Karta zaštićenog područja otoka Biševa.

Natura 2000 je ekološka mreža Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Čitav otok Biševo spada u ekološku mrežu (pod šifrom HR2001097 Biševo kopno i HR3000098 Biševo more) u svrhu očuvanja ciljanih stanišnih tipova od kojih za Biševo možemo istaknuti podmorske strmce i koraligen te organogene formacije „trotoare“, koji su na južnoj strani Biševa jedni od najrazvijenijih na Jadranu. Ova staništa naseljavaju brojni morski organizmi.

Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) utvrđena je ekološka mreža Republike Hrvatske koja se ujedno smatra i područjima Natura 2000. Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 36,73% kopnenog teritorija i 15,42% obalnog mora.

Ekološku mrežu čine:

  • područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice – POP), koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 1. Uredbe, i
  • područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS), koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 2. Uredbe.

Natura 2000 obuhvaća oko 18% teritorija u zemljama Europske unije i to se može smatrati gotovo završenim procesom na području EU. Još uvijek postoje neki problemi koje treba riješiti, ali u cjelini proces izgradnje Nature 2000 bio je pozitivan. Tijekom procesa, Europska komisija upozorila je nekoliko zemalja članica EU, zbog nesukladnosti s EU direktivama o prirodi (staništa i ptice), posebno u odnosu s nedostatnom mrežom Nature 2000, npr. Europska komisija pokrenula je postupak protiv Poljske u travnju 2006. Europska komisija tražila je dvostruko više zaštićenih područja u Poljsku. Poljski premijer Jaroslaw Kaczynski izrazio je zabrinutost, jer se na takvim područjima ne smije ništa graditi.

Natura 2000 također se proširila na moru na off-shore okoliš. Zastupnici Europskog parlamenta na plenarnoj sjednici od 3. veljače 2009., poduprli su izvješće poziva na daljnju zaštitu pustinja u Europi. Trenutno 13% šumskog područja EU određeno je kao dio Nature 2000. [3] Najveća zaštićena područja su u Švedskoj i Finskoj, a najveći postotak zaštićenih područja imaju Slovenija i Bugarska. Samo 1% prirode u EU je netaknuta priroda.

OZNAKE

ekologija | Natura2000 | Otok Biševo | zaštita | sadašnjost (kategorija)