Očitovanje Nautičkog centra Komiža na upit za pristup informacijama (02.10.2019.)

Službenik za informiranje tijela javne vlasti, Nautičkog centra Komiža d.o.o. sa sjedištem u Komiži, Hrvatskih mučenika 17, 21485 postupajući pod Zahtjevu za pristup informacijama Urbroj: 701/10-2019 od 02. listopada 2019. godine dana 10. listopada 2019. godine donosi:

RJEŠENJE

Odbija se u cijelosti zahtjev za pristup informacijama podnositelja zahtjeva …, sa sjedištem u Komiži, kojim se od Nautičkog centra Komiža d.o.o. traži dostava informacija i preslik dokumenata vezano za poslovnu suradnju s tvrtkom Ames izleti j.d.o.o. kao ugovornim poslovnim subjektom zaduženim za obavljanje javne usluge održavanja zamjenske brodske linije na državnoj liniji br. 612 Komiža – Biševo i obrnuto a kojom temeljem Ugovora o koncesiji upravlja Nautički centar Komiža d.o.o.

Obrazloženje

Tijelo javne vlasti odbilo je zahtjev za pristup informacijama podnesen elektroničkim putem dana 01. listopada 2019. godine sukladno čl. 23. st. 5. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 23/15, 85/15) ocjenjujući da podnositelj zahtjeva i osobe povezane s podnositeljem zahtjeva u udruženju građanske inicijative „Spasimo otok Biševo“ učestalo podnose zahtjeve identičnog ili vrlo sličnog sadržaja na koji način zloupotrebljavaju pravo na pristup informacijama izazivanjem namjernog opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti.

Predmetna praksa utvrđuje se uvidom u Službeni upisnik zahtjeva tijela javne vlasti iz čega je razvidan učestali broj zahtjeva istog ili identičnog sadržaja te izostanak svrhe i cilja podnositelja zahtjeva iz čega se zaključuje kako podnositelj preko tijela javne vlasti rješava osobne nesuglasice odnosno sporna pravna pitanja s odgovornim osobama tvrtke Ames izleti j.d.o.o za što postoje i javno dostupni transparentni dokazi (medijski publicitet).

Protiv ovog Rješenja može se u skladu s čl. 25. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) izjaviti Žalba Povjereniku za infomiranje Republike Hrvatske u roku 15 dana od dana dostave Rješenja.

Nautički centar Komiža d.o.o.

Brigita Fiamengo dir.

Očitovanje Nautičkog centra Komiža na upit za pristup informacijama (19.9.2019.)

Dana 13. rujna 2019. godine zaprimili smo elektroničkom poštom Vaš zahtjev za pristup informacijama, evidentiran pod Urbroj: 651/09-2019 kojim tražite od Nautičkog centra Komiža d.o.o u statusu tijela javne vlasti informacije vezane za uslugu javnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj liniji br. 612 Komiža – Biševo i obrnuto.

U nastavku dopisa dostavljamo traženu informaciju:

Agencija za obalni linijski pomorski promet donijela je dana 06. studenog 2014. godine Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave za uslugu obavljanja javnog linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji br 612, kojom se Nautički centar Komiža d.o.o. iz Komiže, izabire za ovlaštenog pružatelja javne usluge na navedenoj liniji.

Javni poziv Agencije za obalni linijski pomorski prijevoz sadrži sve specifikacije uvjeta koje ponuditelji moraju ispuniti kako bi sudjelovali u postupku ocjene ponuda.

U tom smislu dana 24. prosinca 2014. godine s Agencijom za obalni linijski pomorski promet sklopljen je Ugovor o obavljanju javnog prijevoza na državnoj brodskoj liniji br. 612 Komiža – Biševo sa putničkim m/b Sv. Salvestar, HRB broj 16031 u vlasništvu Nautičkog centra Komiža d.o.o. te zamjenskim brodom Galijula u vlasništvu tadašnjeg vlasnika g. Vinka Mladinea.

Tehničke specifikacije plovila, uvjeti i dinamika pružanja javne usluge te Ugovor o korištenju m/b Galijula, HRB broj 15536 kao zamjenskog broda na državnoj brodskoj liniji br. 612 neizostavan su dio ponudbene dokumentacije Nautičkog centra Komiža d.o.o.

U svezi dokumentacije koja se odnosi na zamjenski brod navodim sklopljeni Ugovor o zakupu zamjenskog broda s Ribarsko prijevozničkim obrtom “Mladineo“ te naknadno sklopljeni ugovor od 15. prosinca 2015. godine sa zakupnikom – tvrtkom Ames izleti j.d.o.o. za ribolov i usluge iz Komiže uz suglasnost stvarnog vlasnika m/b Galijula za davanje istog u podzakup u korist brodara, Nautičkog centra Komiža d.o.o.

Spomenutim ugovorom, Nautički centar Komiža d.o.o. sva prava i obveze u pogledu korištenja zamjenskog broda Galijula regulirao je po izvršenoj kupoprodaji plovila, s novim stvarnim vlasnikom plovila, tvrtkom Iliricum d.o.o. na način da su uvjeti suradnje ostali neizmijenjeni u odnosu na prvotni ugovor sklopljen s obrtom ,,Mladineo“

Za navedena plovila ishodovane su sve dozvole nadležnih tijela i Hrvatskog registra brodova kao preduvjet za neometan obavljanje koncesionirane djelatnosti.

Nadalje, s Agencijom za obalni linijski pomorski promet dana 09. lipnja 2015. godine, sklopljen je Dodatak 1. Ugovora, a dana 31. prosinca 2017. godine Dodatak 2. Ugovora o obavljanju javnog linijskog brodskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji br. 612 Komiža-Biševo.

Predmetnim dodacima Ugovora ni na koji način nisu mijenjane odredbe u odnosu na prava i obveze u smislu korištenja zamjenskog broda Galijula na državnoj liniji br. 612.

Dokumentaciju javnog nadmetanja za koncesiju na državnoj brodskoj liniji br. 612 i izabranu ponudu Nautičkog centra Komiža d.o.o. možete pregledati osobno u uredima Nautičkog centra Komiža d.o.o. uz prethodnu najavu putem tel. 021 713 849 ili email-a info@nautica-komiza.com minimalno jedan radni dan prije planiranog dolaska.

Ovaj dopis i pripadajući zahtjev za pristup informacijama upućujem na znanje i Povjereniku za informiranje RH obzirom je Nautički centar Komiža d.o.o. već više puta tijekom 2019. godine zaprimio zahtjev za dostavu informacija od strane druge fizičke osobe koja se također predstavlja kao član građanske inicijative „Spasimo Biševo“, pa ukazujem na očito zloupotrebljavanje prava na pristup informacijama zbog učestalih zahtjeva identičnog sadržaja zbog čega dolazi do opterećivanja rada i redovnog funkcioniranja tijela javne vlasti odnosno sustavnog obezvrjeđivanja rada tijela javne vlasti i onemogućavanja obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti.

U privitku: Zahtjev za pristup informacijama (Urbroj: 651/09-2019)

Nautički centar Komiža d.o.o.
Brigita Fiamengo dir.
Službenik za informiranje

Popis gospodarskih subjekata
s kojima Nautički centar Komiža d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Link na izvorni dokument (službene stranice Grada Komiže)

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Nautički centar Komiža d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja i koji ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju:

  • –  Turistička zajednica grada Visa, Šetalište stare Isse br. 5, 21 480 Vis,
  • –  Autopraonica „Buba“, Ivana pl. Zajca 15, 21 000 Split,
  • –  Marinero d.o.o., Obala Pape Aleksandra III, 21 485 Komiža,
  • –  Grop d.o.o., Put San Pedra bb, 21 485 Komiža,
  • –  Biševo d.o.o., Tina Ujevića 18, 21 485 Komiža,
  • –  Ribarski obrt „Bepo“, Gurnji put 00, 21 485 Komiža,
  • –  Ames izleti j.d.o.o., Tina Ujevića 18, 21 485 Komiža.

OZNAKE

Ames izleti | Brigita Fiamengo | Nautički centar Komiža | sadašnjost (kategorija)