Izvješće o stanju u prostoru je temeljni dokument kojim se provjerava i prati stanje u prostoru na području Općine Komiža. Osnovna svrha izrade Izvješća je ocjena postojećeg stanja, analiza prostornog razvoja i planiranje razvoja za naredno razdoblje. Cilj izrade Izvješća je planirati i predvidjeti mogući razvoj koji se temelji na postojećim uvjetima.

Člankom 39. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17 i 114/18) propisano je da Hrvatski sabor, odnosno predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, svaki za svoju razinu, razmatraju izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine.

Člankom 40. Zakona o prostornom uređenju propisano je da Izvješće o stanju u prostoru sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

Izradom i usvajanjem Izvješća o stanju u prostoru stvaraju se preduvjeti za unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Preporuke Izvješća obuhvaćaju mjere i prioritetne aktivnosti u idućem razdoblju s ciljem odlučivanja o daljnjem statusu programskih, strateških i planskih smjernica iz važećih prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, kao i o potrebi zadržavanja ili ukidanja, te promjena istih.

Odgovor pučke pravobraniteljice (19.08.2019.)

Poštovani,

obraćamo Vam se povodom pritužbe upućene pučkoj pravobraniteljici iz razloga što ste još 28. veljače 2019. godine uputili dopis Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja kojim tražite provođenje upravnog nadzora nad radom Jedinstvenog upravnog Odjela grada Komiže, zbog propusta u izdavanju građevinskih dozvola, izradi prostornih planova, neizvršavanja obveza po Zakonu o prostornom planiranju i zanemarivanja područja otoka Biševa, ali ništa nije poduzeto niti ste zaprimili odgovor.

Proveli smo ispitni postupak i zaprimili očitovanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: UP/I-350-07/19-06/3, URBROJ: 531-07-1-19-3 od 30. srpnja 2019. godine, koje Vam u privitku dostavljamo, a u kojem u bitnom navode da su proveli nadzor povodom vaše prijave i naložili rješenjem Gradu Komiži, Jedinstvenom upravnom Odjelu da izradi Izvješće o stanju u prostom za razdoblje od četiri godine u ostavljenom roku i dostavi, po isteku roka, dokaz o postupanju. Ostavljeni rok još nije istekao, a po njegovu isteku bit ćete obaviješteni o rezultatima nadzora.

Za sve daljnje informacije možete se obratiti Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Odgovor Ministarstva graditeljstva i prostogrnoga uređenja pučkoj pravobraniteljici (30.07.2019.)

Povodom vašeg zahtjeva, broj i datum iz veze, kojim tražite očitovanje o zahtjevu Građanske inicijative, Spasimo Biševo, od 28. veljače 2019. godine, kojim navedeni traže provođenje upravnog nadzora nad radom Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže zbog propusta u izdavanju građevinskih dozvola, izradi prostornih planova, neizvršavanju obveza po Zakonu o prostornom planiranju i zanemarivanju otoka Biševa, te da o navedenom ovo Ministastvo nije ništa poduzelo, očitujemo se kako slijedi:

Zahtjev … ispred inicijative Spasimo Biševo, a kojeg ste nam dostavili u prilogu dopisa iz veze, već je zaprimljen u ovom Ministarstvu 28. veljače 2019. godine pod KLASA:040-02/19-02/4, URBROJ:15-19-1.

Ovo Ministarstvo je poduzelo mjere iz svoje nadležnosti, te je postupajući po navedenom zahtjevu, od Grada Komiže, Jedinstvenog upravnog odjela zatražilo 7. ožujka 2019. godine dopisom KLASA: 040-02/19-02/4, URBROJ: 531-05-2-3-19-2 , zatražilo da se očituje o navodima …, a glede bitnog navoda da Izvješće o stanju u prostoru Grada Komiže nije izrađeno od 2004. godine Grad Komiža, Jedinstveni upravni odjel se očitovanjem KLASA: 040-01/19-01/01 URBROJ: 2190/02-03-19-02. od 21. ožujka 2019. godine očitovao o navedenom. Iz istog su uočene nepravilnosti u radu Jedinstvenog upravnog odjela, te je u tijeku postupka nadzora izdano Rješenje KLASA: UP/l-350-07/19-06/3, URBROJ:531-05-2-3-19-1 od 27.ožujka 2019. godine kojim se Gradu Komiži, Jedinstvenom upravnom odjelu nalaže postupanje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, kao i primjereni rok u kojem treba postupiti i dostaviti dokaze o postupanju.

Rok određen navedenim rješenjem još nije istekao, te će po isteku tog roka podnositelj zahtjeva biti obaviješten o rezultatima provedenog nadzora.

U eventualnom daljnjem tijeku postupka stojimo vam na raspolaganju.

Ministar
Predrag Štromar

Rješenje ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, uprava za nadzor (27.03.2019.)

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za nadzor, razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i postupanje s nezakonito izgrađenom infrastrukturom, na temelju članka 182. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br.153/13, 65/17 i 114/18) i članka 39. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine”, br.150/11,12/13, 93/19 i 104/16) po službenoj dužnosti donosi

RJEŠENJE

1.    Nalaže se Gradu Komiži, Jedinstvenom upravnom odjelu, zastupanom po pročelniku da osigura postupanje na način propisan odredbom članka 39. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju odnosno da izradi Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri (4) godine.

2.    Nalaže se Gradu Komiži, Jedinstvenom upravnom odjelu, zastupanom po pročelniku da dokaz o postupanju iz točke 1. ovog rješenja dostavi ovom Ministarstvu u roku od šest (6) mjeseci od dana zaprimanja ovog rješenja.

Obrazloženje

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je dana 4. ožujka 2019. zaprimilo zahtjev … ispred Građanske inicijative „Spasimo Biševo”, za provedbu nadzora zbog Izvješća o stanju u prostoru, u kojoj u bitnome navodi da je izrada i razmatranje izvješća o stanju u prostoru propisano Zakonom o prostornom uređenju, te da isto za Grad Komižu nije donijeto od 2004. godine. Povodom navedenog zahtjeva Ministarstvo je dopisom, KLASA: 040-02/19-02/4, URBROJ: 531-05-2-3-19-2 od 7.ožujka 2019. od pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže zatražilo da u roku od osam dana od zaprimanja dopisa Ministarstvu dostavi očitovanje o navodima iz zahtjeva. Grad Komiža, Jedinstveni upravni odjel se dopisom KLASA: 040-01/19-01/01, URBROJ: 2190/02-03-19-02 od 21.ožujka 2019. godine očitovao, u bitnome ne navodeći kada su izradili posljednje Izvješće o stanju u prostoru uz obrazloženje da javnopravno tijelo nema dovoljno stručnog kapaciteta niti Grad raspolaže financijskim sredstvima za izradu istog.

U postupku je utvrđeno da Grad Komiža, Jedinstveni upravni odjel nije izradio Izvješće o stanju u prostoru kako je to propisano člankom 39. Zakona o prostornom uređenju.

Kako je odredbom članka 180. Zakona o prostornom uređenju propisano da nadzor nad provedbom Zakona o prostornom uređenju provodi Ministarstvo, a odredbom članka 39. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave da ministar brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona to se Gradu Komiži, Jedinstvenom upravnom odjelu nalaže postupanje na način određen točkama 1. i 2. izreke ovog rješenja, a u cilju osiguranja zakonitosti i pravodobnog izvršavanja zakona.

Odredbom članka 182. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju propisano je da Ministarstvo rješenjem naređuje jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave otklanjanje nezakonitosti koja se utvrdi u provedbi nadzora te rok za njeno otklanjanje.

Ujedno, napominjemo da sukiadno članku 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) dvije ili više jedinica lokalne samouprave , mogu obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga organizirati zajednički.

Slijedom iznijetog, a pozivom na odredbu članka 182. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju riješeno je kao u točki 1. i 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu, Put Supavla 1, Split. Upravni spor se pokreće tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dostave ovoga rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Očitovanje Grada Komiže ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja (21.03.2019.)

Poštovani,

Svojim gore navedenim dopisom zatražili ste nas izvješće temeljem navoda … iz Građanske inicijative „Spasimo Biševo“ a kojim u bitnome navodi kako Grad Komiža nije izradio izvješće o stanju u prostoru od 2004. godine te da se to uvelike odražava na potpuno zanemareno područje otoka Biševa koje spada pod nadležnost Grada Komiže.

Želimo prvenstveno istaknuti kako su navodi iz dopisa … ispred navedene inicijative o prostornoj zanemarenosti otoka Biševa, kao i ostali slični navodi u tom dijelu dopisa, netočni te spadaju u proizvoljni zaključak … a što je usko vezano za aktivnosti navedene inicijative kojom na taj način pokušavaju obustaviti značajne projekte Grada Komiže na području otoka Biševa. Grad Komiža ima usvojen Prostomi plan uređenja Grada Komiže („Službeni glasnik Grada Komiže“ br. 10/06 i 2/15) a u skladu s kojim se donose i drugi akti prostornog uređenja nižeg reda te se aktivno vodi briga o stanju u prostoru sukladno donesenim planovima te važećim zakonskim odredbama.

Po pitanju izvješća o stanju u prostoru za Grad Komižu želimo napomenuti kako Grad nema vlastito stručno upravno tijelo koje je u mogućnosti izraditi isto izvješće. Naime, sve aktivnosti koje se odnose na prostorno uređenje sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju izvršava Jedinstveni upravni odjel Grada Komiže kao zakonom propisano javnopravno tijelo iz članka 3. istog Zakona. Međutim, isto javnopravno tijelo nema dovoljno stručnog kapaciteta za izradu izvješća o stanju u prostoru što iziskuje angažman ovlaštene pravne osobe. To je Gradu predstavljalo značajan financijski rashod koji nismo bili u mogućnosti realizirati. U skladu s navedenim nije se pristupilo izradi izvješća o stanju u prostoru za prethodna razdoblja.

S poštovanjem,

Pročelnik
Ante jurić, dipl. iur.

Dopis Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, služba za nadzor (28.02.2019.)

Zahtjev za upravnim/inspekcijskim nadzorom upravnog odjela grada Komiže

Poštovani, 

Molimo Vas da u skladu s Vašim ovlastima provedete upravni/inspekcijski nadzor nad radom upravnog tijela koje izdaje građevinske dozvole na području jedinice lokalne i regionalne samouprave Grada Komiže posebno otoka Biševa. Razvidno je da su propusti u postupanju s izdavanjem građevinskih dozvola, izradom prostornih planova i prostornim uređenjem učinjeni na više razina, uključujući i Grad Komižu i upravno tijelo koje odlučuje o izdavanju građevinskih dozvola za navedeno područje. Prema našem mišljenju, prostorni planovi za navedeno administrativno područje donose se kako bi se pogodovalo određenim pojedincima pritom potpuno zanemarujući zakone i propise. 

Osim navedenoga, prema našim saznanjima, posljednje izvješće o stanju u prostoru za Grad Komižu izrađeno je 2004. godine. To se uvelike odražava na potpuno zanemareno područje otoka Biševa koji potpada pod nadležnost Grada Komiže. 

Prema našim informacijama, prostorno uređenje kao takvo i izrada izvješća o stanju u prostoru regulirana je Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18), dalje u tekstu: ZPU.

Nadležnost za razmatranje, odnosno izradu izvješća određena je odredbom čl. 39. ZPU-a (1) Hrvatski sabor, odnosno predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, svaki za svoju razinu, razmatraju izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine.

(2) Izvješće o stanju u prostoru za razinu jedinice lokalne samouprave izrađuje stručno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

(3) U izradi izvješća o stanju u prostoru dužna su, na zahtjev zavoda, odnosno stručnog upravnog tijela koje izrađuje izvješće, sudjelovati javnopravna tijela u čijem je djelokrugu obavljanje poslova od utjecaja na sadržaj izvješća.

(4) Nacrt izvješća, odnosno njegova dijela, osim zavoda, na svim razinama može izrađivati pravna osoba, odnosno ovlašteni arhitekt, koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova prostornog uređenja propisane posebnim zakonom. 

Nadalje, objava izvješća obveza je jedinica lokalne samouprave, na način propisan odredbom članka 41. ZPU. 

Dakle, nedvojbena je obveza Grada Komiže da prati stanje u prostoru na svom administrativnom području te da za četverogodišnje razdoblje podnosi izvješće svom predstavničkom tijelu na razmatranje. Ako Grad Komiža nema vlastito stručno upravno tijelo za prostorno uređenje, izrada Izvješća o stanju u prostoru može biti povjerena za to ovlaštenoj pravnoj osobi. Kako je iz zahtjeva za pravo na pristup informacijama razvidno, grad Komiža ne poštuje Zakon o prostornom uređenju, jer odredbe koje reguliraju stanje u prostoru nisu ispoštovane od 2004. godine.

Molimo Vas da provedete radnje iz Vašeg djelokruga za moje smatrate da su potrebne.

OZNAKE

Grad Komiža | Građanska inicijativa | Gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević | Izvješće o stanju u prostoru | zakon | sadašnjost (kategorija)

OSTAVITE SVOJ KOMENTAR