Autor: Ante Jončić Škoboj

BOGDANOVIĆ Pavla ANDRIJA (Minčun)

Rođen u Komiži 31.01.1919.g., zemljoradnik- ribar, Hrvat. Stupio u NOB-u 26.02.1943.g. u biokovski PO, zatim od srpnja 1943.g. u I dalm.brigadi, IV bat. Član SKOJ-a od 1938.g. Član KPH-a od 1942.g. Poginuo u borbi 24.12.1943.g. na Korčuli.

BOGDANOVIĆ Pavla FRANE (Minčun)

Rođen u Komiži 1921.g., zemljoradnik-ri- bar, Hrvat. Stupio u NOB-u svibnja 1942.g. u Rogozničko-trogirskom odredu (četa), zatim od 21. lipnja 1942.g. u II bataljonu Sre- dnje-dalamtinskog PO u Podinarju. U sastavu tog bat. u toku borbi bio je ranjen, zbog čega mu je bila amputirana jedna ruka. Nakon zalječenja i oporavka bio je raspoređen u Intendaturi pri komandi područja u LIvnu. Član SKOJ-a od 1940.g. poginuo krajem ožujka 1943.g., nakon prelaska preko Neretve u IV N.O. u sastavu Centralne bolnice VS.

BOGDANOVIĆ Ivana JOSIP

Rođen u Koiniži 1913.g. zemljoradnik-ribar, Hrvat. Stupio u NOB-u svibnja 1942.g. u Rogozničko-trogirskom odredu (četa), zatim od 21. lipnja 1942.g. u II bataljon Sre- dnje-dalmatinskog PO u Podinarju. Zatim, od 3. listopada 1942.g. u II dalm. brig. II bat. II četa. Član KP od 1942.g. Poginuo je 9. lipnja 1943.g. kod Tjentišta na Sutjesci.

BOGDANOVIĆ Pavla MIHO

Rođen u Komiži 1923.g., zemljoradnik-ribar, Hrvat. Stupio u NOB-u, veljače 1943.g. u blokovskom PO, zatim od 2. listopada 1943.g. u XI dalm. brigadu. Član SKOJ-a od rujna 1940.g. Poginuo 2. lipnja 1944.g. u borbi iznad Sumartina na Braču.

DEMARIJA Petra MATE (Babavo)

Rođen u Komiži 1925.g., zemljoradnik-ribar, Hrvat. Stupio u NOB-u rujna 1943.g. u Viški bataljon, Hvarsko-viškog PO, zatim od 20. studenog 1943.g. u IV bataljon XI dalm. brigade. Član SKOJ-a od lipnja 1942.g. Poginuo neposredno nakon završetka rata 1945.g. u borbi s zaostalim neprijateljskim elementima na teritoriju SR Srbije.

DEMARIJA Miha VINKA

Rođena u Komiži 1925.g. Domaćica, Hrvatica. Stupila u NOB-u rujna 1943.g. u službi veze pri komandi mjesta u Komiži. Član SKOJ-a od juna 1942.g. Poginula veljače 1944.g. u Komiži.

FELANDA Mate JOSIP

Rođen u Komiži 1921.g., zemljoradnik-ri- bar, Hrvat. Stupio u NOB-u svibnja 1942.g. u Trogirsko-rogozničkoj četi(odredu)., zatim od 21. lipnja 1942.g. u II bataljonu Sre- dnje-damatinskog PO u Podinarju. Od 6. rujna 1942.g. u Prvu dalm. brigadu, IV ba- taljon. Član SKOJ-a od 1938.g. Poginuo krajem veljače 1943.g. kod Gornjeg Vakufa.

FELANDA Mate SILVESTAR

Rođen u Komiži 1925.g., zemljoradnik-ri- bar, Hrvat. Stupio u NOV-u 12. kolovoza 1943.g.u Viški PO (četa). Zatim, od 6. rujna 1943.g. u Imotskom odredu (bataljonu). Od 2. listopada 1943.g. u IV bataljomu XI dalm. brigade Član SKOJ-a od lipnja 1942.g. član KPJ-u od svibnja 1943.g. Pomoćnik polit.-komesara čete. Poginuo na području Biokova kod Grabovca 12. studenog 1943.g.

JONČIĆ Nikole ECIJA

Rođena u Komiži 1927.g., domaćica, Hrvatica. Stupila u NOV-u u rujnu 1943.g. u Viški bataljon Hvarsko-viškog PO. Početkom listopada 1943.g. u XII dalm. brig. Član SKOJ-a od studenog 1942.g. Četna bolničarka. Poginula 3. prosinca 1944.g. na sektoru Pađane kod Knina.

JONČIĆ Blaža IVAN

Rođen u Komiži 1920.g., zemljoradnik-ribar, Hrvat. Stupio u NOV-u svibnja 1942.g. u Ro- gozničko-trogirskom PO (četi). Od 21. lipnja 1942.g. u II bataljonu Srednje-dalmatinskog PO u Podinarju. A 3. listopada 1942.g. II četa II bat. II dalm. prol. brigade. Član SKOJ-a od 1938.g., član KPJ-u od 1942.g Poginuo na Gornjim Barama 7. lipnja 1943.g.

JONČIĆ Petra JURAJ

Rođen je u Komiži 1924., zemljoradnik-ribar, Hrvat. Stuoio u NOV-u svibnja 1942.g. u Rogozničko-trogirskom PO (četi). Od 21. lipnja 1942.g. u II bataljonu Srednje-dalmatinskog PO u Podinarju. Od 3. listopada 1942.g. II četa II bat. dal. prolet. brigade. Član SKOJ- a od 1940.g., član KPJ-u od 1941.g. Poginuo 6. lipnja 1943.g. na Gornjim Barama.

MARDEŠIĆ Ante TOMA

Rođen u Komiži 1914.g., zemljoradnik-ribar, Hrvat. Do odlaska u NOV-u član seoskog Komiteta KPH na otoku Biševu. Stupio u NOV-u u svibnju 1942.g. u Rogozničko-trogirskom PO (četi). Od 21. lipnja 1942.g. u II bat. Sre- dnje-dalmatinskog PO u Podinarju. Član KPJ- u od 1940.g. Poginuo 24. lipnja 1942.g. na kninskom Kozjaku u borbi sa četnicima.

PEČARIĆ Petra NIKOLA

Rođen u Komiži 1925.g., drvodjelski nauč- nik-stolar, Hrvat. Stupio u NOV-u 7. veljače 1943.g. u sastav IV dalm. brigade, II četa II bataljon. Član SKOJ-a od 1941.g. Tokom borbi u četvrtoj n.o. bio zarobljen od Njemaca i odveden u logor Mathauzen, gdje je i umro početkom 1945.g.

PEČARIĆ Andrije MATE-ZDENKO

Rođen u Komiži 1921.g., ribar-zemljoradnik, Hrvat. Stupio u NOV-u svibnja 1942.g.u Tro- girsko-rogozničkom PO (četi). Od 21. lipnja 1942.g. u II bat. Srednje-dalmatinskog PO u Podinarju. Od 3. listopada 1942.g. u III bat. II dalm. prolet. brigade. Član SKOJ-a od 1938.g. Poginuo 28. siječnja 1943.g. kod Duvna.

STANOJEVIĆ Silvestra BLAŽ

Rođen u Komiži 1906.g., zemljoradnik-ribar, Hrvat. Stupio u NOV-u 3. svibnja 1942.g. u Trogirsko-rogozničkom PO (četi). Od 21. lipnja 1942.g. u II bataljonu Srednje-dalmatin- skog PO u Podinarju. Od 3. listopada 1942.g. u II dalm. prol. brigadi. Član KPJ-u od 1932.g. Umro na Durmitoru krajem svibnja 1943.g. u sastavu Cent. bolnice VS.

STANOJEVIĆ Jurja KATICA

Rođena u Komiži 1927.g., domaćica, Hrvatica. Stupila u NOB-u 26. veljače 1943.g. u sastavu biokovs. PO. Od 9. rujna 1943.g. u makar. part. odred. Početkom studenog 1943.g. ranjena u borbi kod sela Kotišina iznad Makarske. Umrla prosinca 1943.g. u bolnici u Jelsi na Hvaru. Bila je član SKOJ-a od 1942.g.

STANOJEVIĆ Silvestra MARIJAN

Rođen je Komiži 1908.g., zemljoradnik-ribar, Hrvat. Stupio u NOV-u veljače 1943.g. u sastavu Biokovske PO. Član KPJ-u od svibnja 1939.g. Nestao na području Biokova sredinom studenog 1943.g.

TOMIĆ Frane TOMISLAV

Rođen u Komiži 1922.g., zemljoradnik-ribar, Hrvat. Stupio u NOV-u 15. rujna 1943.g. u sastavu viškog bataljona, Hvarsko- viškog PO. Od 20. sječnja 1944.g. u XI dalm. brigadu. Poginuo 28. ožujka 1944.g. na položaju Zuzeca, otok Vis, za vrijeme prvog njemačkog bombardiranja otoka Visa.

OZNAKE

drugi svjetski rat | Otok Biševo | prošlost (kategorija)