18. OIB: …, za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene zgrade položene na čest. zgr. 1498 k.o. Komiža (koja se formira od čest. zgr. 1498 i čest. zem. 7343/5 i 7326 k.o. Komiža).

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj AMES IZLETI d.o.o., HR-21485 Komiža, Ulica Tina Ujevića 18, OIB …je zatražio podneskom od 30.10.2017. godine izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine navedene u izreci.

Međutim podnositelj zahtjeva je svojim pisanim podneskom zaprimljenim 24. rujna 2020. godine, sukladno odredbi čl.46. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku, odustao od svog zahtjeva, te je, budući da nastavak postupka nije u javnom interesu, niti to zahtijeva protivna stranka, temeljem odredbe čl. 46. st. 2. Zakona o općem upravnom postupku, riješeno kao u izreci.

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (“Narodne novine” broj 8/17. i 37/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

VODITELJ PODODSJEKA

Petar Petric dipl.ing.arh.

35. Odgovor glavne građevinske inspektorice Nives Dokoza

Temeljem odgovora nadležne građevinske inspekcije u predmetu KLASA: UP/I-362-02/17-02/01753 od 10. siječnja 2018. g. kojim je naređeno investitoru Ames izleti d.o.o. uklanjanje zida dužine 6,0m visine 1,60m u sklopu dogradnje postojeće građevine ukloni građevinu „L“ oblika koja se gradi na lokaciji Poje, Biševo na k.č.z. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža bez pravomoćne građevinske dozvole, temeljem optužnog prijedloga Područnog ureda u Splitu,  Prekršajni sud u Splitu je izrekao kaznu investitoru u iznosu od 15.000,00kn, dok novčane kazne nisu izrečene. Dana 29. lipnja 2020. g. građevinski inspektor je donio rješenje kojim je obustavljen postupak izvršenja rješenja jer je stranka izvršila obvezu iz inspekcijskog rješenja.

Što se tiče rješenja KLASA: UP/I-362-02/17-02/01754 od 11. siječnja 2018. g. kojim je naređeno uklanjanje betonske ploče nepravilnog oblika max dim. 29,0×7,0m a koja je izgrađena izvan građevinskog područja na lokaciji Poje, Biševo, na k.č.z. 7562/1 k.o. Komiža, investitor nije postupio po rješenju o uklanjanju,  a što se tiče izvršenja inspekcijskog rješenja po službenoj dužnosti – putem ugovornog izvođača – radi se o postupku o kojem se odlučuje na nivou Državnog inspektorata RH, i to prije odluke o izvršenju svakog pojedinog inspekcijskog rješenja provjeravaju se sve okolnosti i aktuelne činjenice kako bi prisilno uklanjanje građevine iz prostora bilo svrsishodno i u općem interesu. Iz tog razloga se prvo uklanjanju građevine koje se grade ili su izgrađene izvan građevinskog područja i za koje nije moguće ishoditi akt o građenju.

Zanimljivost: oglas na portalu Njuškalo.hr

Vrijedan je pažnje oglas iz 2015. u kojem je vidljivo da Ivčević zna o kakvom se vrijednom objektu i ambijentu radi. Naravno, i tu je iznesen cijeli niz neistina vezano uz starost objekta i površine kuće te vrta. (link: https://www.njuskalo.hr/nekretnine/kuca-bisevo-katnica-110-m2-oglas-13995645)

Iz medija

OZNAKE

Ames izleti | arhitekt Ante Mardešić | bespravna gradnja | građevinska dozvola | Gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević | HBOR (Hrvatska banka za obnovu i razvoj) | klijentelizam | lokalna korupcija | lokalni šerif | nepotizam | Otok Biševo | Petar Petric voditelj ispostave Vis | Pjerino Ivčević | Radoslav Bužančić | Sanja Buble | Silvana Ivčević | sadašnjost (kategorija)

OSTAVITE SVOJ KOMENTAR