MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PRAVNE POSLOVE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
SLUŽBA ZA NADZOR

PREDMET: 

Zahtjev za upravnim/inspekcijskim nadzorom upravnog odjela grada Komiže

Poštovani, 

Molimo Vas da u skladu s Vašim ovlastima provedete upravni/inspekcijski nadzor nad radom upravnog tijela koje izdaje građevinske dozvole na području jedinice lokalne i regionalne samouprave Grada Komiže posebno otoka Biševa. Razvidno je da su propusti u postupanju s izdavanjem građevinskih dozvola, izradom prostornih planova i prostornim uređenjem učinjeni na više razina, uključujući i Grad Komižu i upravno tijelo koje odlučuje o izdavanju građevinskih dozvola za navedeno područje. Prema našem mišljenju, prostorni planovi za navedeno administrativno područje donose se kako bi se pogodovalo određenim pojedincima pritom potpuno zanemarujući zakone i propise. 

Osim navedenoga, prema našim saznanjima, posljednje izvješće o stanju u prostoru za Grad Komižu izrađeno je 2004. godine. To se uvelike odražava na potpuno zanemareno područje otoka Biševa koji potpada pod nadležnost Grada Komiže. 

Prema našim informacijama, prostorno uređenje kao takvo i izrada izvješća o stanju u prostoru regulirana je Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18), dalje u tekstu: ZPU.

Nadležnost za razmatranje, odnosno izradu izvješća određena je odredbom čl. 39. ZPU-a (1) Hrvatski sabor, odnosno predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, svaki za svoju razinu, razmatraju izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine.

(2) Izvješće o stanju u prostoru za razinu jedinice lokalne samouprave izrađuje stručno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

(3) U izradi izvješća o stanju u prostoru dužna su, na zahtjev zavoda, odnosno stručnog upravnog tijela koje izrađuje izvješće, sudjelovati javnopravna tijela u čijem je djelokrugu obavljanje poslova od utjecaja na sadržaj izvješća.

(4) Nacrt izvješća, odnosno njegova dijela, osim zavoda, na svim razinama može izrađivati pravna osoba, odnosno ovlašteni arhitekt, koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova prostornog uređenja propisane posebnim zakonom. 

Nadalje, objava izvješća obveza je jedinica lokalne samouprave, na način propisan odredbom članka 41. ZPU. 

Dakle, nedvojbena je obveza Grada Komiže da prati stanje u prostoru na svom administrativnom području te da za četverogodišnje razdoblje podnosi izvješće svom predstavničkom tijelu na razmatranje. Ako Grad Komiža nema vlastito stručno upravno tijelo za prostorno uređenje, izrada Izvješća o stanju u prostoru može biti povjerena za to ovlaštenoj pravnoj osobi. Kako je iz zahtjeva za pravo na pristup informacijama razvidno, grad Komiža ne poštuje Zakon o prostornom uređenju, jer odredbe koje reguliraju stanje u prostoru nisu ispoštovane od 2004. godine.

Molimo Vas da provedete radnje iz Vašeg djelokruga za moje smatrate da su potrebne.

OZNAKE

Građanska inicijativa | zakon | sadašnjost (kategorija)

OSTAVITE SVOJ KOMENTAR