Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) s 2 milijuna kuna financira bespravnu gradnju

Dana 05.09.2017. upućena prijava bespravne gradnje građevinskoj inspekciji u Splitu.

Dana 05.12.2017. iz ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja odgovaraju:

Građevinska inspekcija obavila je nadzor na navedenoj lokaciji te utvrdila da se izvode radovi bez potrebnih odobrenja za gradnju. Inspektor je zatvorio gradilište službenim znakom te je daljnji inspekcijski postupak u tijeku.

Dana 27.12.2017. očitovanje iz Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Splitu koji potpisuje Pročelnik dr. sc. Radoslav Bužančić :

Bespravna gradnja i iskopi na tom mjestu imaju negativan utjecaj na crkvu i potencijalni arheološki lokalitet, stoga je odlučeno da se, na okolnim česticama, provede preventivna zaštita dok se ne utvrde spomenička svojstva u navedenom obuhvatu. Time bi se zaustavilo daljnje devastiranje i omogućilo buduće prezentiranje ostataka benediktinskog samostana ukoliko oni budu pronađeni.

Građevinska inspekcija zatvorila je bespravno gradilište

Dana 5. siječnja 2018. očitao se i pomoćnik ministrice kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine,  gosp. Davor Trupković:

Imajući u vidu podatke iz povijesnih izvora i slojevitost položaja, Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu, kao nadležno tijelo, provesti će postupak revizije rješenja kulturnog dobra u cilju utvrdivanja opsega arheološkog nalazišta, mjera zaštite i mogućnosti prezentacije ostataka benediktinskog samostana na položaju gdje istraživanja potvrde njegove ostatke. Istraživanja šireg područja, uključivo graditeljski sklop u neposrednom okruženju crkve sv. Silvestra, trebala bi utvrditi položaj samostanske kuće i malog benediktinskog cenobija čime bi se mogli steći uvjeti za prezentaciju arheoloških ostataka izvan same crkve.

S obzirom na prirodne i kulturne vrijednosti cijelog područja otoka Biševo koje zajedno predstavljaju iznimni ambijent i autentični krajolik pučinskog jadranskog otoka, smatramo nužnim očuvanje navedenih vrijednosti u najvećoj mogućoj mjeri. Medutim, nadležnosti i mehanizmi očuvanja prelaze okvire isključivo konzervatorskog pristupa te je potrebno aktivirati i druge mehanizme zaštite (Područje ekološke mreže Natura 2000, Geopark Viški arhipelag) koji će utjecati na kvalitetno planiranje i upravljanje vrijednostima otoka.

Kuća investitora Pjerina Ivčevića (lijevo) i susjedna kuća obitelji Torre/Tafra (cca 45m2), za čiji je otkup Ivčević bahato ponudio 4000 Eura.

1. Podaci o gradilištu

Gradilište nije označeno prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). Iako se ne može utvrditi temeljem čega se gradi, sigurno je da se jre trebalo raditi prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), tj. da je vlasnik trebao ishoditi građevinsku dozvolu (članci 106 – 120). Naime, djelomično se radi o rekonstrukciji zgrade izgrađene prije 15. veljače 1968. godine, a djelomično o dogradnji i novogradnji što je jasno iz fotografija gradilišta u prilogu.

Katastarsko stanje: crveno je Ivčević (građevisnka zona), zeleno Torre/Tafra (građevinska zona), plavo Karlovac (izvan građevne zone). Čestica 7343/4 je javni put. (izvor ahrheoloških lokaliteta: The Adriatic Islands Project. Volume 3. The Archaeological Heritage of Vis Bisevo Svetac Palagruza and Solta)

2. Usklađenost s prostorno – planskom dokumentacijom

Građevne čestice nalaze se u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Komiže (“Službeni glasnik Grada Komiže”, broj 10/06, 2/15).

Prema kartografskom prikazu „Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih ograničenja u prostoru“, čestice se nalaze u osobito vrijednom predjelu – prirodnom krajobrazu i u ekološkoj mreži označenoj s HR2001097, Biševo kopno. Nameće se pitanje veličine degradacije prirode, uništenja dijela krajobraza…

Devastacija dijela suhozida, tamponiranje i betoniranje cca 850m2 parcele pod zaštitom Natura 2000 (izmjereno preko http://geoportal.dgu.hr). Ivčević nije vlasnik čestice 7562/1.

Prema kartografskom prikazu „Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih uvjeta korištenja“, čestice se nalaze u arheološkom području. Dodatno, nalaze se kontaktnoj zoni crkve sv. Silvestra upisane u Registar kulturnih dobara Hrvatske. Drugim riječima, minimalno potrebna je bila potvrda glavnog projekta nadležnog javnopravnog tijela.

Uvažavajući delikatni kontekst, činjenicu da je prilikom zemljanih radova (koji su u glavnini napravljeni) bio potreban barem arheološki nadzor, vlasnik čestice u prekršaju je prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17).

Do sada nezakonito izgrađeni dio odvojen od postojeće građevine nije usklađen s odredbama iz PPUG-a Komiže, naročito uvjetima iz članka 31 koji se odnose na uvjete izgradnje u izgrađenom kontaktnom području. Nije usklađen u pogledu udaljenosti objekata od granica čestice i tlocrtnih veličina što znači da se za ovako zamišljen sklop niti ne može dobiti građevinska dozvola.

Dio postojeće građevine uklonjen je, a neki otvori su zazidani. Za uklanjanje je bila potrebna dozvola za uklanjanje, a izmjena otvora na tradicijskim građevinama principijelno nije dopuštena.

https://www.youtube.com/watch?v=57ESvKnFxYc

3. Zaštita na radu

Naročito je opasno i utječe na sigurnost mještana činjenica da gradilište nema zaštitnu ogradu, a iskopi su duboki minimalno 3 metra te se dio iskopa nalazi neposredno uz prometnicu. Iskopi i grubi građevinski radovi u jednom dijelu nalaze se i uz susjednu izgrađenu česticu pa postoji mogućnost i od materijalne štete.

4. Zloupotreba javnog novca

Osim toga, u vlasnički list upisano je založno pravo radi osiguranja tražbine od strane Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Budući da je uobičajena praksa odobravanje kredita za zakonito građenje, onda je i kredit HBOR-a utrošen na nezakonite radnje.

Traži se od nadležnih tijela postupanje u skladu s kaznenim odredbama pripadajućih zakona.

Iako iz HBOR-a tvrde da za sve navedene radove nije potreban akt koji dozvoljava gradnju, iz Županije smo dobili upravo suprotan odgovor. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje splitsko-dalmatinske županije daje očitovanje kako je za predviđene zahvate (rekonstrukcija i proširenje postojećeg objekta, izgradnja donjeg dijela zgrade, izgradnja rezervoara za vodum izgradnja ogradnog zida i dr.) nedvojbeno potrebno ishoditi građevinsku dozvolu na temelju glavnog projekta.

5. Investitor Ames izleti j.d.o.o

Naime, bez dozvole za gradnju g. Pjerino Ivčević početkom 2017. započeo je izgradnju objekta unutar dvorišta obiteljske kuće na č.zgr. 1498, č.zem. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža (čijih je vlasnik tvrtka AMES IZLETI j.d.o.o. ), te bez pristanka susjeda direktno naslonio gradnjom svega 14 cm od kuće (prizemnice) na č.zem. 7328, 7326/1 i 7326/2 k.o. Komiža zatvarajući svjetlarnik sa sjeverne strane. Čini se da je naumio izgraditi dvokatnicu s još dva objekta direktno na granici katastarske čestice.

Predviđeni Ivčevićev projekt u blizini crkve sv. Silvestra

Anatomija devastacije:

  • Pjerino Ivčević (AMES izleti j.d.o.o.) gradi pomoćni objekt na č.zem. 7326/3. Naslanja se na susjednu kuću na č.zem. 7328 i time želi zatvoriti svjetlarnik (susjedna kuća ima samo jedan prozor i svjetlarnik),
  • Otvara prozor na č.zem. 7326/2 (taj je zid u međuvrenu porušila oluja — video : https://youtu.be/LAmDvz1o4G4?t=49),
    gradi ukopani objekt nepoznate namjene na međašu s č.zem 7343/6 i na manje od pola metra od kuće na č.zem. 7328,
  • Temeljenje spomenutog objekta niže od kuće na č.zem. 7328. bez ikakve projektne dokumentacije, ispitivanja i zaštite građevinske jame što je zaigurno poremetilo statiku kamene prizemnice (ovo mora potvrditi statičar),
  • Predviđa se gradnja zida visine 2m koji bi zatvarao vrt, a bi time bi potpuno blokirao postojeći pogled na more kuće na č.zem. 7328,
  • Investitor širi svoju parcelu č.zem. 7343/5 više od 1.5m na javni put č.zem. 7343/4 i time bi onemogućio prolaz vatrogasnim vozilima u slučaju požara.
  • Investitor izvan ovog građevinskog sklopa na udaljenosti 40-tak metara od crkve (broja č.zem. 7562/1 k.o. Komiža), bez dozvole za gradnju i odobravanja vlasnika gosp. Nevena Karlovca tamponira i betonira cca 500m2. Ti radovi svojim izgledom grubo narušavaju arheološki lokalitet samostana sv. Silvestra i cjelokupan krajolik naselja Poje (vidljivo iz priložene fotografije).

Investitor se doslovno naslanja na susjednu kuću i time zatvara svjetlarnik susjedne prizemnice

Investitor otvara prozor na susjednu parcelu bez prethodne suglasnosti vlasnika

Pjerino Ivčević suprug je vlasnice tvrtke AMES IZLETI j.d.o.o, te prvi rođak komiške gradonačelnice Tonke Ivčević.

Temeljem usmenog očitovanja g. Petra Petrica voditelja Ispostave Vis, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Županije Splitsko-dalmatinske, da nije prijavljena gradnja na otoku Biševu i da ne postoji dozvola za građenje za istu, za vjerovati je kako investitori i izvođači radova na predmetnoj č.zgr. 1498, te č.zem. 7326/3 i 7343/5 k.o. Komiža grubo krše članke 162. i 167. Zakona o gradnji.

Nepropisno izvedeni i osigurani iskopi remete statiku susjednog objekta

6. Zapisnik o obavljenom arheološkom očevidu na k.d. 7343/5 K.O. Komiža:

  • Temeljem navedene dojave obavljen je očevid kojim je utvrđeno da su na k.č. 7343/5 obavljeni radovi iskopa, gradnje betonskih temelja te gradnje cisterne za vodu. Predmetna čestica nalazi se izvan obuhvata zaštite kulturnog dobra – crkve sv. Silvestra (RST-0613-1972). U vidljivom dijelu profila obavljenih iskopa nisu uočeni ostaci arhitekture niti kulturnog sloja. Pronađeno je nekoliko ulomaka kasnoantičke keramike.
  • Na k.č. 7562/1 (predmetna čestica nalazi se izvan zone zaštite crkve sv. Silvestra) koja se nalazi nasuprot k.č. 7343/5 obavljen je pregled nasipa koji je možebitno nastao odlaganjem zemlje iz iskopa nak.č. 7343/5. Navedeni nasip je betoniran. Pregledom vidljivog zemljanog dijela predmetnog nasipa nisu utvrđeni arhitektonski ili arheološki ostaci izuzev nekoliko ulomaka keramike.

https://www.youtube.com/watch?v=HMzAHKGjR5k

7. Katastarska čestica 7562/1

K.č. 7562/1 (cca 1.500 m2) u potpunom je vlasništvu gosp. Nevena Karlovca koji živi u Kaliforniji. U ekološkoj mreži Natura 2000 ta je parcela označena kao “trajni travnjak 2015“.

Valja napomenuti kako je Ivčević bez znanja i pristanka vlasnika ušao u posjed navedene čestice, gdje je tamponirao i betonirao cca 850 m2. Zbog tih radnji  je pokrenut odvojeni sudski proces.

U razgovoru za dnevnik 24 sata, saznajemo: “Kuću su zamislili kao mjesto na kojem bi gost dobio vrhunski smještaj i sadržaj okružen netaknutom prirodom, eko-vrtom, nasadima artičoka i kapara. Planirali su dovesti i nekoliko magaraca kojih više nema na tom opustjelom otočiću.”

Natura 2000, “trajni travnjaci 2015”. Jedna od praksi korisnih za klimu i okoliš je zabrana prenamjene okolišno-osjetljivih trajnih travnjaka i pašnjaka na posebnim lokalitetima unutar „Natura 2000“ područja.   Izvor: Arkod preglednik

8. Očitovanje grada Komiže

Komiška gradonačelnica gđa. Tonka Ivčević u razgovoru za Index.hr tvrdi: “Grad Komiža nije ovlašten za bespravnu gradnju i da se objekt njezina rođaka nalazi u građevinskoj zoni. Sumnja da se tamo radi išta protuzakonito.

Od pročelnika gosp. Ante Jurića dobili smo odgovor:

Sukladno Vašem dopisu u vezi bespravne gradnje na otoku Biševu očitujemo se kako slijedi:

Grad Komiža kao jedinica lokalne samouprave nije nadležan provoditi nadzor građevinskog objekta s ciljem utvrđivanja nezakonite gradnje.

Eventualna nadležnost Grada Komiže propisana je odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) koje propisuju postupanja i ovlaštenja komunalnog redara u provedbi nadzora, dok je za utvrđivanje nezakonite gradnje nadležno drugo tijelo, odnosno građevinska inspekcija.

Kako Grad Komiža u ovom trenutku nema zaposlenog komunalnog redara, nije u mogućnosti provesti nadzor sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji.

Očitovanje grada Komiže

 9. Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Dana 26. veljače 2018. dobili smo odgovor od Ministarstva graditeljstva:

Povodom više prijava koje su zaprimljene tijekom rujna 2017. godine u svezi građenja na otoku Biševu, nadležni građevinski inspektor Područnog ureda u Splitu obavio je nadzor građenja na k.č. 1498. 7343/5 i 7326/2 (građevinska zona) te na k.č. 7562/1 (izvan građevne zone), k.o. Komiža u prosincu 2017. godine. Utvrđeno je da investitor AMES IZLETI j.d.o.o. izvodi građevinske radove rekonstrukcije i građenja bez odobrenja za građenje, kao i daje na k.č. 7562/1, k.o.Komiža izbetonirao ploču nepravilnog oblika max. dimenzije 29,0x 7,0m.

Odmah je obustavljeno daljnje građenje, te su u siječnju 2018. godine donesena 2 inspekcijska rješenja o uklanjanju KLASA: UP/I- 362-02/17-02/1753 i KLASA: UP/I-362- 02/17-02/1754.

U daljnjem postupanju, građevinska inspekcija će pratiti stanje građenja na predmetnoj lokaciji te postupati sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji (“Narodne novine”, br. 153/13).

Očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

TAGS

bespravna | presente (kategorija)